Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

RNDr. Bc. Mária Takáčová

odborný radca

Okresný úrad Košice – odbor školstva

Košice

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľk...

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho špeciálneho pedagóga

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Od 1. 9. sme prijali školského špeciálneho pedagóga, ktorý je začínajúci. Pracuje u nás na polovičný úväzok , druhý polovičný úväzok má v CPPPaP, kde je zaradený ako odborný zamestnanec a poskytujú mu adaptačné vzdelávanie. Máme mu aj my ...

Dlhodobo oslabený žiak a možnosť začlenenia N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Žiak prekonal vážnu chorobu a liečenie stále prebieha. Má ndividuálny učebný plán, príde do školy len vtedy, keď sa cíti zdravotne v poriadku. Jeho organizmus je oslabený a napriek tomu, že ide o šikovného žiaka, ktorý nemá žiadne vývinové...

Doplnenie základného vzdelania

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Akým spôsobom môže dospelá osoba získať základné vzdelanie, ak ho nenadobudla počas povinnej školskej dochádzky?

Druhá atestácia a kredity po 1. 9. 2019

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Učiteľka ZUŠ odovzdala II. atestačnú prácu 28. 08. 2019, termín vykonania atestácie bude po 1. 9. 2019, pričom od 10. 5. 2016 je zaradená v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou. Bude učiteľka zaradená do vyššieho ka...

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

Kariérový stupeň školského psychológa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v základnej škole jeden deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia – slovenský jazyk a literatúra, má štátnu skú...

Kvalifikácia - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v ZŠ 1 deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. V školskej praxi v ZŠ je začínajúci odborný zamestnanec. Do akého kariérového stupňa má byť po absolvovaní adaptačného vzdelávania...

Organizovanie kurzu na doplnenie nižšieho stredného vzdelania

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Aké sú možnosti školy organizovať kurz na doplnenie nižšieho stredného vzdelania? Kto rozhoduje a kto schvaľuje rozhodnutie o organizácii takejto formy vzdelávania vyššia inštancia?

Pedagogický asistent - asistent učiteľa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Je rozdiel v zaradení pedagogického asistenta a asistenta učiteľa? Prijali sme pred rokom asistentku učiteľa ktorá má ukončené stredné vzdelanie pre MŠ. Keďže bola začínajúci asistent na adaptačnom vzdelávaní zaradili sme ju do triedy 7. ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk