Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Aktualizačné vzdelávanie - rozsah

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. je povinnosťou všetkých pedagogických zamestnancov absolvovať aktualizačné vzdelávanie. Chcem sa opýtať, či rozsah aktualizačného vzdelávania schvaľuje riaditeľ a v závislosti od svojich potrieb upraví rozsah...

COVID-19 Home office – majstri odbornej výchovy

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Poprosím Vás o radu, čo sa týka home office u majstrov odbornej výchovy. Podľa môjho názoru u nich práca formou home office nie je objektívne možná. Ako majú vzdelávať zručnosti dištančnou formou? Ako je to u nich s náhradou mzdy?

Gymnázium (šport) – pracovný čas

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Sme gymnázium - šport (naša škola nebola transformovaná na športovú strednú školu). Podľa nariadenia vlády č. 211/2019 Z. z. školský tréner má 60-minútovú hodinu priamej výchovno-vzdelávacej činnosti. Základný úväzok trénera je 23 hodín, ...

Kvalifikovanosť učiteľa 1. stupňa na 2. stupni

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Je učiteľ 1. stupňa plne kvalifikovaný vyučovať predmety HUV, VYV, TŠV na 2. stupni a učiteľ 2. stupňa vyučovať tieto predmety kvalifikovane na 1. stupni. Je učiteľ 1. stupňa so špecializáciou TŠV, resp. s rigoróznou skúškou pre 2. stupeň ...

Kvalifikovanosť učiteľa 1. stupňa na lyžiarsky výcvik

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Môže byť učiteľ 1.-4. ročníka kvalifikovaný na lyžiarsky výcvik?

Počet dní dovolenky špeciálneho pedagóga

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Máme dilemu so stanovením nároku na počet dní dovolenky školského špeciálneho pedagóga. Od 1. 9. 2019 školský špeciálny pedagóg v základnej škole už nie je odborným zamestnancom, ale pedagogickým zamestnancom. Nárok na počet dní dovolenky uvádza Z...

Prípustný počet vymeškaných hodín a preskúšanie žiaka

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Aký je prípustný počet vymeškaných hodín (ospravedlnených alebo neospravedlnených) na základnej škole, pri ktorom ešte žiakovi nehrozí skúšanie v náhradnom termíne? Je niekde stanovený presný počet vymeškaných hodín, pri ktorom už je nutné...

Rozvrhnutie pracovného času a práca nadčas

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Môže riaditeľ školy od učiteľa žiadať, aby jeho denný počet odpracovaných hodín na pracovisku bol 7,5 hodiny a nadčasy? Môže rozvrhnúť pracovný čas učiteľov na priamu činnosť a ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činn...

Uznanie adaptačného vzdelávania pri prestupe na inú školu

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Otázka: Nastúpila k nám na miesto asistentky učiteľa pracovníčka, ktorá má skončenú obchodnú akadémiu. V šk. r. 2018/2019 pracovala ako pedagogický asistent na špeciálnej základnej škole, kde úspešne ukončila adaptačné vzdelávanie ako začínajúci p...

Vyhláška č. 320/2008 Z.z. - rozdelenie žiakov do skupín v triedach

Autor/i: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Vo vyhláške č. 320/2008 Z. z. v § 15 sa pojednáva o rozdelení tried na skupiny a o zriaďovaní skupín. V odseku 1 sa uvádza, že počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk