Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 6/2020

6/2020

Tradičné a inovatívne vyučovanie - podstata inovácií

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. Zo seriálu: Teoretické východiská

V príspevku prinášame zamyslenie sa nad aktuálnymi aspektami edukácie z hľadiska tzv. klasických a inovatívnych, či moderných prístupov k jej realizácii. Edukácia je v ostatných rokoch predmetom sú...

Príklady dobrej praxe - Aktivity na triednických hodinách

Mgr. Soňa Koreňová Zo seriálu: Teoretické východiská

Triednické hodiny podľa vyhlášky č. 224/2011 Z. z. už nie sú súčasťou rozvrhu hodín. Je na rozhodnutí riaditeľa školy, podľa akého interného predpisu sa práca triedneho učiteľa bude realizovať. V m...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Ročné predplatné 56,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: dvojmesačník. Zadané do tlače: 12. 11. 2020.

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020. EV 5869/19. ISSN 1338-2845.

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Neprestať sa pýtať

Prečo si to myslíš? Správne som ťa pochopila? Mýlim sa? Stalo sa niečo? Myslíš si niečo iné ako ja? Vieš mi dať lepší argument?

Otázky pomáhajú triediť si myšlienky, neuzatvárať sa pod tlakom situácie v odpovedi, ktorú je možné spochybniť. Otázky prinášajú zmiernenie napätia v situácii, keď máme potrebu byť v kontraste s oponentom našich argumentov. Byť pripravený na ďalšie otázky, znamená ošetrovať v sebe potrebu mať definitívnu odpoveď na všetko. Zvlášť dôležité to je v pozícii vedúceho metodického združenia alebo vedúceho predmetovej komisie. Otázky a odpovede sú súčasťou aj našej práce v redakcii. Aj vďaka nim pripravujeme témy, ktoré Vám ponúkame aj v 6. čísle časopisu Didaktika.

Martina Kosturková v článku Rozvoj intelektuálneho charakteru ako nevyhnutná podmienka kritického myslenia píše, že tajomstvom rozvoja dobrých povahových vlastností je uvedomenie si, že každá vlastnosť je konšteláciou hlboko zakorenených návykov. Dodáva: „..kritické myslenie, ale aj komponenty charakterového vzdelávania musia byť predefinované ako vzájomne posilňujúce sa schopnosti, a takto sa musia aplikovať do edukačnej praxe všetkých stupňov vzdelávania“.

"Vhodný výber miesta diskusie, resp. zasadnutia metodického orgánu školy dokáže ovplyvniť názory, aj výsledok rozhodnutia", píše v príspevku Facilitatívne princípy vedenia tímu Zuzana Rapčanová. Konštatuje, že facilitátor má povzbudzovať všetkých členov metodického orgánu školy,  najmä tichých, nesmelých ľudí a nových členov tímu, aby sa na stretnutí dopĺňali. 

Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk