Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

RNDr. Bc. Mária Takáčová

odborný radca

Okresný úrad Košice – odbor školstva

Košice

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľk...

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho špeciálneho pedagóga

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Od 1. 9. sme prijali školského špeciálneho pedagóga, ktorý je začínajúci. Pracuje u nás na polovičný úväzok , druhý polovičný úväzok má v CPPPaP, kde je zaradený ako odborný zamestnanec a poskytujú mu adaptačné vzdelávanie. Máme mu aj my zabezpeči...

Dlhodobo oslabený žiak a možnosť začlenenia

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Žiak prekonal vážnu chorobu a liečenie stále prebieha. Má ndividuálny učebný plán, príde do školy len vtedy, keď sa cíti zdravotne v poriadku. Jeho organizmus je oslabený a napriek tomu, že ide o šikovného žiaka, ktorý nemá žiadne vývinové...

Doplnenie základného vzdelania

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Akým spôsobom môže dospelá osoba získať základné vzdelanie, ak ho nenadobudla počas povinnej školskej dochádzky?

Druhá atestácia a kredity po 1. 9. 2019

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Učiteľka ZUŠ odovzdala II. atestačnú prácu 28. 8. 2019. Termín vykonania atestácie bude po 1. 9. 2019, pričom od 10. 5. 2016 je zaradená v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou. Bude učiteľka zaradená do vyššieho karierového st...

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostatných žia...

Kariérový stupeň školského psychológa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v základnej škole jeden deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia – slovenský jazyk a literatúra, má štátnu skúšku z psy...

Kvalifikácia - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v ZŠ 1 deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. V školskej praxi v ZŠ je začínajúci odborný zamestnanec. Do akého kariérového stupňa má byť po absolvovaní adaptačného vzdelávania zaraden...

Kvalifikačné vzdelávanie na získanie špeciálno-pedagogickej spôsobilosti

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Učiteľka MŠ s ÚSO učiteľstvo pre materské školy potrebuje z dôvodu nástupu do špeciálnej MŠ ďalšie vzdelávanie 7518Q špeciálna pedagogika. V roku 2013 absolvovala v MPC Bratislava kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na doplnenie pe...

Organizovanie kurzu na doplnenie nižšieho stredného vzdelania

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Aké sú možnosti školy organizovať kurz na doplnenie nižšieho stredného vzdelania? Kto rozhoduje a kto schvaľuje rozhodnutie o organizácii takejto formy vzdelávania vyššia inštancia?

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk