Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Mgr. Dušana Bieleszová

Školská mediátorka, lektorka, konzultantka. Pôsobí v redakcii školstva a vzdeávania Woltrs Kluwer SR, s. r. o., spolupracuje s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, s Asociáciou mediačných centrier a Mediačným centrom v Poprade, s Asociáciou mediátorov Slovenska, Komorou mediátorov a ďalšími inštitúciami.

Publikácie vo WK: Školská a rovesnícka mediácia, Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov.

"Nudím sa" alebo ako podporovať kritické myslenie žiakov

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Ako si dospel k tomuto názoru?",  „Rada by som ťa pochopila správne, ako si to myslel?, „Skúsme sa vrátiť k faktom z tvojho uhla pohľadu.“ Zvedavosť u žiaka je vzácna vlastnosť. Skúsme dopriať žiakom polemizovanie s argumentmi. Dovoľme im vyslov...

„Riaditeľ je neschopný..."

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Riaditeľ školy po úspešnom výberovom konaní sa s chuťou pustí do zmien, ktoré považuje za potrebné. Vníma problémy školy, ktoré jej nedovoľujú napredovať. V súlade s koncepciou, ktorá mu určila ciele, vykonáva opatrenia smerujúce k víziám. Počiato...

Ako pripraviť dieťa na vstup do školy

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Dieťa v predškolskom veku je zväčša po duševnej, telesnej i sociálnej stránke zrelé na vstup do školského života. Ak navštevovalo predškolské zariadenie, kontakt s rovesníkmi sa stal prirodzenou súčasťou jeho rovesníckej skúsenosti. Predškolák je ...

Cieľové skupiny rovesníckej mediácie

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Cieľom implementovania rovesníckej mediácie do školského prostredia je pomôcť žiakom, študentom rozpoznať blížiaci sa konflikt a vedieť ho riešiť. Špecifickosť školského prostredia ovplyvňuje rôznorodosť cieľovej skupiny, žiakov, študentov, rozdie...

Citové vydieranie v pedagogickom tíme

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Citové vydieranie patrí k manipulatívnemu druhu správania. Môžeme sa s ním stretnúť aj v pedagogických tímoch medzi kolegami. Jeho cieľom je snaha vyvolať  strach, nutnosť pomoci, výčitky svedomia. Ten, kto sa pokúša takto manipulovať, často moral...

Členstvo súrodencov v rade školy

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otázka:  Môžu byť do rady školy zriaďovateľom delegovaní dvaja súrodenci?

Emócie v pedagogickom tíme

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť ...

Formovanie kritického myslenia

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Zvedavosť detí je uchopiteľná v ich naliehavej potrebe dostať odpoveď na každú myslenú a vyslovenú otázku. Tejto túžbe objavovať súvislosti vieme pomôcť aj my, rodičia, učitelia, vychovávatelia.

Fungovanie rodičovských združení

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Otázka Sme škola s právnou subjektivitou. Právny subjekt tvoria spolu základná a materská škola.  Každá zložka má vytvorené Rodičovské združenie (ďalej „RZ“). RZ majú riadne zasadnutia, plenárne zasadnutia, kde sa o. i. schvaľujú aj poplatky do zd...

Hranice ako zdroj istoty pri riešení konfliktov

Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Mení sa vplyv tradičných sprostredkovateľov výchovy. V oveľa väčšej miere majú na správanie žiakov vplyv médiá a sociálne siete. Upútavky na reality show voľne odvysielané počas dňa ponúkajú životné príbehy ľudí v hraničných situáciách. Tie sa tak...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk