Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Seriály

Zoradiť podľa:

Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania - Štátna školská inšpekcia

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie negatívnych javov

Dátum: Autor/i: Mgr. Elena Laššová Rubrika: Štatistika Vydanie: 5/2015 Ročník: 2015

Bezpečnosť školského prostredia a prevenciu negatívnych javov sledovala ŠŠI v 134 ZŠ, z ktorých 3 boli súkromné, 9 cirkevných, 18 s vyučovacím jazykom maďarským, 2 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 2 s vyučovacím jazykom ukrajinským. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe aktuálnych zistení z informačného dotazníka, z rozhovorov a z analýzy pedagogickej dokumentácie.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o zabezpečení a realizácii testovania žiakov 9. ročníka základných škôl

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Kurčíková, PhD. Rubrika: Štatistika Vydanie: 4/2015 Ročník: 2015

Škola a školské prostredie je teritórium, kde deti trávia výraznú časť svojich aktivít. Škola je miesto, kde sa vzdelávajú, socializujú, realizujú sa v rovesníckych skupinách, učia sa vzájomne sa rešpektovať a vytvárajú si svoje predstavy o tom, ako nadväzovať kontakty, či udržiavať priateľské vzťahy. Na druhej strane táto inštitúcia je aj miestom, kde dochádza  k agresívnemu správaniu a ubližovaniu. Výskyt takéhoto správania negatívne ovplyvňuje nielen žiakov, učiteľov, ale i celú klímu v škole. V súčasnosti sa stretávame oveľa častejšie s problémom šikanovania a kyberšikanovnia ako novým fenoménom. Môžeme konštatovať, že s využívaním nových informačno-komunikačných technológii prichádza aj nová možnosť pre agresorov. V príspevku sa budeme venovať najmä kyberšikanovaniu a jeho formám a následne možnostiam školského sociálneho pracovníka pri eliminácii tohto negatívneho javu.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiako zo sociálne znevýhodneného prostredia

Dátum: Autor/i: PaedDr. Beáta Kozelová Rubrika: Kontrola Vydanie: 3/2015 Ročník: 2015

Zisťovanie stavu vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP) sa realizovalo v 55 základných školách (ďalej ZŠ), z nich bolo 51 štátnych a 4 cirkevné. S vyučovacím jazykom slovenským bolo 43 škôl, s jazykom maďarským 8, s jazykom ukrajinským 2 a s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským 1 škola. Základné informácie týkajúce sa žiakov zo SZP uviedli riaditelia škôl v informačnom dotazníku, ktorý im bol zaslaný pred výkonom školskej inšpekcie. Ďalšie dôležité údaje a poznatky sa získavali najmä pozorovaním počas hospitácií v triedach, v ktorých sa vzdelávali rómski žiaci, kontrolou pedagogickej dokumentácie, realizáciou rozhovorov s pedagogickými zamestnancami, s vychovávateľmi, s asistentmi učiteľov, so žiakmi. 

Príspevky v diskusii: 0

Správa o stave výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP v materských školách v školskom roku 2013/2014 v SR

Dátum: Autor/i: PaedDr. Ilona Uváčková Rubrika: Kontrola Vydanie: 2/2015 Ročník: 2015

Zvýšená pozornosť počas výkonu školskej inšpekcie v 182 kontrolovaných školách bola venovaná výchove a vzdelávaniu (V a V) detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Z toho bolo 175 štátnych, 4 cirkevné (CMŠ) a 3 súkromné (SMŠ) školy. Zdrojom informácií boli výsledky 479 hospitácií, rozhovory s pedagogickými zamestnancami, fyzická kontrola priestorov materských škôl (MŠ), informačný dotazník pre riaditeľa MŠ a analýza dokumentácie kontrolovaných MŠ.

Príspevky v diskusii: 0

Stav výchovy a vzdelávania, dodržiavania detských a ľudských práv v špeciálnych výchovných zariadeniach v šk. roku 2013/2014

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jarmila Žaškovská Rubrika: Štatistika Vydanie: 12/2014 Ročník: 2014

Štátna školská inšpekcia uskutočnila tematické inšpekcie v 24 špeciálnych výchovných zariadeniach (ŠVZ), čo predstavuje 92 % všetkých ŠVZ v SR. Obsahom inšpekcie bolo plnenie úlohy 4.5 z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017, monitoring z hľadiska dodržiavania detských a ľudských práv. Zameriaval sa na zlepšenie kvality života detí, výchovu a vzdelávanie, zaobchádzanie a starostlivosť o ne.

Príspevky v diskusii: 0

Sťažnosti vybavované Štátnou školskou inšpekciou

Dátum: Autor/i: PaedDr. Ľuboš Tužinský Rubrika: Štatistika Vydanie: 10/2014 Ročník: 2014

V období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 bolo do centrálnej evidencie kancelárie hlavného školského inšpektora doručených 480 podaní, z toho 452 smerovalo voči školám a školským zariadeniam. Z uvedeného počtu bolo 319 klasifikovaných ako sťažnosť, z nich prešetrených bolo 135. Činnosť súvisiaca s prešetrovaním a vybavovaním všetkých sťažností si vyžiadala spolu cca 3 600 hodín.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v šk. roku 2012/2013 (2.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Beáta Kozelová Rubrika: Štatistika Vydanie: 8 - 9/2014 Ročník: 2014

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej „SZP“) sa sledovali v priebehu komplexných inšpekcií v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“). Z nich v 44 subjektoch sa úloha neplnila – 8 škôl bolo zriadených v oblastiach osídlených prevažne obyvateľstvom marginalizovanej rómskej komunity a navštevovali ich len rómski žiaci a v 36 subjektoch žiakov zo SZP – rómskych žiakov neevidovali.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školkom roku 2012/2013 (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Beáta Kozelová Rubrika: Štatistika Vydanie: 7/2014 Ročník: 2014

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej „SZP“) sa sledovali v priebehu komplexných inšpekcií v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“). Z nich v 44 subjektoch sa úloha neplnila – 8 škôl bolo zriadených v oblastiach osídlených prevažne obyvateľstvom marginalizovanej rómskej komunity a navštevovali ich len rómski žiaci a v 36 subjektoch žiakov zo SZP – rómskych žiakov neevidovali. 

Príspevky v diskusii: 0

Správa o súlade školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom na gymnáziu v školskom roku 2012/2013 v SR

Dátum: Autor/i: RNDr. Zlatica Lupová Rubrika: Štatistika Vydanie: 6/2014 Ročník: 2014

Súlad školského vzdelávacieho programu (ďalej „ŠkVP“) so štátnym vzdelávacím programom (ďalej „ŠVP“) kontrolovala školská inšpekcia na 23 gymnáziách (G), z toho boli 2 súkromné, 5 cirkevných, 1 G bolo s vyučovacím jazykom maďarským. Na 3 G boli v bilingválnom štúdiu vyučovacie jazyky ruský, španielsky, francúzsky, na 1 cirkevnom G vyučovací jazyk anglický a nemecký.

Príspevky v diskusii: 0

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencia negatívnych javov v správaní žiakov v ZŠ v šk. roku 2012/2013

Dátum: Autor/i: RNDr. Zlatica Lupová Rubrika: Štatistika Vydanie: 5/2014 Ročník: 2014

Úloha bola sledovaná v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“), z nich bolo 6 cirkevných, 3 súkromné, 6 škôl bolo s vyučovacím jazykom maďarským, 4 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe zistení z dotazníkov zadávaných riaditeľovi školy, žiakom školy (2 877 respondentov 5. až 8. ročníka plnoorganizovaných škôl, z nich bolo 1 439 chlapcov, 1 438 dievčat) a členom žiackej školskej rady (ustanovená v 27 školách – 213 respondentov), z rozhovorov a z dokumentácie školy.

Príspevky v diskusii: 0

Kontrola zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov z maturitnej skúšky na gymnáziách a stredných odborných školách

Dátum: Autor/i: Mgr. Elena Laššová Rubrika: Štatistika Vydanie: 4/2014 Ročník: 2014

Štátna školská inšpekcia v školskom roku 2012/2013 vykonala na podnet Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania kontrolu zhody originálov a kópií odpoveďových hárkov (OH) z externej časti maturitnej skúšky (EČ MS) v 28 stredných školách, z toho na 4 gymnáziách (G) v Košickom, Nitrianskom, Prešovskom a Žilinskom kraji a v 24 stredných odborných školách (SOŠ) v Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Prešovskom, Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji. Z celkového počtu škôl bolo 7 súkromných, 1 škola bola cirkevná a 9 bolo s vyučovacím jazykom národnostných menšín – s vyučovacím jazykom maďarským a vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.

Príspevky v diskusii: 0

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach SR (2.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Jarmila Braunová Rubrika: Štatistika Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavný školský inšpektor predkladá Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR v školskom roku 2012/2013 (ďalej len „správa“) ministrovi školstva k 30. novembru 2013.

 

Príspevky v diskusii: 0

Imidž vzdelávacej inštitúcie

Dátum: Autor/i: PhDr. Eliška Záležáková, PhD. Rubrika: Štatistika Vydanie: 2/2014 Ročník: 2014

Každá inštitúcia, podnik, organizácia bez ohľadu na formu vlastníctva, veľkosť, oblasť a činnosť, ktorou sa zaoberá, má svoj imidž, ktorý neustále dotvára, formuje a usiluje sa o to, aby bol pozitívne priaznivý a kvalitatívne lepší. Týka sa to samozrejme aj škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktoré tiež budujú svoj imidž, ktorý ovplyvňujú viaceré faktory.

Príspevky v diskusii: 0

Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách v školskom roku 2011/2012

Dátum: Autor/i: PaedDr. Mária Kubovičová Rubrika: Štatistika Vydanie: 4/2013 Ročník: 2013

Štátna školská inšpekcia zameriava svoju činnosť na objektívne zisťovanie informácií o stave a úrovni kvality výchovy a vzdelávania, podmienok a riadenia v školách a školských zariadeniach. Úlohu zabezpečuje predovšetkým prostredníctvom inšpekcií, ktorých dlhodobou súčasťou bolo aj zisťovanie stavu a úrovne výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ich cieľom bolo v sledovaných školách monitorovať dodržiavanie rovnoprávnosti prístupu k výchove a k vzdelávaniu žiakov zo SZP, vytváranie individuálnych podmienok vo výchovno-vzdelávacom procese a odhaľovať skryté formy diskriminácie a segregácie žiakov.

Príspevky v diskusii: 0

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v SR v šk. roku 2011/2012

Dátum: Autor/i: Mgr. Jarmila Braunová Rubrika: Štatistika Vydanie: 2/2013 Ročník: 2013

V zmysle § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii ju hlavný školský inšpektor predkladá ministrovi školstva SR do konca novembra 2012.

Príspevky v diskusii: 0

Kontrola zhody originálov a kópiá odpoveďových hárkov z Testovania 9/2012 vo vybraných základných školách v SR

Autor/i: PaedDr. Mária Kubovičová Rubrika: Štatistika Vydanie: 3/2014 Ročník: 2014

Štátna školská inšpekcia (ďalej „ŠŠI“) v školskom roku 2012/2013 vykonala na podnet Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania v 7 základných školách tematické inšpekcie zamerané na kontrolu zhody originálov a kópii odpoveďových hárkov (ďalej „OH“) z testovania 9/2012 (ďalej „T9-2012“). Všetky kontrolované subjekty boli štátne základné školy (ďalej „ZŠ“) s vyučovacím jazykom slovenským. V aktuálnom školskom roku ich navštevovalo spolu 416 žiakov 9. ročníka ZŠ, z nich sa testovania zúčastnilo 408 (98 %). Testovaní žiaci boli rozdelení do 34 skupín (priemer 12 žiakov/skupina).

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk