Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Mediácia podľa zákona, mediácia ako odborná metóda a mediácia ako forma prevencie

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor z registra mediátorov na MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (mediátor, školený pedagóg) môže byť účinným nástrojom sanácie prostredia a zlepšovania školskej klímy. V súčasnosti však rastie dopyt po vzdelávaní pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch mediátormi, ktoré by bolo zamerané na riešenie konfliktov, ale aj na program rovesníckej mediácie, ktorý je súčasťou prevencie.

Mediátor podľa zákona o mediácii je mediátor, ktorý absolvoval odbornú prípravu mediátora podľa § 9 zákona č. 420/2004 Z. z.

Školský mediátor, ktorý absolvoval odbornú prípravu podľa zákona o mediácii:

  • ak nie je pedagogickým alebo odborným zamestnancom, využíva okrem mediácie podľa zákona, mediáciu ako odbornú metódu, resp. ako formu prevencie. Je vhodné, aby absolvoval aj nadstavbové, resp. doplňujúce vzdelávanie v oblasti školskej/rovesníckej mediácie, ktoré je zamerané najmä na didaktické zručnosti potrebné v školskom prostredí. Vie byť garantom programu, lektorom tréningov pre mediátorov (časť školská mediácia), pre pedagogických/odborných zamestnancov, aj rovesníckych mediátorov,
  • ak je pedagogickým alebo odborným zamestnancom, vie byť garantom programu, lektorom tréningov pre mediátorov, pedagogických/odborných zamestnancov, žiakov, aj koordinátorom programu školskej mediácie v škole na ktorej pôsobí. 

Koordinátor školskej a rovesníckej mediácie – je pedagogický alebo odborný zamestnanec školy, ktorý neabsolvoval odbornú prípravu mediátorov, koordinuje proces implementovania programu rovesníckej mediácie do škôl, jej využívania ako odbornej metódy a formy prevencie v prostredí školy. Disponuje didaktickými zručnosťami, ktoré po obsolvovaní tréningového programu napr. inovačného vzdelávania (v rozsahu min. 50 hodín) vedeného mediátorom, vie byť aj lektorom tréningových aktivít pre rovesníckych mediátorov.

Rovesnícky mediátor (uvažujeme v rovine regionálneho školstva) je žiakom základnej školy, resp. žiakom strednej školy, ktorý absolvoval tréning rovesníckej mediácie realizovaný mediátorom zo zákona, lektorom rovesníckej mediácie, resp. koordinátorom školskej a rovesníckej mediácie.

Schéma: Možnosti mediácie v školskom prostredí – príklad modelu vzdelávania a kompetencií

Forma

Kategória

Špecializácia

Vzdelanie/ príprava/ výber

Kompetencia

Mediácia podľa zákona

Mediátor

odborná príprava mediátora

mediácia podľa zákona o mediácii

Mediácia podľa zákona (mediátor registrovaný na MS SR) a mediácia ako odborná metóda, resp. mediačné zručnosti aplikované

v prostredí škôl

Mediátor  (nadstavba)

bez pedagogického vzdelania

odborná  príprava mediátora a ďalšie vzdelávanie v školskej mediácii (zamerané najmä na didaktické zručnosti pre prácu s cieľovou skupinou).

lektor vzdelávania pre mediátorov, pedagogických a odborných zamestnancov, rovesníckych mediátorov, garant programov mediácie v školskom prostredí

 

mediácia podľa zákona, mediácia - odborná metóda,

mediácia - forma prevencie

Pedagogický zamestnanec

a

odborný zamestnanec

 

 

Mediátor (nadstavba)

odborná príprava mediátora a ďalšie vzdelávanie v školskej mediácii (implementovanie programu rovesníckej)

Koordinátor školskej mediácie

ďalšie vzdelávanie v školskej/rovesníckej mediácii, napr. inovačné vzdelávania v rozsahu 50 hodín (§ 56 zákona č. 138/2019 Z. z.)

koordinátor školskej a rovesníckej mediácie, lektor tréningov pre rovesníckych mediátorov

mediácia - odborná metóda, mediácia - forma prevencie

Pedagogický /

odborný zamestnanec využívajúci mediačné zručnosti

vzdelávanie v zmysle § 79 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. (zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne umožní absolvovať poradenstvo ..riešenie konfliktov), napr. aktualizačné vzdelávanie (§ 57)

využívanie mediačných zručností v pedagogickej, resp. v odbornej praxi v školskom prostredí

Vedúci pedagogický/

odborný zamestnanec

Funkčné vzdelávanie (§ 47 a § 48 zákona č. 138/2019 Z. z.) a vyhláška č. 361/2019 Z. z.

Príloha 2 časť B Rozširujúci modul - Zavádzať zásady riešenia a predchádzania konfliktov.

Rovesnícky mediátor

Vybraní žiaci ZŠ, SŠ, školských zariadení

Výber – dobrovoľnosť, záujem, sociálne kompetencie, skúsenosť s konfliktom, návrh spolužiakov, pozícia v rovesníckej skupine – odporúčanie Štátnej školskej inšpekcie zavádzať programy RM.

Prevencia:

priama (osveta, začlenenie tém do obsahu vzdelávania),

sekundárna (riešenie aktuálnych konfliktov),

terciárna (práca s cieľovou skupinou aj po ukončení sporu)

V prípade prevencie môže ísť o:

  • priamu prevenciu – osvetu, vzdelávanie, začlenenie tém do obsahu vzdelávania,
  • sekundárnu – riešenie aktuálnych konfliktov
  • terciárnu – prácu s cieľovou skupinou (žiakmi, dospelými) aj po ukončení sporu, aby dobre riešený spor bol vzorom riešenia konfliktov a nedochádzalo k reeskalácii, odvete, pomste.

V prípade, že škola využíva alebo si stanovila cieľ využívať mediáciu podľa zákona, mediáciu ako odbornú metódu, mediáciu ako formu prevencie, resp. využívanie mediačných zručností, odporúčame formulovať jej využívanie aj v kľúčových dokumentoch školy, napr. v školskom vzdelávacom programe, vo vnútornom poriadku školy. S cieľmi je vhodné oboznámiť aj radu školy, rodičovskú radu, rodičov v rámci triednych aktívov.

Odporúčame najmä spoluprácu, diskusiu k téme mediácie v metodických orgánoch školy (metodických združeniach, predmetových komisiách) a aj v školských  podporných tímoch (inkluzívnych tímoch). Vhodné je zapojiť do programu aj odborných zamestnancov školy, napr. sociálnych pedagógov, psychológov, liečebných pedagógov. Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk