Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Sociálny pedagóg

Dátum: Rubrika: Podporný tím

V príspevku sa venujeme kategórii odborného zamestnanca, sociál­nemu pedagógovi. Pripomenieme, ako zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch definuje odborného zamestnanca. Priblížime kompetenčný profil sociálneho pedagóga podľa Pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

Článok si možno stiahnuť v časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom.

Sociálny pedagóg sa zameriava na prevenciu a riešenie rizikového správania detí a žiakov, ako aj na predchádzanie a elimináciu sociálno-patologických javov. Poskytuje poradenstvo a intervenciu pre deti a žiakov, ktorí majú sklony k rizikovému správaniu alebo sú ohrození sociálno-patologickými javmi, a tiež pre tých, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. Konzultuje a radí zákonným zástupcom, pedagógom a odborným zamestnancom. Venuje sa diagnostike sociálnych vzťahov a prostredia, vzdelávaniu a ďalším aktivitám v oblasti sociálnej a výchovnej práce. Podporuje spoluprácu medzi pedagógmi, odborníkmi, zákonnými zástupcami, zamestnancami zariadení pre sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, ako aj inými jednotlivcami a organizáciami.

Podľa § 23 písm. f) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sociálny pedagóg vykonáva pracovnú činnosť ako odborný zamestnanec školy. Po nástupe do pracovného pomeru v školstve je odborný zamestnanec zaradený do kariérového stupňa. Kariérový stupeň vyjadruje náročnosť výkonu pracovnej činnosti odborného zamestnanca a mieru osvojenia si profesijných kompetencií. Odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa: začínajúci odborný zamestnanec, samostatný odborný zamestnanec, odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Kompetenčný profil sociálneho pedagóga

V Pokyne ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení sa nachádza aj kompetenčný profil sociálneho pedagóga, ktorý je uvedený v prílohe č. 19 uvedeného pokynu. V texte sa zameriame na kompetenčný profil sociálneho pedagóga v kariérovom stupni samostatný sociálny pedagóg. Kompetenčný profil definuje požadované vedomosti, spôsobilosti a preukázanie kompetencií v troch oblastiach: (1) Dieťa/Žiak, (2) Proces odbornej činnosti a (3) Profesijný rozvoj.

Tab.: Kompetenčný profil, zdroj: Pokyn ministra č. 39/2017 Z. z., Príloha č. 19

Oblasti
Kompetencie
1. Dieťa/Žiak
1.1 Identifikovať vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka.
1.2 Identifikovať a analyzovať sociokultúrne prostredie a jeho vplyv na dieťa/žiaka.
1.3 
Identifikovať špecifiká sociálneho a emocionálneho vývinu, sociálneho učenia a správania sa dieťaťa/ž
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk