Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2016  

Zoradiť podľa:

Výzvy - November 2016

SÚŤAŽ: Aká bude budúcnosť slovenského školstva?

Kategória: Výzvy

Tlačová agentúra Slovenskej republiky v spolupráci s portálom www.skolskyservis.sk vyhlasuje súťaž pre žiakov a študentov pod názvom Budúcnosť slovenského školstva. Súťažiť sa bude v troch kategóriách: Deti a mládež do 15 rokov. Stredoškoláci a vysokoškoláci od 16 rokov. Pedagógovia. Súťažný príspevok treba odoslať najneskôr do 31. januára 2017 (skolskyservis.teraz.sk).

Diskusia s odborníkmi na tému Migrácia v Európe

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav pozýva na stretnutie s odborníkmi na tému Migrácia v Erópe. Diskusia sa uskutoční v rámci pravidelných diskusných stretnutí na aktuálne témy dňa 29. 11. 2016 od 17.00 hod. do 19.00 hod. Návratku zasielajte do 27.11. 2016 (statpedu.sk).

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania NedisKVALIFIKUJ SA!. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 18. 1. 2017. Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 20.3.2017 (minedu.sk).

Výzva BSK - Šport a mládež 2017

Kategória: Výzvy

Bratislavská regionálna dotačná schéma (BRDS) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na podporu športu a mládeže pre rook 2017. Termín predkladania žiadostí je od 9.11.2016 do 11.1.2017 (vrátane) formou registrácie žiadosti v elektronickom informačnom systéme a zároveň vo fyzickej podobe do podateľne BSK (region-bsk.sk).

Súťaž Náboj Junior 2016

Kategória: Výzvy

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pozýva na 5. ročník súťaže Náboj Junior, ktorá sa bude konať 25. novembra 2016 v 27 mestách na Slovensku a v 16 mestách v Česku. Je to medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy a primy – kvarty osemročných gymnázií. Termín súťaže je 25. novembra 2016. Registrácia končí 17. 11. 2016 (junior.naboj.org).

Vyhlásenie 2. ročníka celoslovenskej súťaže pod názvom „Najlepšia protidrogová nástenka“

Kategória: Výzvy

Úrad verejného zdravotníctva pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky v rámci protidrogových aktivít vyhlasuje druhý ročník celoslovenskej súťaže „Najlepšia protidrogová nástenka“. Súťaž potrvá od 8. novembra do 6. decembra 2016 (uvzsr.sk).

Poznaj slovenskú reč

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR vyhlásilo XXXVII. ročník súťaže Poznaj slovenskú reč pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Celoslovenské kolo sa bude konať v dňoch 7. – 9. júna 2017 v Nových Zámkoch.  Dokumenty a formuláre súťaže sú zverejnené na www.statpedu.sk a sú záväzné pre všetky postupové kolá a kategórie.

Spoločne pre región - grantový program

Kategória: Výzvy

O grant z programu sa môžu uchádzať neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského samosprávneho kraja, v ktorých aktívne pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností. Granty v maximálnej výške 2 500 eur  podporia  inovatívne projekty zvyšovania bezpečnosti vo všetkých oblastiach života, zmysluplné voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako aj  environmentálne a vzdelávacie aktivity. Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 16. januára 2017 (kapratskanadacia.sk).

Festival šikovných

Kategória: Aktivity pre žiakov

10. a 11. novembra 2016 sa stretnú žiaci, ktorí budú svoje nadanie a talent prezentovať na 25. ročníku Juniorských dní remesiel, 19. ročníku Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem a na 1. ročníku súťaže o Zlaté nožnice v odbore kaderník (siov.sk). 

Bibliotéka - 10. 11. - 13. 11. 2016

Kategória: Výzvy

Najväčší knižný veľtrh na Slovensku Bibliotéka otvorí brány Incheby v dňoch 10. - 13. novembra 2016. Bibliotéku dopĺňa výstava vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika, ktorá je zameraná na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok (incheba.sk).

Hodina Kódu - Hour of Code 2016

Kategória: Výzvy

Hodina kódu je celosvetová aktivita, ktorej sa zúčastňujú desiatky miliónov žiakov z viac ako 180 krajín sveta. K dispozácii majú rôzne výukové programy. Nie sú potrebné žiadne predchádzajúce skúsenosti. Hodina kódu je určená pre účastníkov vo veku od 4 do 104 rokov. Cieľom kampane je poskytnúť Hodinu kódu desiatkam milióno žiakov v jednom týždni od 5. - 11. decembra 2016 (hourofcode.com).

Zelené oázy - 11. ročník otvoreného grantového programu

Kategória: Výzvy

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás.  Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť. Uzávierka je 12. decembra 2016 (ekopolis.sk).

Ako písať projekty Štruktúrovaného dialógu?

Kategória: Výzvy

Rada mládeže Slovenska a Slovenský inštitút mládeže IUVENTA pozýva na jednodenný seminár “Ako písať projekty Štruktúrovaného dialógu”, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2016 od 10.00 do 14.00 v priestoroch IUVENTA, na Karloveskej ulici 64 v Bratislave, a 16. novembra 2016 od 09.30 do 13.30 vo Výmenníku na ulici Brigádnická 3, v Košiciach. Účasť treba potvrdiť do 11. novembra 2016 (mladez.sk).

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Kategória: Výzvy

Dnešným dňom odštartoval na Slovensku Týždeň vedy a techniky 2016 (7. 11. - 13. 11.). Oficiálne otvorenie sa konalo v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurelium. Cieľom podujatia je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy (tyzdenvedy.sk). 

Sport a zážitková pedagogika - 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie /ČR/

Kategória: Výzvy

VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o., Praha v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowicích a Vysokou školou zdravotníckou, o. p. s. v Prahe usporiadala dňa 20. 10. 2016 už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Sport a zážitková pedagogika 2016".Garantkou konferencie bola doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD., prorektorka pre pedagogickú činnosť VŠTVS Palestra, spol. s r. o. Konferencie sa zúčastnili významní odborníci z Českej republiky a zahraničia. Veľká pozornosť bola venovaná diskusiám k zaujímavým a aktuálnym otázkam. Výstupom z konferencie bude recenzovaná kolektívna monografia. 

JUVYR 2016-2017

Kategória: Výzvy

ŠIOV pripravuje v dňoch 10. až 11. novembra 2016 ďalší ročník celoslovenského podujatia žiakov stredných odborných škôl a žiakov základných škôl JUVYR 2016 a 19. ročník Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem. Výstava má za cieľ prezentovať odborné vzdelávanie a prípravu predstavením tvorivosti a kreativity v profesiách, ukážkami interaktívnych prezentačných a podnikateľských zručností s využitím moderných vzdelávacích nástrojov (siov.sk).

Darujte Vianoce 2016 - grantový program

Kategória: Výzvy

Nadácia Orange vyhlásila 15. ročník grantového programu Darujte Vianoce, prostredníctvom ktorého je možné prispieť k medziľudskej pomoci, ohľaduplnosti a k radostnejšiemu prežívaniu vianočných sviatkov ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách, ľudí opustených, bez domova, s vážnymi zdravotnými problémami, či trpiacich materiálnym nedostatkom. Termín prijímania žiadostí o podporu je do 10. novembra 2016 (nadaciaorange.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk