Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. Erika Novotná, PhD.

Počet článkov autora: 2


Aktívna sociálna interakcia v online výučbe

Príspevok je venovaný téme online vyučovania. Jedným z determinantov kvality online výučby je aktívna sociálna interakcia. V úvode sú diskutované typy interakcie v dištančnom vzdelávaní a diskusia ako jeden zo základných prostriedkov aktívnej soci...

Didaktika a príprava novej generácie učiteľov

Príspevok je venovaný didaktike ako pedagogickej vede, jej členeniu a predmetu skúmania. Autori uvedené konfrontujú s meniacou sa edukačnou realitou a súčasnými trendmi vo vzdelávaní. Apelujú na potrebu reflektovania meniacej sa spoločnosti, učebn...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk