Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 2/2024

2/2024

Legislatívna akcelerácia inklúzie v školskom prostredí

doc. PaedDr. Naďa Bizová, PhD.

Inkluzívny prístup vo výchove a vzdelávaní je definitívne ukotvený v školskej legislatíve a národných strategických dokumentoch, úlohou ktorých je akcelerovať proces inklúzie v školskom prostredí. ...

Šikanovanie a kyberšikanovanie v školskom prostredí

kpt. PhDr. Ľudmila Húsková, PhD.

V príspevku sa venujeme problematike šikanovania a kyberšikanovania v školskom prostredí a jej prejavom. Upozorňujeme, že ich identifikácia nie je jednoduchá. Ponúkame aj odporúčania pre rodičov a ...

Obsah vydania

Lojalita

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel: (02) 58 10 20 10, office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, casopisy@wolterskluwer.sk. Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava. Návrh obálky: www.sueweb.sk. Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X. EV 2265/08. Ročné predplatné 99 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 8,25 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 8. 2. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
ISSN 1336-9849

Editoriál

LOJALITA

Lojalita členov tímu je základom dlhodobých vzťahov, v ktorých aj konflikty majú svoje miesto. Bez nej nie je možné dosiahnuť spoločné ciele a plniť vízie definované v školskom kurikule. Ide nielen o dodržiavanie pravidiel a pokynov, ale aj o aktívne spolupodieľanie sa na rozvoji a raste organizácie. Lojálni zamestnanci vytvárajú pozitívne pracovné prostredie, ktoré sa prejavuje aj na kvalite ich práce. V ťažkých časoch, keď sa organizácia stretáva s výzvami a prekážkami, môže byť lojalita dôležitá pre formovanie dobrej povesti školy. Lojálni zamestnanci sú ambasádormi školy a svojou prácou a správaním ju reprezentujú. Cieľ lojálnosti k manažmentom škôl a školských zariadení sme si stanovili aj v témach, ktoré sú stále aktuálne, a ktorých pisateľmi sú autori, ktorí sa neboja nových výziev. Inak tomu nebude ani v 2. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Mária Stanislavová sa v príspevku o obecných školských radách pozrela na ich ustanovenie a kompetencie. Povinnosti škôl a školských zariadení v mzdovej oblasti rozobrala Ingrid Konečná Veverková. Upozornila na úlohy manažmentu školy, ktoré súvisia s ukončením kalendárneho roka 2023.

Naďa Bizová skúmala legislatívnu akceleráciu inklúzie v školskom prostredí. Pripomína, že inkluzívne vzdelávanie je v prvom rade právom a školy sú postavené pred úlohu pretaviť právo na každodennú realitu a vytvoriť akceptujúce a prosperujúce vzdelávacie prostredie pre heterogénne skupiny žiakov.

Ľudmila Húsková v príspevku „Šikanovanie a kyberšikanovanie v školskom prostredí“ ponúka odporúčania pre pedagógov a rodičov, ako je vhodné riešiť situácie, keď sa dieťa stane obeťou alebo agresorom.

Téme uplatnenia sociálneho pedagóga v peniterciárnej starostlivosti sa venujú Soňa Kollárová a Lucia Fecková. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk