Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Soňa Koreňová

z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity občianske združenie Cesta mladých Web OZ: https://cesta-mladych.webnode.sk/

Počet článkov autora: 5


Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej (2.)

V príspevku s podtitulom „Ambivalentné pocity žiakov po pandémii“ sme voľne nadviazali na článok „Žiak, rodič, učiteľ v čase pandémie a po nej (1.)“ [Manažment školy v praxi č. 6/2020]. Príchod žiakov, ale aj zamestnancov do škôl môže byť sprevádz...

Bariéry úspešnosti Rómov z marginalizovaných komunít na stredných školách

V príspevku sa zaoberáme príčinami a možnými riešeniami nižšej úrovne najvyššieho dosiahnutého vzdelania príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít („MRK“). Predstavíme opatrenia navrhované Úradom Splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, k...

Dôležitá úloha komunitného centra vo vzdelávaní detí z marginalizovaných skupín

Príspevok prináša náhľad na problematiku komunitných centier a ich prepojenie so vzdelávaním detí z marginalizovaných skupín. Ponúka teoretické informácie súvisiace so založením a fungovaním komunitných centier, ako aj úspešný príklad využitia kom...

Prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania - mládež zo sociálne vylúčenej komunity

Príspevok sa venuje práci s mládežou zo sociálne znevýhodneného prostredia. Rozoberáme vhodné motivačné nástroje využiteľné pre prácu so žiakmi z vylúčených komunít s víziou ich motivácie pokračovať v ďalšom vzdelávaní. Poukážeme na možnosti prepo...

Rozhovor so Soňou Koreňovou : Láskavo, ale nekompromisne

Je vyštudovanou politologičkou. Popri štúdiu absolvovala niekoľko zahraničných pobytov, neskôr aj stáží. Po skončení štúdia sa zapojila do 1. ročníka programu Teach for Slovakia, dva roky pracovala v škole s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály