Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Zriaďovatelia škôl

Právna subjektivita školy a právomoci zriaďovateľa N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec je zriaďovateľom základnej školy s právnou subjektivitou. Môže si starosta obce ponechať právo personálneho riadenia tejto základnej školy, napr. právo prijímať zamestnancov, rozhodovať o personálnych a organizačných zmenách, podávať výpovede...

Zákonná lehota na vymenovanie riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Je možné, aby pri novovzniknutej súkromnej ZS nebol hneď vymenovaný riaditel, ale dočasne by bol poverený pedagogicky zamestnanec školy. Ak je takáto situácia možná, aká je zákonná lehota na vymenovanie riaditeľa školy. 

Chrípkové prázdniny N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

V prípade nárastu chrípkových ochorení  sa postupuje podľa Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, ktorým sa vydáva Plán opatrení pre základné a stredné školy a školské zariadenia pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike (ďalej...

Vyradenie súkromnej školy zo siete N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Ako mám postupovať pri podávaní žiadosti o vyradenie školy zo siete škôl. Jedná sa o súkromnú ZUŠ, ktorej zriaďovateľom je občianske združenie. Sú aj v prípade súkromnej školy potrebné všetky prílohy , vyjadrenia a stanoviská, ktoré sú uvedené v z...

Povinnosť mať registratúrny poriadok v súkromných školách N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Musí mať súkromná umelecká škola a súkromné centrá voľného času registratúrny poriadok a ak áno, kde by som našla, ktoré sú jeho povinné údaje, ktoré musí obsahovať a čo je potrebné prioritne v ňom uvádzať, resp. či si ho môžeme len podľa seba nap...

Postup pri menovaní riaditeľa, učiteĺa inej školy v obci N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Riaditeľom školy sa po úspešnom výberovom konaní stal učiteľ z inej školy. Aký postup má zriaďovateľ zvoliť pri menovaní riaditeľa školy?

Percentuálne podiely na osobné náklady a prevádzkové náklady pre rok 2024 N

Autor/i: -

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 4 ods. 15 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov určuje pre rok 2024 hodnoty percentuálnych podielov zodpov...

Príspevok na lyžiarsky kurz N

Autor/i: -

V súlade s § 4ab ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informáciu o  pridelení...

Príspevok na školu v prírode N

Autor/i: -

Príspevok na školu v prírode sa poskytuje zriaďovateľovi verejnej školy podľa § 4ac zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ