Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia, 2. vydanie, Inovácie v edukácii, Motivácia v edukačnom procese

Počet článkov autora: 26


Inovácie sú cestou k zvyšovaniu kvality edukácie

PROCES INOVÁCIE A POŽIADAVKY NA ZMENU V príspevku zdôrazňujeme, že kvalita edukácie a vedomostí žiakov nezávisí len od vyučovacích metód alebo koncepcie, ale aj od angažovanosti učiteľa na procese inovácie. Tento aspekt je dôležitý, aby sme sa vy...

Inovácia edukácie ako priorita auditu školy

Príspevkom reagujeme na hodnotenie a vážnu kritiku edukácie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Tomáša Druckera v polovici decembra 2023 po zhodnotení výsledkov PISA 2022 v gramotnostiach našich žiakov. Cieľom nie je ani...

Osobná transformácia myslenia a práce učiteľov

......je potrebná pre zlepšenie situácie v edukácii  Cieľom príspevku je vyvolať zamyslenie u každého učiteľa nad tým, ako by mohol prispieť k zlepšeniu situácie v edukácii. Autor sa nechce zaoberať minulosťou a chybami, ale skôr sa sústreďuje na ...

Výzvy a reality súčasnej edukácie

Príspevok reflektuje aktuálne výzvy a reality súčasnej edukácie. Akcentuje, že predchádzajúce storočie veľmi významne obohatilo možnosti edukácie. Problémom však ostáva skutočnosť, že nové aspekty sa len pomaly dostávajú do reálnej edukačnej práce...

Rastové myslenie a jeho význam v edukácii

V príspevku sa venujeme rastovému mysleniu – Growth Mindset, ktoré je mimoriadne významné pre edukáciu. Voľne nadväzujeme na príspevok k téme mäkkých zručností, ktorý sme uverejnili v Didaktike č. 3/2023. Zodpovieme otázku – Čo je fixné a čo je ra...

Mäkké zručnosti v edukácii

V príspevku sa zaoberáme oblasťou, ktorá sa stáva mimoriadne aktuálnou. Učitelia si čoraz viac uvedomujú, že úspešnosť v živote človeka nezáleží len od toho, akými vedomosťami disponuje, čo všetko vie. Samozrejme, túto „merateľnú stránku“ spoločno...

Didaktika a jej vzťah k iným vedným disciplínam

Príspevok sa venuje téme vzťahov didaktiky k ďalším vedným disciplínam. Vychádzame z vlastných úvah, z čítania rôznych prác učiteľov v ďalšom vzdelávaní, z diskusií a štúdia študentov doplnkového pedagogického vzdelávania. V snahe o komplexnejšie ...

Sociálne a emocionálne učenie - stratégie

Príspevok obsahovo dopĺňa článok uverejnený v časopise DIDAKTIKA č. 4/2022, ktorý bol zameraný na výber možných stratégií a metód uplatňovania sociálno-emocionálneho učenia. V článku sa venujeme implementácii a stratégii sociálno-emocionálneho uče...

Sociálne a emocionálne učenie - jeho podstata a prínos pre život

V ostatných číslach odborného časopisu Didaktika a Manažmentu školy v praxi sme sa zaoberali hĺbkovým vyučovaním, príspevkom zameraným na sociálne a emocionálne učenie nadväzujeme na skutočne inovatívne trendy v edukácii. Nazdávame sa, že pre prís...

Hĺbkové učenie a vyučovanie

Hovoriť alebo písať o tom, že v edukácii sa neustále hľadajú prístupy, ktoré by zabezpečili kvalitnejšie edukačné výsledky a tvorivejšie pripravovali mladých ľudí na zaradenie sa do pracovného a spoločenského života, nám môže pripadať ako „nosenie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk