Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia, 2. vydanie, Inovácie v edukácii, Motivácia v edukačnom procese

Počet článkov autora: 23


Výzvy a reality súčasnej edukácie

Príspevok reflektuje aktuálne výzvy a reality súčasnej edukácie. Akcentuje, že predchádzajúce storočie veľmi významne obohatilo možnosti edukácie. Problémom však ostáva skutočnosť, že nové aspekty sa len pomaly dostávajú do reálnej edukačnej práce...

Rastové myslenie a jeho význam v edukácii

V príspevku sa venujeme rastovému mysleniu – Growth Mindset, ktoré je mimoriadne významné pre edukáciu. Voľne nadväzujeme na príspevok k téme mäkkých zručností, ktorý sme uverejnili v Didaktike č. 3/2023. Zodpovieme otázku – Čo je fixné a čo je ra...

Mäkké zručnosti v edukácii

V príspevku sa zaoberáme oblasťou, ktorá sa stáva mimoriadne aktuálnou. Učitelia si čoraz viac uvedomujú, že úspešnosť v živote človeka nezáleží len od toho, akými vedomosťami disponuje, čo všetko vie. Samozrejme, túto „merateľnú stránku“ spoločno...

Didaktika a jej vzťah k iným vedným disciplínam

Príspevok sa venuje téme vzťahov didaktiky k ďalším vedným disciplínam. Vychádzame z vlastných úvah, z čítania rôznych prác učiteľov v ďalšom vzdelávaní, z diskusií a štúdia študentov doplnkového pedagogického vzdelávania. V snahe o komplexnejšie ...

Sociálne a emocionálne učenie - stratégie

Príspevok obsahovo dopĺňa článok uverejnený v časopise DIDAKTIKA č. 4/2022, ktorý bol zameraný na výber možných stratégií a metód uplatňovania sociálno-emocionálneho učenia. V článku sa venujeme implementácii a stratégii sociálno-emocionálneho uče...

Sociálne a emocionálne učenie - jeho podstata a prínos pre život

V ostatných číslach odborného časopisu Didaktika a Manažmentu školy v praxi sme sa zaoberali hĺbkovým vyučovaním, príspevkom zameraným na sociálne a emocionálne učenie nadväzujeme na skutočne inovatívne trendy v edukácii. Nazdávame sa, že pre prís...

Hĺbkové učenie a vyučovanie

Hovoriť alebo písať o tom, že v edukácii sa neustále hľadajú prístupy, ktoré by zabezpečili kvalitnejšie edukačné výsledky a tvorivejšie pripravovali mladých ľudí na zaradenie sa do pracovného a spoločenského života, nám môže pripadať ako „nosenie...

Význam kvalitnej prípravy učiteľa na vyučovanie

Cieľom príspevku nie je opisovanie významu prípravy učiteľa na vyučovanie, príspevkom nesledujeme ani vstupovanie do svedomia učiteľov, ani poúčanie o význame prípravy. Ide nám predovšetkým o zamyslenie sa nad významom plánovanej činnosti v edukác...

Recenzia knihy Niny Kozárovej - Metóda pojmového mapovania ako prostriedok hodnotenia v edukačnom procese

Recenzent: Prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Ružomberok Nina Kozárová: Metóda pojmového mapovania ako prostriedok hodnotenia v edukačnom procese. Pedagogická fakulta UKF, Nitra, 175 st...

Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa

Článkom Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa nadväzujeme na článok Sebareflexia v práci učiteľa publikovaný v Manažmente školy č. 5/2021, v ktorom sme zdôraznili podstatu a význam sebareflexie. Sebareflexia je jedným z predp...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk