Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Proces a výsledok mediácie podľa zákona o mediácii

Kategória: Mediácia Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Prax v školách a školských zariadeniach čoraz viac prináša tému využitia mediácie podľa zákona o mediácii aj v školskom prostredí. Súdne konania sú dlhé, náročné na psychiku a prežívanie účastníkov sporu a vnášajú do prostredia škôl nezdravú klímu. V školskom prostredí možno využívať mediáciu ako metódu riešenia konfliktov, teda pracovať s využitím mediačných zručností, ale aj v rámci mediácie podľa zákona, ktorá má svoje jasné pravidlá. V príspevku sa venujeme procesu a výsledku mediácie podľa zákona o mediácii, opíšeme fázy mediačného procesu, ktoré pomôžu vedúcim pedagogickým zamestnancom získať predstavu o tomto spôsobe alternatívneho riešenia konfliktov.

 

Základným prostriedkom procesu mediácie je ROZHOVOR (komunikácia), ktorý má v niektorých fázach mediácie formu VYJEDNÁVANIA. Ide skôr o sprostredkované konanie pomocou neutrálnej osoby, mediátora, ktorý celý mediačný proces určuje a reguluje. 

Mediátor zodpovedá za proces mediácie.

Mediácia je neformálny, nedirektívny, no napriek tomu štruktúrovaný proces, ktorým prechádzajú účastníci mediačného konania od jeho prípravnej fázy až po ukončenie mediácie a ešte nejaké obdobie aj po skončení mediácie. Mediátor určuje pravidla mediácie a zameriava sa na zvládanie procesu mediácie, vzťahov v rámci mediácie, obsahu mediácie a zvládanie svojej role v mediácii. Primárnym výsledkom mediácie je vytvorenie vzájomne vyváženej dohody účastníkov mediácie, ktorá sleduje ich záujmy smerom do budúcna. Sekundárne proces mediácie sleduje úpravu vzájomných budúcich vzťahov

Facilitácia je štruktúrovaný proces nedirektívnej formy vedenia komunikácie v skupine, ktorý sa zameriava na maximálnu participáciu účastníkov. Facilitátor neurčuje pravidla procesu, tie si určujú účastníci a do priebehu rozhovoru zasahuje vecne a v minimálnej miere. Facilitátor berie diskusiu ako proces, v ktorom berie do úvahy špecifiká danej skupiny, časový rozsah stretnutia. Výsledkom procesu je dosiahnuť ciele a výstupy, ktoré si skupina na stretnutiach stanovila.

Proces mediácie je výrazne ovplyvnený prístupom mediátora k vedeniu mediácie, jeho vnímaním mediácie a zvoleným štýlom vedenia mediačného procesu.

O spôsobe vedenia mediačného procesu rozhodujú faktory:

 • osobnosť mediátora, jeho vlastnosti, skúsenosti, schopnosti, motivácia, názory a návyky,
 • osobnosť strán konfliktu a ich schopnosti riešiť problémy,
 • povaha riešeného prípadu, vecný obsah sporu ma význam na vyber mediačných techník a zvolenie postupu riešenia prípadu mediátorom,
 • fáza, v ktorej sa konflikt nachádza,
 • čas, po ktorý sa konflikt vyvíjal,
 • váha, ktorú má konflikt pre klientov,
 • vonkajšie faktory ovplyvňujúce proces mediácie, napr. či prebieha súdne konanie o predmete sporu.

Mediácia podľa Šiškovej (2012) prebieha v siedmych základných fázach vrátane nultej fázy. Iní odborníci uvádzajú 5 až 12 fáz, ktorými prechádza mediačný proces.

Bez ukončenia jednej fázy často nemožno prejsť do ďalšej, lebo sa konflikt nevyrieši, resp. vyrieši len čiastočne. Je preto na mediátorovi, aby dobre zvážil dĺžku a potrebu každej fázy pre každý prípad jednotlivo.

Fázy mediačného procesu:

 1. Predmediačná fáza – od oslovenia mediátora klientom do uzatvorenia Dohody o začatí mediácie.
 2. Mediácia – od uzatvorenia Dohody o začatí mediácie po uzatvorenie mediačnej dohody, resp. ukončenie mediácie niektorým zo zákonných dôvodov.
 3. Postmediačná starostlivosť – od ukončenia mediácie do času potreby klientov. V tejto fáze prebieha aj potrebná sebareflexia mediátora.

Predmediačná fáza

Cieľom je:

 • Získať klienta, aby využil mediáciu pre riešenie svojho konfliktu. Motivovanie klienta, aby si zvolil mediáciu ako jednu z alternatív na efektívne riešenie svojho konfliktu, je úlohou mediátora. Preto je predmediačna fáza jednou z najdôležitejších fáz. Od nej záleží, či mediácia začne alebo nie. Mediátor musí už v tejto fáze vytvoriť pre klienta dôverné prostredie a pocit, že mediácia mu nepoškodí, ale naopak, pomôže.
 • Zistiť typ mediácie a posúdiť, či je spor vhodný na mediáciu.
 • Posúdiť psychologickú vhodnosť osobnosti klienta na mediáciu. Väčšinou mediátora oslovi iba jedna strana sporu, vtedy nevieme zistiť, kto stojí na druhej stane konfliktu.
 • Prijať žiadosť o mediáciu a zaistiť súhlas strán s mediáciou. Ak je spor vhodný na mediáciu, mediator je povinný poučiť klienta o mediácii, jej pravidlách, o odmene pre mediátora, vysvetliť mu rolu mediátora a postup predmediačnej fázy.
 • Prijať mediáciu a vyjadriť súhlas mediátora, že bude meditovať konkrétny prípad. Ak druha strana sporu vyjadrí súhlas s mediáciou, mediátor zorganizuje prvé mediačne stretnutie. Rovnaké informácie ako mediátor podal žiadateľovi o mediáciu, je povinný poskytnúť aj druhej strane. Ak druhá strana dá súhlas s mediáciou, môže dôjsť k podpísaniu Dohody o začatí mediácie, teda dohody o podmienkach mediácie, ktorú uzatvárajú sporové strany a mediátor.

V predmediačnej fáze mediátor nehodnotí vecnú stránku sporu, využíva techniky mediácie (aktívne počúva, zrkadlí pocity, parafrázuje a stručne zhrňuje, čo počul), robí si poznámky, nechá žiadateľovi priestor na zváženie, či bude riešiť spor mediáciou alebo nie, a na tento účel si dohodne spôsob, ako žiadateľ oznámi mediátorovi svoje rozhodnutie.

Ak predmediačna fáza bola úspešná a klienti sa rozhodli pre riešenie svojho konfliktu v mediácii, mediátor pripraví v zmysle ustanovenia

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk