Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Mediácia podľa zákona, mediácia ako odborná metóda a mediácia ako forma prevencie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor z registra mediátorov na MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (realizuje ju mediátor, informovaný pedagóg) môže byť účinným nástrojom sanácie prostredia a zlepšovania školskej klímy. V súčasnosti však rastie dopyt po vzdelávaní pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch mediátormi, ktoré by bolo zamerané na riešenie konfliktov, ale aj na program rovesníckej mediácie, ktorý je súčasťou prevencie.

Mediátor podľa zákona o mediácii je mediátor, ktorý absolvoval odbornú prípravu mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z. z. Ak realizujeme mediáciu, resp. využívame mediačné zručnosti v školskom prostredí, prípadne vo vzťahu medzi školou a ďalšími aktérmi výchovy a vzdelávania, hovoríme o školskej mediácii.

Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom alebo ich riešenie formou mediácie ako odbornej metódy riešenia konfliktov alebo mediácie podľa zákona o mediácii. Táto osoba je spôsobilá konflikt alebo napätie medzi spornými stranami vnímať, pochopiť a adekvátne naň reagovať.

Ak ide o zvládanie napätia vo vzťahoch medzi žiakmi, riešenie ich konfliktov, prevenciu, a to s využitím sociálnych, resp. mediačných zručností žiakov, hovoríme o rovesníckej mediácii v školskom protredí. Zároveň platí, že čím je dieťa mladšie, tým viac sa v prevencii a tréningových aktivitách orientujeme na podporu sociálnych zručností a v staršom veku žiakov sa môžeme viac sústrediť na zručnosti, ktoré priamo súsvisia s konfliktom, teda na mediačné zručnosti.

Školský mediátor, ktorý absolvoval odbornú prípravu podľa zákona o mediácii:

  • Ak nie je pedagogickým alebo odborným zamestnancom, využíva okrem mediácie podľa zákona (ak je zapísaný v registri mediátorov), mediáciu ako odbornú metódu, resp. ako formu prevencie. Je vhodné, aby absolvoval aj nadstavbové, resp. špecializačné vzdelávanie v oblasti školskej mediácie, ktoré je prioritne zamerané najmä na rovzoj didaktických zručností. Vie byť garantom programu, lektorom tréningov (špecializácia v mediácii) pre mediátorov, pedagogických/odborných zamestnancov, aj rovesníckych mediátorov.
  • Ak je pedagogickým alebo odborným zamestnancom, vie byť garantom programu, lektorom tréningov pre mediátorov, pedagogických/odborných zamestnancov, žiakov, aj koordinátorom programu školskej mediácie v škole, na ktorej pôsobí. 

Koordinátor školskej a rovesníckej mediácie, ktorý neabsolvoval odbornú prípravu mediátorov podľa zákona o mediácii – je pedagogický alebo odborný zamestnanec školy, ktorý koordinuje proces implementovania programu rovesníckej mediácie do škôl, jej využívania ako odbornej metódy a formy prevencie v prostredí školy. Disponuje didaktickými zručnosťami, ktoré po absolvovaní tréningového programu, napr. inovačného vzdelávania (v rozsahu ideálne aspoň 50 hodín) vedeného mediátorom, vie byť aj lektorom tréningových aktivít pre rovesníckych mediátorov.

Rovesnícky mediátor (uvažujeme v rovine regionálneho školstva) je žiakom základnej školy, resp. žiakom strednej školy, ktorý absolvoval tréning rovesníckej mediácie realizovaný mediátorom zo zákona, lektorom rovesníckej mediácie, resp. koordinátorom školskej a rovesníckej mediácie.

Schéma: Možnosti mediácie v školskom prostredí – príklad modelu vzdelávania a kompetencií

Forma

Kategória

Špecializácia

Vzdelanie/možnosti

Kompetencia

Mediácia podľa zákona o mediácii

Mediátor registrovaný v zozname mediátorov na MS SR

odborná príprava mediátora a zápis do registra mediátorov na MS SR

mediácia podľa zákona o mediácii aj v školskom prostredí

 

Mediácia ako odborná metóda, resp. mediačné zručnosti aplikované v prostredí škôl ako forma prevencie

Mediátor  bez pedagogického vzdelania

(nadstavba - špecializácia v školskej mediácii)

odborná  príprava mediátora a ďalšie vzdelávanie v školskej mediácii (zamerané najmä na didaktické zručnosti pre prácu s cieľovou skupinou - špecializácia v školskej mediácii).

lektor vzdelávania pre mediátorov, pedagogických a odborných zamestnancov, rovesníckych mediátorov,

garant programov mediácie v školskom prostredí

(mediácia - odborná metóda, 
mediácia - forma prevencie)

Pedagogický zamestnanec

a

odborný zamestnanec

 

 

Mediátor (nadstavba - špecializácia v školskej mediácii)

odborná príprava mediátora a ďalšie vzdelávanie v školskej mediácii (zamerané na implementovanie programu rovesníckej mediácie)

Koordinátor školskej mediácie

ďalšie vzdelávanie v školskej/rovesníckej mediácii, napr. inovačné vzdelávania v rozsahu 50 hodín (§ 56 zákona č. 138/2019 Z. z.)

koordinátor školskej a rovesníckej mediácie,

lektor tréningov rovesníckej mediácie

(mediácia - odborná metóda, mediácia - forma prevencie)

Pedagogický /odborný zamestnanec využívajúci mediačné zručnosti

vzdelávanie v zmysle § 79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. (zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne umožní absolvovať poradenstvo zamerané na ..riešenie konfliktov), príp.  aktualizačné vzdelávanie v téme (§ 57)

využívanie mediačných zručností v pedagogickej, resp. v odbornej praxi v školskom prostredí

Vedúci pedagogický zamestnanec/odborný zamestnanec

Funkčné vzdelávanie (§ 47 a § 48 zákona č. 138/2019 Z. z.) a vyhláška č. 361/2019 Z. z.

Príloha 2 časť B Rozširujúci modul - Zavádzať zásady riešenia a predchádzania konfliktov.

Rovesnícky mediátor

Vybraní žiaci ZŠ, SŠ, školských zariadení

Výber – dobrovoľnosť, záujem, sociálne zručnosti, skúsenosť s konfliktom, rešpekt v komunite, – odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie zavádzať programy RM.

Prevencia:

priama (osveta, začlenenie tém do obsahu vzdelávania),

sekundárna (riešenie napätia vo vzťahoch),

terciárna (práca s cieľovou skupinou aj po ukončení sporu)

V prípade prevencie môže ísť o:

  • priamu prevenciu – osvetu, vzdelávanie, začlenenie tém do obsahu vzdelávania,
  • sekundárnu – riešenie napätia vo vzťahoch
  • terciárnu – prácu s cieľovou skupinou (žiakmi, dospelými) aj po ukončení sporu, aby dobre riešený spor bol vzorom riešenia konfliktov a nedochádzalo k reeskalácii, odvete, pomste.

V prípade, že škola využíva alebo si stanovila cieľ využívať mediáciu podľa zákona, mediáciu ako odbornú metódu, mediáciu ako formu prevencie, resp. využívanie mediačných zručností, odporúčame formulovať jej využívanie aj v kľúčových dokumentoch školy, napr. v školskom vzdelávacom programe, vo vnútornom poriadku školy. S cieľmi je vhodné oboznámiť aj radu školy, rodičovskú radu, rodičov v rámci triednych aktívov.

Odporúčame najmä spoluprácu, diskusiu k téme mediácie v metodických orgánoch školy (metodických združeniach, predmetových komisiách) a aj v školských  podporných tímoch (inkluzívnych tímoch). Vhodné je zapojiť do programu aj odborných zamestnancov školy, napr. sociálnych pedagógov, psychológov, liečebných pedagógov. Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk