Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 5/2021

5/2021

Jazykové hry v predprimárnom vzdelávaní

doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.

Článok prezentuje zdôvodnenia a námety na tvorivé používanie jazykových hier v predprimárnom vzdelávaní v materských školách. Jazykovými hrami možno rozvíjať jazykové spôsobilosti detí vo všetkých ...

Vybrané ukážky metakognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. RNDr. Ivana Sotáková, PhD. PaedDr. Ján Guniš, PhD. doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.

Príspevok s názvom „Vybrané ukážky metakognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia“ je v poradí šiestym zo série príspevkov venovaných formatívnemu hodnoteniu v škole. V príspevku uvádzame možno...

Obsah vydania

Nové výzvy

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa.
Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Ročné predplatné 59,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 22. 9. 2021
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021
EV 5869/19.
ISSN 1338-2845

Editoriál

„Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete.“ Mahátma Gándhí

Vo všeobecnosti platí, že pracovné tímy so zdravými vzťahmi sú otvorené novým výzvam, názorové rozdiely prijímajú ako nástroj na pochopenie postojov kolegov v tíme, kladú dôraz na spoluprácu viac ako na súperenie, chápu nutnosť zmien v kontexte nových podmienok a vedia sa im ľahšie prispôsobiť. Zdravé tímy sa nevyhýbajú konfliktom a hľadajú riešenia napätých situácií, ktoré sú v každom tíme prirodzené. V neposlednom rade zdravé tímy vnímajú generačné rozdiely ako priestor na inšpiráciu a vzájomné učenie sa. Inšpiráciu pre činnosť metodických orgánov škôl a školských podporných tímov ponúkame aj v 5. čísle odborného časopisu Didaktika.

Téme jazykových hier v predprimárnom vzdelávaní sa venuje Milena Lipnická. Jazykové hry vyžadujú od detí sústredenie pozornosti, rozmýšľanie nad viacerými možnosťami, pamäťové schopnosti, aktívnu rečovú percepciu i produkciu. V príspevku autorka prezentuje zdôvodnenia a námety na tvorivé používanie jazykových hier v predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Vlasta Kotessová nás prevedie integráciou žiakov stredných škôl, pričom upriami pozornosť na činnosť metodických orgánov škôl. V príspevku sa venuje úprave podmienok vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odbornému, ale aj pedagogickému riadeniu integrácie. Opíše aj proces hodnotenia a klasifikácie žiaka so ŠVVP v strednej škole s ohľadom na špecifické podmienky vykonávania maturitnej skúšky.

Pätica autorov Ján Guniš, Ľubomír Šnajder, Ivana Sotáková, Zuzana Ješková a Mária Ganajová ponúkajú vybrané ukážky metakognitívnych nástrojov formatívneho hodnotenia. Prezentované ukážky sa venujú aj implementácii niektorých nástrojov formatívneho hodnotenia do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk