Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.

Pedagogická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Web: https://www.pdf.umb.sk/

Počet článkov autora: 10

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Rubrika: Ľudské zdroje Zo seriálu: Sociálny pedagóg v školách Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia predstavuje aktuálny problém - preraďovanie žiakov do špeciálnych škôl, nedostatočná školská dochádzka, neuspokojivé vzdelávacie výsledky, ukončenie školskej dochádzky v nižšom ročníku a pod.. Školy zaznamenávajú uvedené problémy v regiónoch, kde je zvýšené zoskupenie najmä rómskeho obyvateľstva, ktoré žije v neprimeraných sociálno-ekonomických podmienkach. Žiaci prichádzajúci z tohto prostredia tvoria najpočetnejšiu skupinu žiakov zo SZP (Belková, 2019).

Príspevky v diskusii: 0

Sociálny pedagóg v kontexte legislatívnych zmien

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Rubrika: Legislatíva Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme významu a postaveniu sociálneho pedagóga v školskom prostredí v kontexte požiadaviek doby, legislatívnych zmien. Pomenujeme profesionálne, osobnostné predpoklady sociálneho pedagóga, opíšeme metódy, techniky práce. Rozoberieme oblasť prevencie sociálno-patologických javov, sociálno-pedagogickú diagnostiku, poradenstvo, ponúkneme riešenia sociálno-výchovného problému.

Príspevky v diskusii: 0

Problémové správanie žiakov v základných školách

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

Výchova k prosociálnosti žiakov je dobrým prostriedkom na zvýšenie sociálneho porozumenia, tolerancie, dôvery, zníženia rizika konfliktov, a tým aj primárnej prevencie. V rozvoji prosociálnosti, empatie a tolerancie vidíme význam pri utváraní osobnosti žiaka, najmä v jeho sociálnom a morálnom vývine. Vzhľadom ku skutočnosti, že škola hneď po rodine patrí medzi sekundárne výchovné a socializačné činitele, ťažisko preventívneho úsilia by malo spočívať prioritne na nej. Uskutočňovanie primárnej prevencie v školách by sa malo stať nevyhnutnosťou a umocnené vzájomnou spoluprácou pedagogických a odborných zamestnancov školy.

Príspevky v diskusii: 0

Poradenská činnosť v intenciách sociálno-výchovného pôsobenia školského sociálneho pedagóga

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 3/2017 Ročník: 2017

V súčasnosti zaznamenávame dlhodobý nárast problémového správania u žiakov, čo vyvoláva spoločenskú potrebu jeho efektívneho predchádzania a riešenia. Škola ako odborná výchovno-vzdelávacia inštitúcia môže túto úlohu zabezpečovať prostredníctvom erudovaných pedagogických, ale najmä odborných zamestnancov školy. V úvode príspevku približujeme poradenstvo, jeho formy, ale aj poradenské metódy z aspektu profesie sociálneho pedagóga. Osobitnú pozornosť venujeme aj vymedzovaniu sociálno-pedagogického poradenstva z aspektu jeho foriem.

Príspevky v diskusii: 0

Práca školského sociálneho pedagóga so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 4/2015 Ročník: 2015

Príspevok poukazuje na potrebu pôsobenia sociálneho pedagóga v školách. Osobitne sa zameriava na žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia so zreteľom na rómskych žiakov. V príspevku je predstavený projekt PRINED, prostredníctvom ktorého sa vytvára priestor pre zamestnanie sociálneho pedagóga v školách.

Príspevky v diskusii: 0

Šikanovanie a kyberšikanovanie (2.)

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Zo seriálu: Šikanovanie a kyberšikanovanie Vydanie: 6/2014 Ročník: 2014

Príspevok analyzuje problematiku šikanovania a kyberšikanovania ako závažného sociálno-patologického javu. Zároveň približuje nové formy kyberšikanovania. Osobitnú pozornosť venuje ich prevencii v školskom prostredí.

Príspevky v diskusii: 0

Prevencia vzniku drogových závislostí na základných a stredných školách (2.)

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 1/2014 Ročník: 2014

V príspevku analyzujeme možnosti primárnej prevencie vzniku drogových závislostí v podmienkach základných a stredných škôl a približujeme ich konkrétne formy. Zároveň prezentujeme vybrané výsledky výskumu uskutočneného u koordinátorov prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov na vybraných základných a stredných školách vo všetkých krajoch Slovenska.

Príspevky v diskusii: 0

Prevencia vzniku drogových závislostí na základných a stredných školách (1.)

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Rubrika: Problémy z praxe Vydanie: 12/2013 Ročník: 2013

V príspevku analyzujeme možnosti primárnej prevencie vzniku drogových závislostí v podmienkach základných a stredných škôl a približujeme ich konkrétne formy. Zároveň prezentujeme vybrané výsledky výskumu uskutočneného u koordinátorov prevencie drogových závislostí a ďalších sociálnopatologických javov na vybraných základných a stredných školách vo všetkých krajoch Slovenska.

Príspevky v diskusii: 0

Uplatnenie sociálneho pedagóga v školskom prostredí

Dátum: Autor/i: doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD. Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 5/2013 Ročník: 2013

Sociálny pedagóg patrí medzi pomáhajúce profesie, ktorých expanzia nastala po roku 1989. Ich vznik bol iniciovaný nárastom sociálno-patologických javov u detí, mládeže a dospelých a jeho uplatnenie v sociálno-výchovnej praxi bolo úzko koncipované. Sociálni pedagógovia nachádzali uplatnenie v zariadeniach výchovnej prevencie. Možnosť pôsobenia v týchto zariadeniach upravoval zákon o školských zariadeniach z roku 1993. Aj keď v porovnaní s minulosťou sú možnosti uplatnenia sociálnych pedagógov v prevencii sociálno-patologických javov širšie, stále vidíme v tomto smere rezervy, pričom táto profesia v podmienkach Slovenska nie je u odbornej, ale ani laickej verejnosti dostatočne akceptovaná.

Príspevky v diskusii: 0

Šikanovanie a kyberškanovanie (1.)

Príspevok analyzuje problematiku šikanovania a kyberšikanovania ako závažného sociálno-patologického javu. Zároveň približuje nové formy kyberšikanovania, pričom osobitnú pozornosť venuje ich prevencii v školskom prostredí.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk