Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Legislatíva

Stravovanie, hygiena, bezpečnosť

Zákon 206/2022 Z.z.

Schválený 3. 6. 2022 Účinný 1. 7. 2022  

206/2022 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania

Vyhláška 508/2009 Z.z.

Schválený 9. 7. 2009 Účinný 1. 1. 2010 Novelizovaný: 1. 9. 2014  

508/2009 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Vyhláška 330/2009 Z.z.

Schválený 14. 8. 2009 Účinný 1. 9. 2009 Novelizovaný: 1. 7. 2022  

o zariadení školského stravovania

Zákon 533/2007 Z.z.

Schválený 16. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007 Novelizovaný: 1. 4. 2023  

533/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Zákon 526/2007 Z.z. N

Schválený 15. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

526/2007 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia

Zákon 521/2007 Z.z.

Schválený 16. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007  

521/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

Zákon 355/2007 Z.z. N

Schválený 21. 6. 2007 Účinný 1. 9. 2007 Novelizovaný: 1. 4. 2024  

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Vyhláška 500/2006 Z.z.

Schválený 18. 8. 2006 Účinný 1. 9. 2006  

500/2006 Z.z. , ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze

Nariadenie vlády 395/2006 Z.z.

Schválený 24. 5. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 20. 11. 2021  

395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády 392/2006 Z.z.

Schválený 24. 5. 2006 Účinný 1. 7. 2006  

392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

Nariadenie vlády 391/2006 Z.z.

Schválený 24. 5. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 15. 1. 2023  

391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

Nariadenie vlády 387/2006 Z.z.

Schválený 24. 5. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 6. 2015  

387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci

Zákon 281/2006 Z.z.

Schválený 19. 4. 2006 Účinný 1. 7. 2006  

281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

Zákon 125/2006 Z.z. N

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 1. 2024  

125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 124/2006 Z.z.

Schválený 2. 2. 2006 Účinný 1. 7. 2006 Novelizovaný: 1. 4. 2025  

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon 377/2004 Z.z.

Schválený 26. 5. 2004 Účinný 1. 7. 2004 Novelizovaný: 1. 1. 2023  

377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon 286/2004 Z.z.

Schválený 21. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 6. 2015  

286/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov

Nariadenie vlády 272/2004 Z.z.

Schválený 21. 4. 2004 Účinný 1. 5. 2004 Novelizovaný: 1. 6. 2015  

272/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien

Zákon 314/2001 Z.z.

Schválený 2. 7. 2001 Účinný 1. 4. 2002 Novelizovaný: 1. 4. 2025  

314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi

Vyhláška 527/2007 Z.z.

Schválený 16. 8. 2007 Účinný 1. 12. 2007 Zrušený: 15. 3. 2023  

o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve

Zmena nastala

355/2007 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

455/1991 Zb.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

79/2015 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

538/2005 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  

251/2012 Z.z.

Novelizovaný: 1. 4. 2024  


Archív zmien v legislatíve