Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Žiaci z marginalizovaného rómskeho prostredia – princípy kariérovej výchovy

Dátum: Rubrika: Koncepcie

Vedenie žiakov z marginalizovaného rómskeho prostredia vo výučbe a k budúcemu uplatneniu sa na trhu práce je dôležitým a komplexným úsilím. Zahŕňa rôzne aspekty vzdelávania, podpory a inklúzie. Podstatou príspevku je priblížiť čitateľom princípy kariérovej výchovy a ponúknuť aktivity kariérovej výchovy a vzdelávania, ktoré rešpektujú špecifiká žiakov pochádzajúcich z marginalizovaného rómskeho prostredia.

Deti a mládež z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) sa stretávajú s mnohými komplikáciami spojenými s úspešným absolvovaním školského štúdia a následným vstupom na pracovný trh a v niektorých prípadoch aj s ich ďalšou kariérou.

Najvýznamnejšou bariérou ľudí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít je dosiahnuté vzdelanie, ktoré je na nízkej úrovni.

Na Slovensku pritom možno pozorovať neobvykle výrazný rozdiel vo výsledkoch na trhu práce podľa dosiahnutého vzdelania. Slovensko má najvyššiu mieru nezamestnanosti ľudí s nízkym vzdelaním v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie. Zamestnanosť absolventov z prostredia MRK je však nižšia, ako je vzdelanosť ostatných absolventov, a to aj po zohľadnení úrovne dosiahnutého vzdelania.

Na tieto skutočnosti významne poukázala Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením (2020), ktorú vypracovali experti pod vedením Ministerstva financií SR. Autori v štúdií upozorňujú na niekoľko dôležitých faktorov.

(1) V školskom roku 2017/18 predčasne ukončilo školskú dochádzku 13,4 % žiakov z prostredia MRK. V celkovej populácii tejto vekovej skupiny to bolo 6,4 %. Z toho vyplýva, že žiaci z MRK majú dvojnásobne vyššiu šancu, že predčasne ukončia školskú dochádzku.

Žiaci s predčasne ukončenou školskou dochádzkou majú až 12 krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní.

Osoby s predčasne ukončenou školskou dochádzkou, ktoré sa na trhu práce uplatnia, často pôsobia v nízkopríjmových zamestnaniach (napr. pomocní pracovníci v ťažbe a stavebníctve), čo ťažko umožňuje ich ďalšiu sociálnu mobilitu a vymanenie sa zo socio-ekonomicky nepriaznivého prostredia, ktoré stojí na začiatku ich ťažkostí.

(2) Podiel žiakov z MRK na stredných školách prudko klesá po prvom ročníku stredných škôl, kedy pri štandardnej vzdelávacej dráhe končí povinná školská dochádzka, pričom vo š

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk