Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 4/2021

4/2021

Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa

PaedDr. Dušana Bieleszová prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Článkom Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa nadväzujeme na článok Sebareflexia v práci učiteľa publikovaný v Manažmente školy č. 5/2021, v ktorom sme zdôraznili podstatu a v...

Aktívna sociálna interakcia v online výučbe

PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Príspevok je venovaný téme online vyučovania. Jedným z determinantov kvality online výučby je aktívna sociálna interakcia. V úvode sú diskutované typy interakcie v dištančnom vzdelávaní a diskusia ...

Obsah vydania

Správny čas

Zo seriálu: Editorial

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Ročné predplatné 59,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník. Zadané do tlače: 20. 7. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021. EV 5869/19. ISSN 1338-284.

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Správny čas

„Aj rozbité hodiny ukazujú dvakrát za deň správny čas.“ Stephen King, kniha Zelená míľa

Obdobie pandémie v minulom školskom roku nám umožnilo pozrieť sa hlbšie do svojich pocitov a potrieb. Niektorí z nás toto obdobie zvládali s väčšou pripravenosťou na zmeny a iní sa učili zmeny prijímať a spracovať. Koniec školského roka priniesol mnohým únavu a vyčerpanie, ale aj nádej, že s oddychom príde čas na premýšľanie a ukotvenie tých správnych modelov nášho fungovania pre budúcnosť.

V 4. čísle odborného časopisu Didaktika prinášame témy, ktoré nám v sebareflexii pomôžu nastaviť hodiny času. Zároveň nám pripomenú, že online priestor sa stáva súčasťou nášho života a treba ho zakomponovať do našej profesionálnej prípravy na vyučovanie. Vrátime sa k metakognitívnym nástrojom hodnotenia, ale aj k pomenovaniu metakognitívnych skúseností. Rozoberieme tému múdrosti ako meta-cnosti. Jej význam sa stane kľúčovým pre prijatie zmeny.

Erich Petlák a Dušana Bieleszová v príspevku s názvom Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa zdôrazňujú podstatu a význam sebareflexie ako jednej z predpokladov tvorivej a aj efektívnej práce učiteľa.

Aktívnej sociálnej interakcii v online výučbe sa venuje Erika Novotná. V príspevku upozorňuje, že spolupráca žiakov v online prostredí ich pripravuje na neoddeliteľnú súčasť života po ukončení štúdia - networking (vytvárané sietí).

Mária Ganajová, Ján Guniš, Ľubomír Šnajder v príspevku venovanému formatívnemu hodnoteniu sa bližšie pozreli na charakteristiku metakognície, jej význam pre učenie sa. Ponúkajú prehľad vybraných metakognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia vo výučbe. 

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk