Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Dušana Bieleszová

Publikácie vo WK: Školská a rovesnícka mediácia, Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí

Počet článkov autora: 11


Využívanie chatbotov v práci školských podporných tímov

Chatboty sú skvelým nástrojom na zlepšenie vzdelávania a komunikácie so žiakmi. Možno ich využiť aj ako podpornú činnosť v práci vedúcich školských podporných tímov.

Téma: Zdieľané spolurozhodovanie v metodických orgánoch škôl

Zapájanie členov do procesu rozhodovania Spolurozhodovanie je proces, v ktorom sa zúčastnené strany podieľajú na tvorbe a realizácii rozhodnutí. Úroveň spolurozhodovania môže byť rôzna, od manipulatívnej až po zdieľané spolurozhodovanie, teda reál...

Využívanie umelej inteligencie v edukácii

V predchádzajúcom príspevku sme sa venovali využívaniu Chat GPT pri príprave vyučovania. V aktuálnej časti pokračujeme v téme a ponúkame ďalšie tipy odpovedí vygenerovaných umelou inteligenciou prostredníctvom ChatGPT. Pozreli sme sa však aj na ch...

Didaktika a jej vzťah k iným vedným disciplínam

Príspevok sa venuje téme vzťahov didaktiky k ďalším vedným disciplínam. Vychádzame z vlastných úvah, z čítania rôznych prác učiteľov v ďalšom vzdelávaní, z diskusií a štúdia študentov doplnkového pedagogického vzdelávania. V snahe o komplexnejšie ...

HNEV – Ako zvládnuť emóciu hnevu v pracovnom tíme?

Hnev v školskom prostredí zažívame pomerne často. Pociťujeme ho, keď sa niečo nedeje podľa našich predstáv, keď nám niekto skríži plány, nesplní naše očakávania. Môže ho sprevádzať pocit urážky, môže byť prejavom nenávisti, zrady, sklamania. Stret...

Konštruktívne a deštruktívne prejavy moci v práci vedúceho metodického orgánu

V príspevku sa venujeme základným typom moci, upozorníme na charakteristiky mocenskej orientácie, situačné faktory zneužitia moci aj korekčné signály, ktoré vedúcim metodických orgánov môžu pomôcť v prevencii pred deštruktívnymi prejavmi moci. V č...

Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa

Článkom Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa nadväzujeme na článok Sebareflexia v práci učiteľa publikovaný v Manažmente školy č. 5/2021, v ktorom sme zdôraznili podstatu a význam sebareflexie. Sebareflexia je jedným z predp...

Práca žiakov v skupine – odporúčania z praxe

Práca žiakov v skupinách je dôležitá pre zdieľanie skúseností, komunikovanie názorov, reflexiu, aj sebareflexiu. Ponúkame odporúčania pre prácu žiakov v skupinách.

Kvalita metodického orgánu školy a osobnosť učiteľa je cestou ku kvalite edukácie

V týchto dňoch je tomu rok, čo pandémia a mimoriadne opatrenia s ňou súvisiace spôsobili zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v edukácii. Zatvorili sa školy, začalo sa využívať dištančné vzdelávanie. Nechceme písať o tom, že dištančné vzdelávanie ne...

Formovanie kritického myslenia žiakov

Schopnosť pozrieť sa kriticky na argument je ovplyvnená zážitkami z detstva, získanou a overenou skúsenosťou, ale aj postojmi dôležitých dospelých, ktorých hodnoty a normy sme prijali do života. Zvedavosť detí je uchopiteľná v ich naliehavej potre...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk