Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Dušana Bieleszová

Publikácie: Školská a rovesnícka mediácia (2017) Sebariadenie a manažérska etika (2021)

Počet článkov autora: 7


HNEV – Ako zvládnuť emóciu hnevu v pracovnom tíme?

Hnev v školskom prostredí zažívame pomerne často. Pociťujeme ho, keď sa niečo nedeje podľa našich predstáv, keď nám niekto skríži plány, nesplní naše očakávania. Môže ho sprevádzať pocit urážky, môže byť prejavom nenávisti, zrady, sklamania. Stret...

Konštruktívne a deštruktívne prejavy moci v práci vedúceho metodického orgánu

V príspevku sa venujeme základným typom moci, upozorníme na charakteristiky mocenskej orientácie, situačné faktory zneužitia moci aj korekčné signály, ktoré vedúcim metodických orgánov môžu pomôcť v prevencii pred deštruktívnymi prejavmi moci. V č...

Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa

Článkom Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa nadväzujeme na článok Sebareflexia v práci učiteľa publikovaný v Manažmente školy č. 5/2021, v ktorom sme zdôraznili podstatu a význam sebareflexie. Sebareflexia je jedným z predp...

Práca žiakov v skupine – odporúčania z praxe

Práca žiakov v skupinách je dôležitá pre zdieľanie skúseností, komunikovanie názorov, reflexiu, aj sebareflexiu. Ponúkame odporúčania pre prácu žiakov v skupinách.

Kvalita metodického orgánu školy a osobnosť učiteľa je cestou ku kvalite edukácie

V týchto dňoch je tomu rok, čo pandémia a mimoriadne opatrenia s ňou súvisiace spôsobili zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v edukácii. Zatvorili sa školy, začalo sa využívať dištančné vzdelávanie. Nechceme písať o tom, že dištančné vzdelávanie ne...

Formovanie kritického myslenia žiakov

Schopnosť pozrieť sa kriticky na argument je ovplyvnená zážitkami z detstva, získanou a overenou skúsenosťou, ale aj postojmi dôležitých dospelých, ktorých hodnoty a normy sme prijali do života. Zvedavosť detí je uchopiteľná v ich naliehavej potre...

Mediácia – metódy a formy jej prijatia v školskom prostredí

Mediácia v školskom prostredí má svoje špecifiká. V príspevku spomenieme rôzne metódy a organizačné formy, ktorými možno u pedagógov zvýšiť povedomie o alternatívnom riešení konfliktov a opíšeme metodiku krokov pri mediačnom konaní z hľadiska medi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk