Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Adaptačné vzdelávanie

Adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Od septembra chceme prijať vychovávateľku, ktorá ešte predtým túto činnosť nevykonávala. Musí teda absolvovať adaptačné vzdelávanie. Medzi vychovávateľkami nemáme nikoho s 1. atestáciou, ktorá by jej robila uvádzajúcu. Naša otázka znie, kto jej mô...

Zriaďovateľ – cirkevná škola – adresát žiadosti o odchodné N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zamestnanec školskej jedálne odchádza do invalidného dôchodku. Patrí mu 2 mesačné odchodné. Keďže je platený z originálnych kompetencií, od koho má zriaďovateľ - cirkevná škola - žiadať dofinancovanie.

Dátum vyplácania príplatku uvádzajúcemu učiteľovi N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Patrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a uvádzajúcemu učiteľovi príplatok za celý mesiac, alebo od dátumu zaradenia do adaptačného vzdelania?  

Adaptačné vzdelávanie pri zmene pracovnej pozície N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Ak pedagogický zamestnanec podľa § 19 zákona č. 138/2019 Z. z. vykonal v rámci jednej kategórie adaptačné vzdelávanie, musí pri zmene pracovnej pozícii vykonávať opäť adaptačné vzdelávanie? Napr. ak som robil vychovávateľa a idem pracovať na pozíc...

Prax učiteľa s dohodou a adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Možno započítať do pedagogickej praxe učiteľa hudobnej výchovy na 2. stupni ZŠ dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študenta, ktorú vykonával na ZUŠ? Učil tam spev. Dohodu vykonával pred ukončením vysokoškolského štúdia, aj po...

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu – legislatíva N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako mám chápať vyjadrenie v zákone č.138/2019 Z. z. o dvoch rokoch pracovnej činnosti? Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1 priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po dvoch rokoch výkonu pracovnej čin...

Platová trieda po ukončení adaptačného vzdelávania - materská škola N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagogická zamestnankyňa s absolvovaným úplným stredným odborným vzdelaním - učiteľstvo MŠ a VŠ druhého stupňa - učiteľstvo: história a filozofia bola prijatá ako začínajúca učiteľka do materskej školy a bola zaradená do 6. platovej triedy. Po sk...

PLATOVÁ TRIEDA - Vysokoškolská pedagogička - adaptačné vzdelávanie, prax N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Sme ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským. Zamestnali sme vychovávateľku do ŠKD. Ukončila gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským, vysokoškolské štúdium II. stupňa (prekladateľstvo, tlmočníctvo - ukrajinský jazyk a kultúra), DPŠ – pedagogika, psy...

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľk...

Uznanie adaptačného vzdelávania pri prestupe na inú školu N

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Nastúpila k nám na miesto asistentky učiteľa pracovníčka, ktorá má skončenú obchodnú akadémiu. V šk. r. 2018/2019 pracovala ako pedagogický asistent na špeciálnej základnej škole, kde úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie ako začínajúci p...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ