Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 6/2023

6/2023

Počítačom podporovaná tvorba pojmového mapovania

doc. PaedDr. Nina Bodoríková, PhD.

Všetky vedy zaoberajúce sa učením a vyučovaním si od svojho vzniku kladú otázky: Ako čo najlepšie učiť a vyučovať? Ako viesť žiakov k poznaniu? Ako realizovať edukačný proces tak, aby bol pre všetk...

Mäkké zručnosti učiteľa v kontexte pravidiel a noriem

doc. PaedDr. Jana Hanuliaková, PhD.

Príspevok sa venuje vzťahu mäkkých zručností učiteľa v prepojení na pravidlá a normy v edukačnom prostredí. Na prvý pohľad dve nezlučiteľné svety treba v prostredí školy spojiť a vzájomne podmieniť...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58102010, office@wolterskluwer.sk
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava. Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X.
Ročné predplatné 79,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 13,17 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
EV 5869/19. Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 22. 11. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1338-2845

Editoriál

Slušnosť ako vzor správania

„Ako sa dospelí správajú k ostatným ľuďom? Prečo niektorí dospelí kričia alebo nadávajú? Prečo neprejavujú úctu k iným, zosmiešňujú ich, dehonestujú? Prečo sa niektorí správajú slušne a iní nie?“ Aj tieto otázky si môže klásť žiak na ceste dozrievania a spoznávania noriem a pravidiel, ktoré platia v modernom svete. Pochopiť správanie nás dospelých, rozpoznať, čo je správne a čo nie, môže byť pre neho veľmi zložité, zvlášť v dobe, kedy aj tí, ktorí úspech majú, svojim správaním demonštrujú, že silou slova, pozície, funkcie sa dá dosiahnuť viac. A preto by sme práve v školách nemali rezignovať na slušnosť. Slušnosť musí byť základom každého správania, ktoré žiak vidí, cíti, snaží sa mu porozumieť aj v situáciách, kedy názorové rozdiely sú súčasťou našej reality. Je to základná hodnota, ktorá dáva rozmer spolupatričnosti a ľudskosti.

V poslednom tohtoročnom čísle Didaktiky prinášame aj témy, ktoré apelujú na zmeny v edukácii. Ich prijatie v tíme sa bez slušnosti nezaobíde.

Erich Petlák v príspevku s názvom „Osobná transformácia myslenia a práce učiteľov“ má za cieľ vyvolať zamyslenie u každého učiteľa nad tým, ako by mohol prispieť k zlepšeniu situácie v edukácii. Zámerom článku je motivovať učiteľov k akcii.

Nina Bodoríková ponúka v texte rôzne otázky: Ako čo najlepšie učiť a vyučovať? Ako viesť žiakov k poznaniu? Ako realizovať edukačný proces tak, aby bol pre všetkých prospešný a zmysluplný? Aké nároky a požiadavky klásť na žiakov? V príspevku prináša pohľad na nový spôsob edukácie, ktorý môže byť v našej edukačnej praxi veľmi potrebný. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk