Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Dušana Bieleszová

Školská mediátorka, lektorka, konzultantka. Publikácie: Školská a rovesnícka mediácia (2017) Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov (2013) Školská mediácia (2012)

Počet článkov autora: 5


Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa

Článkom Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa nadväzujeme na článok Sebareflexia v práci učiteľa publikovaný v Manažmente školy č. 5/2021, v ktorom sme zdôraznili podstatu a význam sebareflexie. Sebareflexia je jedným z predp...

Práca žiakov v skupine – odporúčania z praxe

Práca žiakov v skupinách je dôležitá pre zdieľanie skúseností, komunikovanie názorov, reflexiu, aj sebareflexiu. Ponúkame odporúčania pre prácu žiakov v skupinách.

Kvalita metodického orgánu školy a osobnosť učiteľa je cestou ku kvalite edukácie

V týchto dňoch je tomu rok, čo pandémia a mimoriadne opatrenia s ňou súvisiace spôsobili zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v edukácii. Zatvorili sa školy, začalo sa využívať dištančné vzdelávanie. Nechceme písať o tom, že dištančné vzdelávanie ne...

Formovanie kritického myslenia žiakov

Schopnosť pozrieť sa kriticky na argument je ovplyvnená zážitkami z detstva, získanou a overenou skúsenosťou, ale aj postojmi dôležitých dospelých, ktorých hodnoty a normy sme prijali do života. Zvedavosť detí je uchopiteľná v ich naliehavej potre...

Mediácia – metódy a formy jej prijatia v školskom prostredí

Mediácia v školskom prostredí má svoje špecifiká. V príspevku spomenieme rôzne metódy a organizačné formy, ktorými možno u pedagógov zvýšiť povedomie o alternatívnom riešení konfliktov a opíšeme metodiku krokov pri mediačnom konaní z hľadiska medi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk