Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i RNDr. Bc. Mária Takáčová

odborný radca, Okresný úrad Košice – odbor školstva, Košice

Počet článkov autora: 52


Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľk...

Adaptačné vzdelávanie začínajúceho špeciálneho pedagóga N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Od 1. 9. sme prijali školského špeciálneho pedagóga, ktorý je začínajúci. Pracuje u nás na polovičný úväzok , druhý polovičný úväzok má v CPPPaP, kde je zaradený ako odborný zamestnanec a poskytujú mu adaptačné vzdelávanie. Máme mu aj my zabezpeči...

Dátum vyplácania príplatku uvádzajúcemu učiteľovi N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Patrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a uvádzajúcemu učiteľovi príplatok za celý mesiac, alebo od dátumu zaradenia do adaptačného vzdelania?  

Dlhodobo oslabený žiak a možnosť začlenenia N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Otázka: Žiak prekonal vážnu chorobu a liečenie stále prebieha. Má ndividuálny učebný plán, príde do školy len vtedy, keď sa cíti zdravotne v poriadku. Jeho organizmus je oslabený a napriek tomu, že ide o šikovného žiaka, ktorý nemá žiadne vývinové...

Dotácie na rekonštrukciu priestorov N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

ZUŠ má od obce schválené nové priestory, má hotovú projektovú dokumentáciu a schválené stavebné povolenie. Mimoriadna situácia obci zhoršila finančnú situáciu a nie je naklonená k rekonštrukcii schválených priestorov. Keďže je ZUŠ záujmová činnosť...

Druhá atestácia a kredity po 1. 9. 2019 N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Učiteľka ZUŠ odovzdala II. atestačnú prácu 28. 8. 2019. Termín vykonania atestácie bude po 1. 9. 2019, pričom od 10. 5. 2016 je zaradená v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou. Bude učiteľka zaradená do vyššieho karierového st...

Hodnotenie riaditeľa zriaďovateľom a osobný príplatok N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková , RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na základe kritérií na hodnotenie riaditeľov škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta vypracovaných v súlade s platnou legislatívou sme ku koncu školského roka 2019/2020 realizovali hodnotenie riaditeľov. Na základe týchto kritérií kvalita pr...

Kariérový stupeň školského psychológa N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Na pracovnej pozícií školského psychológa pracuje v základnej škole jeden deň v týždni psychologička, vysokoškolská učiteľka. Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia – slovenský jazyk a literatúra, má štátnu skúšku z psy...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Počet oddelení v ŠKD a súvisiace témy N

Publikované:

Máme 2 oddelenia ŠKD a 2 vychovávateľky. Náklady na vychovávateľky nám enormne narástli. Môže byť v jednom oddelení ŠKD viac ako 25 detí? Ak sa mi ich zapíše viac, ako mám postupovať? Mám ostatné deti nezapísať alebo zapísať len tie, ktoré majú pracujúcich rodičov? Má každé dieťa právo na ŠKD? Ako je to s platbami? Ak dieťa nezaplatí za príslušný mesiac, môžem ho vylúčiť z družiny? Ak budem musieť prepustiť jednu vychovávateľku, prepustím tú, ktorá bola prijatá ako posledná?

VZOR - VZN - určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku - ZUŠ, JŠ, MŠ, ŠZ N

Publikované:

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor všeobecného záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia.