Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Aktivity

Aplikovanie stratégií rozvoja sebaregulácie žiakov do edukačného procesu

Otázky skvalitňovania vyučovacieho procesu nie sú nové. Dalo by sa povedať, že sa objavujú od počiatkov organizovaného vzdelávania. V posledných desaťročiach však zaznamenávame neustále silnejúci negatívny ohlas na kvalitu didaktických postupov up...

Tvorivá trieda – využitie témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií vo vzdelávaní

Od marca sú školy zatvorené, učitelia hľadajú možnosti vzdelávanie na diaľku. V príspevku uvádzame návod využitia témy koronavírusu k dosiahnutiu kľúčových kompetencií žiakov, ktorí nemajú informácie o pandémii a následne sa u nich objavuje strach...

Komunikácia, komunikačný reťazec a komunikačné zručnosti v školách a školských zariadeniach

V príspevku sa venujeme komunikácii, ktorej hlavným cieľom je vzájomné porozumenie a spolupráca v tíme. Opíšeme komunikačný reťazec, ktorý spája vysielač s prijímačom prostredníctvom komunikačného kanála a ktorý je východiskom pre porozumenie proc...

Rozvíjame spoluprácu na hodinách prírodovedy

Jedným z významných faktorov formujúcich osobnosť človeka je sociálne prostredie, ktorého je súčasťou. Pri súčasných spoločenských pomeroch sa v posledných desaťročiach značne oslabil pozitívny formatívny potenciál. Keď sa opýtame detí prečo vlast...

Zimné sezónne hry a činnosti v prírode

Realizácia zimnej školy v prírode v materskej škole vychádza zo špecifík vývinu detí predškolského veku. Činnosti, ktoré vedúci školy v prírode plánuje, musia byť postavené na zážitkovom učení. Zimné environmentálne aktivity deti robia aj v maters...

Prakovské dni tradícií

Spojená škola internátna v Prakovciach je výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením. Túto rozpočtovú organizáciu tvoria tri organizačné zložky - Odborné učilište internátne Prakovc...

Rozprávková imatrikulácia ‒ Dúhové kráľovstvo (ZŠ Park Angelinum, Košice)

Dúhové kráľovstvo je projekt zameraný na postupné zavádzanie neohrozeného prostredia podľa metodiky Integrovaného tematického vyučovania u žiakov 1. stupňa. Žiaci na spoznávajú celoživotné pravidlá a nacvičujú životné zručnosti pomocou komunít, sp...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk