Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Sociálny pedagóg ako súčasť podporného tímu

Dátum: Rubrika: Podporný tím

V príspevku sa venujeme úlohe sociálneho pedagóga v školách a školských zariadeniach a jeho zapojením sa do podporného tímu. Popisujeme úlohy, ktoré sociálny pedagóg zabezpečuje v začiatočnej adaptácii dieťaťa v škole, vytváranie proinkluzívnej edukačnej klímy v škole, poskytovanie vhodných podporných a kompenzačných opatrení v procese socializácie. Zaoberáme sa aj multidisciplinárnym prístupom v školách. Opisujeme formy, úrovne a spôsoby spolupráce pedagogických a odborných zamestnancov v školách. Príspevok je súčasťou knihy autorky.

V súčasnosti, keď sa kladie akcent na profesionalizáciu v školskom a poradenskom systéme, sa už pri vytváraní podporných tímov s profesiou sociálneho pedagóga počíta. Sociálny pedagóg disponuje kompetenciami, ktoré sú na poskytovanie komplexných služieb nevyhnutné (Liberčanová, 2022). Školský podporný tím je zložený z pedagogických a odborných zamestnancov školy, poskytuje prevenciu a podporu, cielené intervencie a podieľa sa na riešení problémov v súčinnosti so školskými poradenskými zariadeniami (Krnáčová a Križo, 2020).

Pôsobenie sociálneho pedagóga v školách a školských zariadeniach

Podľa S. Varšovej a L. Kvašňákovej (2022) je sociálny pedagóg expertom na sociálne prostredie, rozumie procesom vplyvu sociálneho prostredia na dieťa a na žiaka, dokáže posúdiť a vyhodnotiť jeho vplyv. Sociál­ny pedagóg ako odborný zamestnanec aj ako člen školského podporného tímu je v škole prospešný vo vzťahu k žiakom, rodičom či pedagógom.

V intenciách § 130 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je určená povinnosť, aby subjekty systému poradenstva a prevencie multidisciplinárne spolupracovali najmä zo zákonnými zástupcami, zástupcami zariadenia, školami, zamestnávateľmi, orgánmi verejnej správy a ďalšími subjektmi, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním.

K. Liberčanová (2022) poukazuje na pomerne oneskorené zavádzanie multidisciplinárneho prístupu a podporných tímov do škôl v porovnaní s krajinami, ktoré túto skúsenosť už majú.

Medzi úlohy sociálneho pedagóga v rámci podporného tímu so zreteľom na inkluzívnu edukáciu zaraďuje:

  • zabezpečenie pomoci v začiatočnej adaptácii dieťaťa v škole,
  • vytváranie proinkluzívnej edukačnej klímy v škole,
  • uskutočňuje depistáž na identifikovanie prekážok v sociálnom vývoji dieťaťa,
  • poskytuje vhodné podporné a kompenzačné opatrenia v procese socializácie,
  • podieľa sa na realizácii prevencie so zreteľom na špecifickú a nešpecifickú prevenciu,
  • poskytuje včasnú sociálno-pedagogickú diagnostiku, poradenstvo a intervenciu,
  • edukuje žiakov, rodičov a pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti prevencie a poradenstva sociálno-patologických javov.

Podľa J. Koláčkovej (2022) a N. Bizovej (2022) môže sociálny pedagóg predstavovať jeden z hlavných prvkov inkluzívneho vzdelávania a je súčinný pri riešení rôznych problémov a situácií v školskom prostredí. N. Bizová uvádza, že sociálne aspekty inklúzie sú explicitnou sférou činnosti sociálneho pedagóga. Je preto dôležité, aby sociálna stránka inkluzívnej edukácie bola doménou činnosti sociálneho pedagóga, ktorý by nemal chýbať v multidisciplinárnom tíme, ktorý školský zákon označuje ako školský podporný tím.

Multidisciplinárna spolupráca

Ak v škole pôsobia viacerí odborní zamestnanci, ich vzájomné pôsobenie môže byť základom multidisciplinárnej spolupráce, ktorá sa realizuje v rámci multidisciplinárneho tímu, ktorého súčasťou môže byť aj sociálny pedagóg. Ide o rôzne veľké skupiny s vnútorne koordinovanou činnosťou. Veľkosť a zameranie multidisciplinárneho tímu závisí od toho, na aké problémy je zameraná jeho činnosť, či funguje ako relatívne stabilná pracovná skupina v rámci jednej inštitúcie, alebo pôsobí medziinštitucionálne, resp. medzirezortne.

Prvá úroveň sieťovanie sa ešte nepovažuje za multidisciplinárny prístup. Ďalšie tri stupne sú koordinácia, kooperácia a vzájomné zdieľanie, ktoré poukazujú na možnosť prehlbovania multidisciplinárnej spolupráce do takej miery, ktorá umožňuje najefektívnejšiu podporu klientovi (Krnáčová, Čerešník, Ugorová a Ha

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk