Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Hodnotenie

Sebahodnotenie a zmena školy

Príspevok je venovaný vymedzeniu kvality školy, procesu sebahodnotenia s dôrazom na zmenu v škole, školskom zariadení. Pre tieto účely treba čitateľom prezentovať aj definície, ktoré sú východiskom pre ich ďalšiu aplikáciu v školskom prostredí.

Osobnosť vychovávateľa v školskom klube detí

Osobnosť patrí v súčasnosti k frekventovane diskutovaným pojmom u laickej aj odbornej verejnosti. V bežnom živote sa daným pojmom označuje niekto významný, slávny, známy, čo však nie je adekvátne označenie. Osobnosťou je každý z nás, pretože sa ňo...

Autoevalváciou materskej školy k zvyšovaniu jej kvality

Slovenské školy riešia v poslednom období rôznorodé problémy. Jedným z nich je aj problém merania a riadenia kvality školy, s ktorým úzko súvisí otázka jej externej a internej evalvácie. Predprimárne vzdelávanie na Slovensku akceptuje a zachytáva ...

Význam hodnocení v edukačním procesu

Školní hodnocení je důležitou determinantou ovlivňující úroveň komunikace a kvalitu sociálních interakcí ve škole obecně. Nejčastěji se uvažuje o hodnocení žáka. To ovlivňuje nejen vývoj žáka samotného, ale i celkovou kvalitu edukačního procesu, a...

Chyba jako důležitý diagnostický nástroj

Školní hodnocení je důležitou determinantou ovlivňující úroveň komunikace a kvalitu sociálních interakcí ve škole obecně. Zcela specifické místo v oblasti školního hodnocení má pedagogická diagnostická práce s chybou. Při zdůrazňování nutnosti prá...

Formatívne hodnotenie kompetencií žiakov v kontexte ISCED 1 (2.)

Štúdia nadväzuje na teoretické východiská a pragmatické zdôvodnenia potreby využívania inovovaných prístupov k hodnoteniu žiakov na primárnom stupni vzdelávania, ktoré boli uverejnené v predchádzajúcom čísle. Prezentuje možnosti rozvíjajúceho hodn...

Význam autoevalvácie v kontinuálnom profesijnom vzdelávaní učiteľov

Ak má škola plniť dôležitú úlohu v procese celoživotného vzdelávania jednotlivca, musí sa učiteľ dnešnej školy sám celoživotne vzdelávať. Spoločenské zmeny, zmeny vo vzdelávacej politike a školskej legislatíve si vyžadujú od učiteľa nové roly a pe...

K samohodnoteniu škôl v Strednej Európe

V školstve, a to nielen na Slovensku, ale aj v európskom a v celosvetovom meradle neexistuje zatiaľ štandardizovaný model hodnotenia kvality ako je tomu v priemysle a v službách, napr. ISO, EFQM, CAF a pod. Tieto modely hodnotenia kvality nie sú v...

Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia (1.)

Samohodnotenie školy (sebahodnotenie, vnútorné hodnotenie, autoevaluácia) je systematickým zbieraním, triedením a vyhodnocovaním validných a reliabilných údajov o škole, požiadaviek a potrieb jej zákazníkov za účelom ďalšieho rozhodovania. Škola s...

Zisťovanie kvality ZŠ a SŠ prostredníctvom ich samohodnotenia (2.)

Samohodnotenie školy (sebahodnotenie, vnútorné hodnotenie, autoevaluácia) je systematickým zbieraním, triedením a vyhodnocovaním validných a reliabilných údajov o škole, požiadaviek a potrieb jej zákazníkov za účelom ďalšieho rozhodovania. Škola s...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály