Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Adaptačné vzdelávanie

Platová trieda po ukončení adaptačného vzdelávania - materská škola

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagogická zamestnankyňa s absolvovaným úplným stredným odborným vzdelaním - učiteľstvo MŠ a VŠ druhého stupňa - učiteľstvo: história a filozofia bola prijatá ako začínajúca učiteľka do materskej školy a bola zaradená do 6. platovej triedy. Po sk...

Vysokoškolská pedagogička - platová trieda, adaptačné vzdelávanie, prax

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Sme ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským. Zamestnali sme vychovávateľku do ŠKD. Ukončila gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským, vysokoškolské štúdium II. stupňa (prekladateľstvo, tlmočníctvo - ukrajinský jazyk a kultúra), DPŠ – pedagog...

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľk...

Uznanie adaptačného vzdelávania pri prestupe na inú školu

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Nastúpila k nám na miesto asistentky učiteľa pracovníčka, ktorá má skončenú obchodnú akadémiu. V šk. r. 2018/2019 pracovala ako pedagogický asistent na špeciálnej základnej škole, kde úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie ako začínajúci p...

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho špeciálneho pedagóga

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Od 1. 9. sme prijali školského špeciálneho pedagóga, ktorý je začínajúci. Pracuje u nás na polovičný úväzok , druhý polovičný úväzok má v CPPPaP, kde je zaradený ako odborný zamestnanec a poskytujú mu adaptačné vzdelávanie. Máme mu aj my zabezpeči...

Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v ...

Uvádzajúci učiteľ z inej ako kmeňovej školy

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Otázka: Ako má škola postupovať, ak bude mať školského špeciálneho pedagóga na čiastočný úväzok v adaptačnom období a potrebuje pre neho uvádzajúceho zamestnanca. V škole nemáme odborného zamestnanca, ktorý by spĺňal kritériá uvádzajúceho učiteľa....

Ukončenie adaptačného vzdelávania

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: K 8. 11. 2017 sme prijali na zastupovanie počas dlhodobej PN (do konca školského roka) zamestnanca, ktorý je začínajúcim pedagogickým zamestnancom - učiteľ telesnej výchovy na strednej škole. Keďže musí absolvovať adaptačné vzdelávanie, mô...

Platové zaradenie pedagogického asistenta po adaptačnom vzdelávaní

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Otázka: V škole bude na základe projektu pracovať pedagogický asistent, ktorý ukončil maturitou pedagogickú a sociálnu akadémia, pokračoval vo vysokoškolskom štúdiu 1. stupňa na VŠ zdravotníctva a sociánej práce Sv. Alžbety v Bratislave v štúdijno...

ZUŠ - Zaradenie do adaptačného vzdelávania

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázky: Učiteľ ZUŠ má absolvované Konzervatórium, absolutórium a vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na Akadémii umení v Banskej Bystrici v študijnom programe Interpretačné umenie – hudobné umenie. Nastúpil prvý krát do zamestnania. Do akej triedy b...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk