Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Katolícka univerzita v RužomberkuPedagogická fakulta, Katedra pedagogikyHrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Počet článkov autora: 15


Tradičné a inovatívne vyučovanie - podstata inovácií

V príspevku prinášame zamyslenie sa nad aktuálnymi aspektami edukácie z hľadiska tzv. klasických a inovatívnych, či moderných prístupov k jej realizácii. Edukácia je v ostatných rokoch predmetom sústredenej pozornosti celej spoločnosti. Sme svedka...

Didaktická kooperácia a diferencované vyučovanie ako aktualita súčasnosti

Školský rok 2020/2021 bude v porovnaní s desiatkami predchádzajúcich rokov zásadne iný. Žiaci zasadnú do školských lavíc po polročnej prestávke Napriek tomu, že vyučovanie sa realizovalo online, situácie významne poznačí vedomosti žiakov a v niekt...

Klasické a inovatívne v edukácii

Skvalitňovanie, zefektívňovanie, modernizácia, inovácia a pod., sú pojmy, ktoré denne počúvame vo vzťahu k edukačnému procesu v našich školách. Na jednej strane hovoríme o tom, čo všetko v našich školách potrebujeme zmeniť, aby boli skutočne inova...

Metódy skupinovej práce

Skupinová práca môže byť zameraná nielen na didaktické aspekty, ale aj na výchovné aspekty. Edukačný proces je veľmi dynamický, neplatia preň ustálené normy alebo pravidlá. To v plnej miere platí aj pre skupinové vyučovanie.

Koronavírus a online vyučovanie

Koronavírus, ktorý výrazne zasiahol do mnohých oblastí života na celom svete, výrazne zasiahol aj edukáciu. Zrejme nikto nepredpokladal, že život škôl prestane pulzovať, že sa z nich, doslovne povedané, vytratí život. Ba mnohí sme nepredpokladali,...

Koronavírus a online vyučovanie

O pripravenosti a realizácii online vyučovania možno uvažovať z viacerých hľadísk. Samozrejme, nejde o doslovné ponímanie pojmu pripravenosti, pretože nikto nepredpokladal taký rozsah, resp. zásah do všetkých sfér života. Nie je teda ničím ponižuj...

Motivovať žiaka počas prerušenia školy z dôvodu koronavírusu je dôležité

V súčasnosti sme vplyvom korona vírusu COVID 19 aj v školách svedkami situácie, ktorá je pre nás nová. Pamätáme si tzv. chrípkové prázdniny, ktoré však netrvali nikdy toľko dní. Starší si možno spomínajú aj na tzv. uhľové prázdniny. Situácia je o ...

Vyučovacie zásady, ich inovácia a uplatňovanie v edukačnom procese

V príspevku sa venujeme didaktickým zásadám a ich uplatňovaniu v edukačnom procese. Analyzujeme klasické vyučovacie zásady, ale aj zásady novšie, modernejšie. Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na to, ako do edukačného procesu vnášať novšie pr...

Motivačná rola učiteľa v procese edukácie

Písanie o motivácii je v podstate vďačná téma, pretože motivácia je v pedagogicko-psychologickej literatúre opísaná z mnohých aspektov a autor má skôr problém z nespočetného množstva pohľadov „vylúpnuť“ niečo skutočne zásadné a aj nové. Pravda, pr...

Edukácia klasická verzus inovatívna

V ostatných týždňoch, ba pomaly už v mesiacoch, sa hojne rozvírila diskusia o budúcnosti edukácie v našich školách, s osobitným zreteľom na základné školstvo. Podnetom pre diskusiu sa stal dokument MŠVVaŠ „Návrh cieľov Národného programu rozvoja v...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk