Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 5/2019

5/2019

Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca školy (1.)

PaedDr. Tatiana Homoľová PaedDr. Martina Magová, PhD. Zo seriálu: Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogických zamestnancov

V príspevku sa zameriavame na povinnosť hodnotenia pedagogického zamestnanca riaditeľom školy. Opisujeme funkcie, metódy, formy hodnotenia, definujeme kritériá. Opisujeme aj tvorbu kompetenčného pr...

Sexuálne rizikové správanie žiakov a ich ohrozenia

prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Zo seriálu: Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogických zamestnancov

Spektrum problémového či rizikového správania žiakov je široké a neustále sa mení. Žiak môže byť aktívnym konateľom nevhodného správania, ale aj jeho obeťou. Sexuálne správanie je vo všetkých kultú...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová,

tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová,

tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených
v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 75 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne
zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 6. 5. 2019
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2019
ISSN 1336-9849

Editoriál

Vzťah k povinnostiam, zvnútornené hodnoty, zmysel pre spravodlivosť, tendencia spoliehať sa na vlastný úsudok, ale aj schopnosť predvídania správania a reagovania na podnety iných majú vplyv na naše reakcie. Rozhodnutia prichádzajúce po zrelej úvahe prinášajú úspech. Pomôcť riaditeľom škôl a školských zariadení môžu správne informácie v správnom čase. V piatom čísle odborného časopisu Manažment školy v praxi ponúkame odborne spracované témy zamerané na manažment, vzdelávanie, ľudské zdroje, prevenciu, kultúru školy aj súčasné trendy. 

V príspevku „Kompetenčný profil a hodnotenie pedagogického zamestnanca“ sa autorky Tatiana Homoľová a Martina Magová venovali hodnoteniu pedagogického zamestnanca riaditeľom školy. Opísali funkcie, metódy, formy hodnotenia, definovali kritéria. Pri opise kompetenčného profilu vychádzali z profesijného štandardu.

Oľga Pivarníková sa v príspevku „Vzdelávanie cudzincov“ venuje aktuálnej téme. Cudzinci s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky sa stávajú rovnocennými žiakmi so žiakmi, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky. V prvej časti príspevku sa autorka venuje podmienkam prijímania detí do školy a vysvetlí prechodný pobyt na účely štúdia. Zároveň upozorní, že na odstránenie jazykových bariér detí cudzincov môže škola, v ktorej sa cudzinci vzdelávajú, organizovať základný jazykový kurz slovenského jazyka a rozširujúci jazykový kurz slovenského jazyka.

Pedagogickí pracovníci musia poznať vplyvy jednotlivých okruhov sociálneho prostredia, v ktorých deti a mládež žijú, aby mohli v procese výchovy a vzdelávania s nimi počítať. V príspevku s názvom „Sociálne prostredie a výchova ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky“ sa Jolana Hroncová venuje vzťahu výchovy a sociálneho prostredia. zameranie sociálnej pedagogiky v historickom kontexte vývoja sociálnej pedagogiky, upriamime pozornosť na jej preventívny rozmer (profylaxiu) a kompenzáciu, ktorá predstavuje odstraňovanie, resp. vyvažovanie negatívnych javov.

Pokračovanie príspevku....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk