Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Kontrolná činnosť v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: JUDr. Matej Drotár Rubrika: Kontrola

Školy a školské zariadenia zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky majú právo uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona a právo na zabezpečenie financovania podľa zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Školám a školským zariadeniam zaradeným do siete patria aj povinnosti zakotvené v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ich činnosť škôl je regulovaná, čo znamená aj to, že túto činnosť štát prostredníctvom príslušných orgánov kontroluje.

Kontrolná činnosť môže mať viacero foriem, napr. inšpekcia, prešetrovanie sťažnosti, dohľad, dozor, audit, finančná kontrola na mieste alebo kontrola. Kontrolnú činnosť v školách a školských zariadeniach môžu vykonávať nielen orgány vykonávajúce pôsobnosť na úseku školstva, ale aj iné kontrolné orgány vykonávajúce kontrolnú činnosť na vymedzených úsekoch, napr. regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Školská inšpekcia

V zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia prostredníctvom školských inšpektorov poverených na výkon hlavným školským inšpektorom alebo riaditeľom školského inšpekčného centra. Školskú inšpekciu predmetov náboženstvo a náboženská výchova vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra a osoby na základe poverenia príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa ich vnútorných predpisov. Školskú inšpekciu v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa inšpekčného centra v súčinnosti s prizvaným odborníkom z praxe. Školskú inšpekciu na pracovisku praktického vyučovania vykonávajú školskí inšpektori za účasti zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.

Predmet inšpekčnej činnosti je vymedzený vecne, určením kontrolovaných oblastí. Školská inšpekcia kontroluje úroveň pedagogického riadenia, úroveň výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania, úroveň činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie a vhodnosť a účelnosť priestorov, materiálno-technického zabezpečenia a didaktickej techniky používaných vo výchovno-vzdelávacom procese.

Kontrolná činnosť je špecifikovaná vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii (ďalej len „vyhláška o školskej inšpekcii“), podľa ktorej pri výkone školskej inšpekcie sa kontroluje:

  1. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych, vnútorných predpisov a rozhodnutí týkajúcich sa výchovy a vzdelávania,
  2. proces výchovy a vzdelávania a jeho výsledky,
  3. odbornosť vyučovania,
  4. priestorové a materiálno-technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj ich účelné a efektívne využívanie,
  5. zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
  6. spĺňanie kvalifikačných predpokladov riaditeľov škôl a školských zariadení.

Inšpekčná činnosť je vykonávaná vo vzťahu k školám, školským zariadeniam a pracoviskám praktického vyučovania bez ohľadu na zriaďovateľskú pôsobnosť.

Postup výkonu školskej inšpekcie je upravený zákonom č. 596/2003 Z. z., vyhláškou o školskej inšpekcii, ako aj zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z.“), ktorého ustanovenia sa primerane vzťahujú na oprávnenia a povinnosti školských inšpektorov pri vykonávaní školskej inšpekcie.

Predpokladom na výkon školskej inšpekcie je vždy poverenie na výkon školskej inšpekcie, ktoré musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti (meno a priezvisko školského inšpektora, predmet školskej inšpekcie, označenie kontrolovaného subjektu, čas trvania školskej inšpekcie, dátum vystavenia poverenia a podpis hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra). Poverenie na výkon školskej inšpekcie vystavuje hlavný školský inšpektor alebo riaditeľ inšpekč

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály