Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Učebnice, dokumentácia

Čo potrebuje vedieť učiteľ o štruktúre výkladového textu učebnice?

Učebnica je základný didaktický prostriedok, ktorý používa učiteľ aj žiaci. Slúži nielen na osvojovanie učiva, ale aj na jeho systemizáciu, opakovanie a kontrolu ovládania učiva. Keď otvoríme ľubovoľnú učebnicu základnej alebo strednej školy, vidí...

Didaktická analýza obsahu učiva

Každý človek predtým, než začne realizovať nejakú konkrétnu činnosť, si jej postup buď uvedomele alebo neuvedomele naplánuje. Plánovanie svojej činnosti vykonávajú aj učitelia. Za špecifický druh plánovania možno považovať aj písomnú prípravu učit...

Vyhotovovanie a úprava tabuliek

Vyhotovovanie a úprava tabuliek sa vyučuje najmä na stredných školách ekonomického zamerania, a to v odborných predmetoch administratíva a korešpondencia a informatika. Efektívna výučba tematického celku „Nácvik vyhotovovania a úpravy tabuliek“ vy...

Implementácia národných programov v dokumentácii školy

Jednou zo základných podmienok na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a zamestnancov v škole je aj ich aktívna ochrana a predchádzanie sociálno-patologických javov a riešenie ich príznakov. Plnenie týchto úloh by školy mali zabezpečo...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk