Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Hodnotenie

Sebahodnotenie a zmena školy

Dátum: Autor/i: Ing. Marián Valent, PhD. Vydanie: 5/2018 Ročník: 2018

Príspevok je venovaný vymedzeniu kvality školy, procesu sebahodnotenia s dôrazom na zmenu v škole, školskom zariadení. Pre tieto účely treba čitateľom prezentovať aj definície, ktoré sú východiskom pre ich ďalšiu aplikáciu v školskom prostredí.

Príspevky v diskusii: 0

Osobnosť vychovávateľa v školskom klube detí

Dátum: Autor/i: PaedDr. Simoneta Sámelová, PhD. Vydanie: 12/2017 Ročník: 2017

Osobnosť patrí v súčasnosti k frekventovane diskutovaným pojmom u laickej aj odbornej verejnosti. V bežnom živote sa daným pojmom označuje niekto významný, slávny, známy, čo však nie je adekvátne označenie. Osobnosťou je každý z nás, pretože sa ňou stáva človek v priebehu svojho vývinu. Možno konštatovať, že osobnosť je bio-psycho-socio-kultúrna a tanscendentálna jednota. Vedné disciplíny, najmä pedagogika, psychológia, sociológia, ale aj iné definujú osobnosť z aspektu svojho vedeckého zamerania. Osobnosťou sa označuje jednota psychických, fyzických, zdedených a získaných vlastností, prejavujúcich sa v správaní jednotlivca, pričom znakom každej osobnosti je jedinečnosť.

Príspevky v diskusii: 0

Autoevalváciou materskej školy k zvyšovaniu jej kvality

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Simonetta Babiaková, PhD. Vydanie: 2/2017 Ročník: 2017

Slovenské školy riešia v poslednom období rôznorodé problémy. Jedným z nich je aj problém merania a riadenia kvality školy, s ktorým úzko súvisí otázka jej externej a internej evalvácie. Predprimárne vzdelávanie na Slovensku akceptuje a zachytáva spoločenské zmeny a z nich vyplývajúce nové trendy v edukácii detí predškolského veku. Ide o zmeny vo funkciách školy, v klasifikácii stupňov vzdelávania, reformu obsahov a cieľov vzdelávania, ktorá sa odráža vo vzdelávacích programoch materských škôl (ďalej „MŠ“). V súčasnosti už platí inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (2016). Odovzdávanie poznatkov deťom sa mení na ich aktívne učenie sa. Predškolák už nie je len objektom edukácie, ale stáva sa stále častejšie aj jeho subjektom. Rozvíja sa jeho samostatnosť, sebauvedomenie a sebapoznanie. Mení sa aj prístup k jeho diagnostikovaniu a hodnoteniu.

Príspevky v diskusii: 0

Význam hodnocení v edukačním procesu

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD. Vydanie: 9/2016 Ročník: 2016

Školní hodnocení je důležitou determinantou ovlivňující úroveň komunikace a kvalitu sociálních interakcí ve škole obecně. Nejčastěji se uvažuje o hodnocení žáka. To ovlivňuje nejen vývoj žáka samotného, ale i celkovou kvalitu edukačního procesu, a tím i celkovou atmosféru, která při výuce panuje.

Príspevky v diskusii: 0

Chyba jako důležitý diagnostický nástroj

Školní hodnocení je důležitou determinantou ovlivňující úroveň komunikace a kvalitu sociálních interakcí ve škole obecně. Zcela specifické místo v oblasti školního hodnocení má pedagogická diagnostická práce s chybou. Při zdůrazňování nutnosti práce s chybou nemáme v kontextu tohoto textu na mysli důraz na zachycení konkrétní opakující se chyby v konkrétní žákovské skupině, která by pro učitele měla být cennou informací o tom, že v procesu výuky někde vznikla didaktická chyba a následně by měla být učitelem odstraněna. Podstatná je diagnostika charakteru individuálních chyb dítěte.

Príspevky v diskusii: 0

Formatívne hodnotenie kompetencií žiakov v kontexte ISCED 1 (2.)

Štúdia nadväzuje na teoretické východiská a pragmatické zdôvodnenia potreby využívania inovovaných prístupov k hodnoteniu žiakov na primárnom stupni vzdelávania, ktoré boli uverejnené v predchádzajúcom čísle. Prezentuje možnosti rozvíjajúceho hodnotenia, ukážky analytickej a holistickej rubriky, ktoré sú aplikované na hodnotenie vybraných kompetencií žiakov v podmienkach primárneho vzdelávania.

Príspevky v diskusii: 0

Význam autoevalvácie v kontinuálnom profesijnom vzdelávaní učiteľov

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Simonetta Babiaková, PhD. Vydanie: 12/2014 Ročník: 2014

Ak má škola plniť dôležitú úlohu v procese celoživotného vzdelávania jednotlivca, musí sa učiteľ dnešnej školy sám celoživotne vzdelávať. Spoločenské zmeny, zmeny vo vzdelávacej politike a školskej legislatíve si vyžadujú od učiteľa nové roly a pedagogické prístupy k žiakom.

Príspevky v diskusii: 0

K samohodnoteniu škôl v Strednej Európe

Dátum: Autor/i: prof. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc. Vydanie: 8 - 9/2014 Ročník: 2014

V školstve, a to nielen na Slovensku, ale aj v európskom a v celosvetovom meradle neexistuje zatiaľ štandardizovaný model hodnotenia kvality ako je tomu v priemysle a v službách, napr. ISO, EFQM, CAF a pod. Tieto modely hodnotenia kvality nie sú v súčasnej podobe pre školy optimálne, a to najmä preto, lebo medzi školou a podnikom (priemyselným, zameraným na služby a pod.) sú značné rozdiely, napr. škola nie je priemyselný podnik, vzdelávaní – žiaci nie sú produktmi vzdelávania, výrobkami; ich výchova, vzdelanie sú produktmi vzdelávania; produkt vzdelávania má niekoľko zákazníkov, odoberateľov, ktorými sú: žiaci, ich rodičia, ich potenciálni zamestnávatelia, školy vyššieho typu, zriaďovatelia školy, spoločnosť ako celok. Cieľom vzdelávania nie je finančný zisk, aj keď finančné náklady naň sú dôležité; jedinci získavajúci vzdelanie nebývajú tými, ktorí za toto vzdelanie platia.

Príspevky v diskusii: 0

Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia (1.)

Samohodnotenie školy (sebahodnotenie, vnútorné hodnotenie, autoevaluácia) je systematickým zbieraním, triedením a vyhodnocovaním validných a reliabilných údajov o škole, požiadaviek a potrieb jej zákazníkov za účelom ďalšieho rozhodovania. Škola sa môže rozvíjať iba vtedy, ak pozná svoje nedostatky (slabé stránky) a dokáže ich včas napraviť. Ďalší rozvoj školy je spojený s posilňovaním kladov (predností, silných stránok) školy a odstraňovaním nedostatkov.

Príspevky v diskusii: 0

Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia (2.)

Samohodnotenie školy (sebahodnotenie, vnútorné hodnotenie, autoevaluácia) je systematickým zbieraním, triedením a vyhodnocovaním validných a reliabilných údajov o škole, požiadaviek a potrieb jej zákazníkov za účelom ďalšieho rozhodovania. Škola sa môže rozvíjať iba vtedy, ak pozná svoje nedostatky (slabé stránky) a dokáže ich včas napraviť. Ďalší rozvoj školy je spojený s posilňovaním kladov (predností, silných stránok) školy a odstraňovaním nedostatkov.

Príspevky v diskusii: 0

Autoevalvačné činnosti učiteľa v základnej školy

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Simonetta Babiaková, PhD. Vydanie: 4/2014 Ročník: 2014

Permanentné zmeny, s ktorými sa učiteľ musí počas svojej kariéry vyrovnávať, požiadavky, ktoré naňho kladie spoločnosť, očakávania a učebné potreby žiakov vyžadujú, aby sa profesijne rozvíjal. Rozvoj kvality učiteľa súvisí s jeho dôkladným sebapoznaním, ktoré je výsledkom pravidelnej autoevalvácie. Autoevalvácia ako vnútorný proces predstavuje produkt tvorivej práce učiteľa v zmysle jeho neustáleho sebazdokonaľovania, čo sa prejavuje v jeho pedagogickej kompetencii efektívne pristupovať v pedagogických situáciách k ich riešeniu.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk