Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Základná finančná kontrola v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Kontrola

V príspevku upozorníme na novelu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá bola vykonaná zákonom č. 39/2022 Z. z., a ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2022. Zameriame sa na elektronický výkon základnej finančnej kontroly, ktorý súvisí s elektronizáciou verejnej správy, s digitalizáciou účtovníctva, a ktorej cieľom je zefektívnenie výkonu základnej finančnej kontroly.

Výkon základnej finančnej kontroly je upravený v zákone č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“), ktorý bol s účinnosťou od 1. marca 2022 novelizovaný zákonom č. 39/2022 Z. z.

Novela zákona č. 357/2015 Z. z. neznamená podstatnú zmenu vo vykonávaní základnej finančnej kontroly (ďalej len „kontrola“), avšak novým ustanovením § 2 písm. t) zákona č. 357/2015 Z. z. sa do zákona č. 357/2015 Z. z. dopĺňa definícia podpisu, ktorá znamená prelom vo vykonávaní kontroly. Podpisom sa rozumie vlastnoručný podpis, kvalifikovaný elektronický podpis alebo obdobný preukázateľný podpisový záznam v elektronickej podobe nahrádzajúci vlastnoručný podpis, ktorý umožňuje jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá podpisový záznam vyhotovila. Zavedením možnosti okrem vlastnoručného podpisu a kvalifikovaného elektronického podpisu využívať na účely zákona č. 357/2015 Z. z. aj obdobný preukázateľný podpisový záznam v elektronickej podobe sa zefektívňuje elektronický výkon kontroly a odstraňuje sa byrokratická administratívna náročnosť výkonu kontroly.

Škola/školské zariadenie má povinnosť v činnosti dodržiavať a uplatňovať zákon č. 357/2015 Z. z. Podľa § 5 ods. 1 a nového ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. musí vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie. Po novele zákona za zabezpečenie finančného riadenia je zodpovedný štatutárny orgán školy/školského zariadenia – riaditeľ. V podmienkach školy/školského zariadenia je dôležitou súčasťou systému finančného riadenia finančná kontrola - súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí. Riaditeľ zodpovedá aj za vykonanie kontroly.

Otázka č. 1: Novela zákona umožňuje pri elektronickom výkone základnej finančnej kontroly využiť pri podpisovaní okrem kvalifikovaného elektronického podpisu aj inú formou elektronického podpisu. Čo máme pod tým chápať?

Pod inou formou elektronického podpisu rozumieme preukázateľný podpisový záznam v elektronickej podobe nahrádzajúci vlastnoručný podpis. Ide o elektronický podpisový záznam, ktorý umožní jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá tento podpisový záznam vyhotovila. Podpisovým záznam v elektronickej podobe môže byť aj overenie osoby prostredníctvom informačného systému, ak osoba na prístup do informačného systému využíva osobný prístupový kód (prihlasovacie meno, heslo, šifrovací kľúč), pomocou ktorého možno jednoznačne a preukázateľne identifikovať zodpovednú os

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály