Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2019

Vydanie 5/2019

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová,

tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová,

tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 75 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne
zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 6. 5. 2019
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019
ISSN 1336-9849

Editoriál

Vzťah k povinnostiam, zvnútornené hodnoty, zmysel pre spravodlivosť, tendencia spoliehať sa na vlastný úsudok, ale aj schopnosť predvídania správania a reagovania na podnety iných majú vplyv na naše reakcie. Rozhodnutia prichádzajúce po zrelej úvahe prinášajú úspech. Pomôcť riaditeľom škôl a školských zariadení môžu správne informácie v správnom čase. V piatom čísle odborného časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy zamerané na manažment, vzdelávanie, ľudské zdroje, prevenciu, kultúru školy aj súčasné trendy. 

V príspevku „Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca“ sa autorky Tatiana Homoľová a Martina Magová venovali hodnoteniu pedagogického zamestnanca riaditeľom školy. Opísali funkcie, metódy, formy hodnotenia, definovali kritéria. Pri opise kompetenčného profilu vychádzali z profesijného štandardu.

Oľga Pivarníková sa v príspevku „Vzdelávanie cudzincov“ venuje aktuálnej téme. Cudzinci s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky sa stávajú rovnocennými žiakmi so žiakmi, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky. V prvej časti príspevku sa autorka venuje podmienkam prijímania detí do školy a vysvetlí prechodný pobyt na účely štúdia. Zároveň upozorní, že na odstránenie jazykových bariér detí cudzincov môže škola, v ktorej sa cudzinci vzdelávajú, organizovať základný jazykový kurz slovenského jazyka a rozširujúci jazykový kurz slovenského jazyka.

Pedagogickí pracovníci musia poznať vplyvy jednotlivých okruhov sociálneho prostredia, v ktorých deti a mládež žijú, aby mohli v procese výchovy a vzdelávania s nimi počítať. V príspevku s názvom „Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky“ sa Jolana Hroncová venuje vzťahu výchovy a sociálneho prostredia. zameranie sociálnej pedagogiky v historickom kontexte vývoja sociálnej pedagogiky, upriamime pozornosť na jej preventívny rozmer (profylaxiu) a kompenzáciu, ktorá predstavuje odstraňovanie, resp. vyvažovanie negatívnych javov.

Pokračovanie príspevku....

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk