Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Katolícka univerzita v RužomberkuPedagogická fakulta, Katedra pedagogikyHrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Počet článkov autora: 14


Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa

Článkom Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa nadväzujeme na článok Sebareflexia v práci učiteľa publikovaný v Manažmente školy č. 5/2021, v ktorom sme zdôraznili podstatu a význam sebareflexie. Sebareflexia je jedným z predp...

Kvalita metodického orgánu školy a osobnosť učiteľa je cestou ku kvalite edukácie

V týchto dňoch je tomu rok, čo pandémia a mimoriadne opatrenia s ňou súvisiace spôsobili zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v edukácii. Zatvorili sa školy, začalo sa využívať dištančné vzdelávanie. Nechceme písať o tom, že dištančné vzdelávanie ne...

Tradičné a inovatívne vyučovanie - podstata inovácií

V príspevku prinášame zamyslenie sa nad aktuálnymi aspektami edukácie z hľadiska tzv. klasických a inovatívnych, či moderných prístupov k jej realizácii. Edukácia je v ostatných rokoch predmetom sústredenej pozornosti celej spoločnosti. Sme svedka...

Didaktická kooperácia a diferencované vyučovanie ako aktualita súčasnosti

Školský rok 2020/2021 bude v porovnaní s desiatkami predchádzajúcich rokov zásadne iný. Žiaci zasadnú do školských lavíc po polročnej prestávke Napriek tomu, že vyučovanie sa realizovalo online, situácie významne poznačí vedomosti žiakov a v niekt...

Klasické a inovatívne v edukácii

Skvalitňovanie, zefektívňovanie, modernizácia, inovácia a pod., sú pojmy, ktoré denne počúvame vo vzťahu k edukačnému procesu v našich školách. Na jednej strane hovoríme o tom, čo všetko v našich školách potrebujeme zmeniť, aby boli skutočne inova...

Koronavírus a online vyučovanie

Koronavírus, ktorý výrazne zasiahol do mnohých oblastí života na celom svete, výrazne zasiahol aj edukáciu. Zrejme nikto nepredpokladal, že život škôl prestane pulzovať, že sa z nich, doslovne povedané, vytratí život. Ba mnohí sme nepredpokladali,...

Motivovať žiaka počas prerušenia školy z dôvodu koronavírusu je dôležité

V súčasnosti sme vplyvom korona vírusu COVID 19 aj v školách svedkami situácie, ktorá je pre nás nová. Pamätáme si tzv. chrípkové prázdniny, ktoré však netrvali nikdy toľko dní. Starší si možno spomínajú aj na tzv. uhľové prázdniny. Situácia je o ...

Vyučovacie zásady, ich inovácia a uplatňovanie v edukačnom procese

V príspevku sa venujeme didaktickým zásadám a ich uplatňovaniu v edukačnom procese. Analyzujeme klasické vyučovacie zásady, ale aj zásady novšie, modernejšie. Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na to, ako do edukačného procesu vnášať novšie pr...

Motivačná rola učiteľa v procese edukácie

Písanie o motivácii je v podstate vďačná téma, pretože motivácia je v pedagogicko-psychologickej literatúre opísaná z mnohých aspektov a autor má skôr problém z nespočetného množstva pohľadov „vylúpnuť“ niečo skutočne zásadné a aj nové. Pravda, pr...

Edukácia klasická verzus inovatívna

V ostatných týždňoch, ba pomaly už v mesiacoch, sa hojne rozvírila diskusia o budúcnosti edukácie v našich školách, s osobitným zreteľom na základné školstvo. Podnetom pre diskusiu sa stal dokument MŠVVaŠ „Návrh cieľov Národného programu rozvoja v...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk