Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Kontrola

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy (2.)

V druhej časti príspevku sa venujeme formálnemu hodnoteniu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „Správy“) v procese schvaľovania zriaďovateľom. V hodnotení aplikujeme všeobecne platné pravidlá, ktoré sa využívajú pri formálnej úprave záverečných a kvalifikačných prác. Zároveň využívame skúsenosti z riadiaco-metodickej praxe a administratívnej činnosti okresného úradu v sídle kraja. Dôležité je uvedomiť si vzájomnú podmienenosť obsahovej a formálnej stránky Správy v kontexte dokumentu.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školách (1.)

V prvej časti príspevku sa venujeme legislatívnemu vymedzeniu predkladanej problematiky, poukázaniu na dôležitosť Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení z pohľadu kľúčového dokumentu školy a definovaniu z pohľadu pôvodu dokumentu. Jadro príspevku tvorí obsahové hodnotenie na základe legislatívne vymedzených metodických odporúčaní ministerstva školstva SR. Cieľom nie je navodiť uniformitu v spracovaní Správ, ale vzbudiť záujem o špecifiká škôl, ktoré zvyšujú pozornosť odbornej pedagogickej aj laickej verejnosti o život školy. Kvalitne spracovaná Správa ešte nie je zárukou jej úspechu. Ten je podmienený primeranou prezentáciou na verejnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

V príspevku upozorníme na novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ktorá je účinná od 1. januára 2019. Praktickému výkonu základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach sme sa už v minulosti venovali, upozorňovali sme manažment škôl a školských zariadení na povinnosť dodržiavať a uplatňovať ustanovenia cit. zákona v praxi. Cieľom aktuálneho príspevku je priblížiť zmeny vo výkone základnej finančnej kontroly od 1. januára 2019.

Príspevky v diskusii: 0

Povinnosti mzdovej účtovníčky na začiatku roka 2018

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 2/2018 Ročník: 2018

V príspevku upozorníme manažment škôl a školských zariadení na ich povinnosti súvisiace s ukončením kalendárneho roka 2017 v personálnej a mzdovej oblasti. Zameriame sa na všetky dôležité úkony, ktoré musia vykonať mzdové účtovníčky škôl a školských zariadení na začiatku roku 2018. Vykonanie týchto úkonov je dôležité tak pre školu a školské zariadenie ako zamestnávateľa, ako aj pre zamestnanca a jeho hmotnoprávne nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov.

Príspevky v diskusii: 0

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Vykonávanie finančnej kontroly je jednou z povinností, ktoré pre manažment škôl a školských zariadení vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Výkonu finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach sme sa už v minulosti venovali. Cieľom aktuálneho príspevku je upozorniť manažment škôl a školských zariadení na nový zákon o finančnej kontrole účinný od 1. januára 2016.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiako zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zisťovanie stavu vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP) sa realizovalo v 55 základných školách (ďalej ZŠ), z nich bolo 51 štátnych a 4 cirkevné. S vyučovacím jazykom slovenským bolo 43 škôl, s jazykom maďarským 8, s jazykom ukrajinským 2 a s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským 1 škola. Základné informácie týkajúce sa žiakov zo SZP uviedli riaditelia škôl v informačnom dotazníku, ktorý im bol zaslaný pred výkonom školskej inšpekcie. Ďalšie dôležité údaje a poznatky sa získavali najmä pozorovaním počas hospitácií v triedach, v ktorých sa vzdelávali rómski žiaci, kontrolou pedagogickej dokumentácie, realizáciou rozhovorov s pedagogickými zamestnancami, s vychovávateľmi, s asistentmi učiteľov, so žiakmi. 

Príspevky v diskusii: 0

Správa o stave výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP v materských školách v školskom roku 2013/2014 v SR

Zvýšená pozornosť počas výkonu školskej inšpekcie v 182 kontrolovaných školách bola venovaná výchove a vzdelávaniu (V a V) detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Z toho bolo 175 štátnych, 4 cirkevné (CMŠ) a 3 súkromné (SMŠ) školy. Zdrojom informácií boli výsledky 479 hospitácií, rozhovory s pedagogickými zamestnancami, fyzická kontrola priestorov materských škôl (MŠ), informačný dotazník pre riaditeľa MŠ a analýza dokumentácie kontrolovaných MŠ.

Príspevky v diskusii: 0

Predbežná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach po novele zákona

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 12/2014 Ročník: 2014

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly je jednou z povinností, ktoré pre manažment škôl a školských zariadení vyplývajú zo zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V minulosti sme sa už venovali aplikácii tohto zákona na podmienky škôl a školských zariadení. Cieľom tohto príspevku je upozorniť manažment škôl a školských zariadení na poslednú novelu cit. zákona účinnú od 1. novembra 2014.

Príspevky v diskusii: 0

Inventarizácia majetku v školách a v školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Vydanie: 11/2014 Ročník: 2014

Posledné mesiace v roku sa manažment a zamestnanci škôl a školských zariadení venujú príprave a neskôr samotnému výkonu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Riaditelia škôl a školských zariadení zodpovedajú za riadne vykonanie inventarizácie. Inventarizácia je veľmi významným nástrojom na preukázanie vecnej správnosti účtovníctva, t. j. na preukázanie, že stav a ocenenie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve školy a školského zariadenia zodpovedá skutočnosti.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk