Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Správa o stave a úrovni výchovy a vzdelávania - Štátna školská inšpekcia

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencie negatívnych javov

Bezpečnosť školského prostredia a prevenciu negatívnych javov sledovala ŠŠI v 134 ZŠ, z ktorých 3 boli súkromné, 9 cirkevných, 18 s vyučovacím jazykom maďarským, 2 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 2 s vyučovacím jazykom ukrajinským. Vy...

Správa o zabezpečení a realizácii testovania žiakov 9. ročníka základných škôl

Škola a školské prostredie je teritórium, kde deti trávia výraznú časť svojich aktivít. Škola je miesto, kde sa vzdelávajú, socializujú, realizujú sa v rovesníckych skupinách, učia sa vzájomne sa rešpektovať a vytvárajú si svoje predstavy o tom, a...

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiako zo sociálne znevýhodneného prostredia

Zisťovanie stavu vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP) sa realizovalo v 55 základných školách (ďalej ZŠ), z nich bolo 51 štátnych a 4 cirkevné. S vyučovacím jazykom slovenským bo...

Správa o stave výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP v materských školách v školskom roku 2013/2014 v SR

Zvýšená pozornosť počas výkonu školskej inšpekcie v 182 kontrolovaných školách bola venovaná výchove a vzdelávaniu (V a V) detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Z toho bolo 175 štátnych, 4 cirkevné (CMŠ) a 3 súkromné (SMŠ) šk...

Stav výchovy a vzdelávania, dodržiavania detských a ľudských práv v špeciálnych výchovných zariadeniach v šk. roku 2013/2014

Štátna školská inšpekcia uskutočnila tematické inšpekcie v 24 špeciálnych výchovných zariadeniach (ŠVZ), čo predstavuje 92 % všetkých ŠVZ v SR. Obsahom inšpekcie bolo plnenie úlohy 4.5 z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013 – 2017, monito...

Sťažnosti vybavované Štátnou školskou inšpekciou

V období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 bolo do centrálnej evidencie kancelárie hlavného školského inšpektora doručených 480 podaní, z toho 452 smerovalo voči školám a školským zariadeniam. Z uvedeného počtu bolo 319 klasifikovaných ako sťažnosť, z ...

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v šk. roku 2012/2013 (2.)

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej „SZP“) sa sledovali v priebehu komplexných inšpekcií v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“). Z nich v 44 subjektoch sa úloha neplnila – 8 škôl bolo zriadených v ...

Správa o stave vytvárania podmienok inkluzívneho vzdelávania pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v školkom roku 2012/2013 (1.)

Stav a úroveň výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej „SZP“) sa sledovali v priebehu komplexných inšpekcií v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“). Z nich v 44 subjektoch sa úloha neplnila – 8 škôl bolo zriadených v ...

Správa o súlade školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom na gymnáziu v školskom roku 2012/2013 v SR

Súlad školského vzdelávacieho programu (ďalej „ŠkVP“) so štátnym vzdelávacím programom (ďalej „ŠVP“) kontrolovala školská inšpekcia na 23 gymnáziách (G), z toho boli 2 súkromné, 5 cirkevných, 1 G bolo s vyučovacím jazykom maďarským. Na 3 G boli v ...

Správa o stave bezpečnosti školského prostredia a prevencia negatívnych javov v správaní žiakov v ZŠ v šk. roku 2012/2013

Úloha bola sledovaná v 86 základných školách (ďalej „ZŠ“), z nich bolo 6 cirkevných, 3 súkromné, 6 škôl bolo s vyučovacím jazykom maďarským, 4 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. Vyhodnotenie sa uskutočnilo na základe zistení z dotazníkov...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály