Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

RNDr. Bc. Mária Takáčová

odborný radca

Okresný úrad Košice – odbor školstva

Košice

Doplnenie základného vzdelania

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Akým spôsobom môže dospelá osoba získať základné vzdelanie, ak ho nenadobudla počas povinnej školskej dochádzky?

Informovanie žiakov v triede o žiakovi so ŠVVP

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Rodičia dieťaťa individuálne začleneného (autizmus a ďalšie pridružené poruchy učenia správania) v škole si neželajú, aby spolužiaci v triede vedeli, že má poruchy učenia, správania. V akej miere môže/nemôže triedny učiteľ informovať ostat...

Kariérový stupeň školského psychológa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v základnej škole jeden deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia – slovenský jazyk a literatúra, má štátnu skú...

Kvalifikácia - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v ZŠ 1 deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. V školskej praxi v ZŠ je začínajúci odborný zamestnanec. Do akého kariérového stupňa má byť po absolvovaní adaptačného vzdelávania...

Organizovanie kurzu na doplnenie nižšieho stredného vzdelania

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Aké sú možnosti školy organizovať kurz na doplnenie nižšieho stredného vzdelania? Kto rozhoduje a kto schvaľuje rozhodnutie o organizácii takejto formy vzdelávania vyššia inštancia?

Pedagogický asistent - asistent učiteľa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Je rozdiel v zaradení pedagogického asistenta a asistenta učiteľa? Prijali sme pred rokom asistentku učiteľa ktorá má ukončené stredné vzdelanie pre MŠ. Keďže bola začínajúci asistent na adaptačnom vzdelávaní zaradili sme ju do triedy 7. ...

Pedagogický asistent a asistent učiteľa

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Pred rokom sme prijali asistentku učiteľa, ktorá má ukončené stredné vzdelanie pre materskú školu. Keďže bola začínajúcim asistentom na adaptačnom vzdelávaní, zaradili sme ju do triedy 7. Po ukončení sme ju zaradili do 8. platovej triedy.D...

Pedagogický asistent a zaradenie do platovej triedy

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Pedagogický asistent učiteľa vykonáva činnosť asistenta v špeciálnej triede. V akej pracovnej triede má byť správne zaradený – v pracovnej triede  1 alebo pracovnej triede 2?

Platnosť kreditov do vykonania atestácie

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Pedagóg má riaditeľom uznaných 60 kreditov, za ktoré poberá kreditový príplatok a zároveň ten istý zamestnanec požiadal o vykonanie atestácie. Dokedy mu môže byť vyplácaný kreditový príplatok? Až do vykonania atestačnej skúšky, kedy sa pre...

Platové zaradenie asistenta učiteľa N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Ako treba správne zaradiť pedagogického asistenta? Asistent bude pracovať v škole od 1. 9. 2019  v rámci projektu cez ÚPSVaR - Cesta na trh práce 2. Má ukončené stredné vzdelanie - obchodná akadémia, nemá pedagogickú prax, ani vzdelanie, ...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk