Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Kontrola

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy (2.)

V druhej časti príspevku sa venujeme formálnemu hodnoteniu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení (ďalej len „Správy“) v procese schvaľovania zriaďovateľom. V hodnotení aplikujeme všeo...

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školách (1.)

V prvej časti príspevku sa venujeme legislatívnemu vymedzeniu predkladanej problematiky, poukázaniu na dôležitosť Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení z pohľadu kľúčového dokumentu školy a...

Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

V príspevku upozorníme na novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ktorá je účinná od 1. januára 2019. Praktickému výkonu základnej finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach sme sa už v minulosti venoval...

Povinnosti mzdovej účtovníčky na začiatku roka 2018

V príspevku upozorníme manažment škôl a školských zariadení na ich povinnosti súvisiace s ukončením kalendárneho roka 2017 v personálnej a mzdovej oblasti. Zameriame sa na všetky dôležité úkony, ktoré musia vykonať mzdové účtovníčky škôl a školský...

Finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Vykonávanie finančnej kontroly je jednou z povinností, ktoré pre manažment škôl a školských zariadení vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Výkonu finančnej kontroly v školách a školských zariadeniach sme sa už v minulosti venovali....

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiako zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zisťovanie stavu vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP) sa realizovalo v 55 základných školách (ďalej ZŠ), z nich bolo 51 štátnych a 4 cirkevné. S vyučovacím jazykom slovenským bo...

Správa o stave výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP v materských školách v školskom roku 2013/2014 v SR

Zvýšená pozornosť počas výkonu školskej inšpekcie v 182 kontrolovaných školách bola venovaná výchove a vzdelávaniu (V a V) detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Z toho bolo 175 štátnych, 4 cirkevné (CMŠ) a 3 súkromné (SMŠ) šk...

Predbežná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach po novele zákona

Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly je jednou z povinností, ktoré pre manažment škôl a školských zariadení vyplývajú zo zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. V min...

Inventarizácia majetku v školách a v školských zariadeniach

Posledné mesiace v roku sa manažment a zamestnanci škôl a školských zariadení venujú príprave a neskôr samotnému výkonu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Riaditelia škôl a školských zariadení zodpovedajú za riadne vyk...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály