Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Katolícka univerzita v RužomberkuPedagogická fakulta, Katedra pedagogikyHrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Počet článkov autora: 16


Význam kvalitnej prípravy učiteľa na vyučovanie

Cieľom príspevku nie je opisovanie významu prípravy učiteľa na vyučovanie, príspevkom nesledujeme ani vstupovanie do svedomia učiteľov, ani poúčanie o význame prípravy. Ide nám predovšetkým o zamyslenie sa nad významom plánovanej činnosti v edukác...

Recenzia knihy Niny Kozárovej - Metóda pojmového mapovania ako prostriedok hodnotenia v edukačnom procese

Recenzent: Prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Ružomberok Nina Kozárová: Metóda pojmového mapovania ako prostriedok hodnotenia v edukačnom procese. Pedagogická fakulta UKF, Nitra, 175 st...

Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa

Článkom Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa nadväzujeme na článok Sebareflexia v práci učiteľa publikovaný v Manažmente školy č. 5/2021, v ktorom sme zdôraznili podstatu a význam sebareflexie. Sebareflexia je jedným z predp...

Kvalita metodického orgánu školy a osobnosť učiteľa je cestou ku kvalite edukácie

V týchto dňoch je tomu rok, čo pandémia a mimoriadne opatrenia s ňou súvisiace spôsobili zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v edukácii. Zatvorili sa školy, začalo sa využívať dištančné vzdelávanie. Nechceme písať o tom, že dištančné vzdelávanie ne...

Tradičné a inovatívne vyučovanie - podstata inovácií

V príspevku prinášame zamyslenie sa nad aktuálnymi aspektami edukácie z hľadiska tzv. klasických a inovatívnych, či moderných prístupov k jej realizácii. Edukácia je v ostatných rokoch predmetom sústredenej pozornosti celej spoločnosti. Sme svedka...

Didaktická kooperácia a diferencované vyučovanie ako aktualita súčasnosti

Školský rok 2020/2021 bude v porovnaní s desiatkami predchádzajúcich rokov zásadne iný. Žiaci zasadnú do školských lavíc po polročnej prestávke Napriek tomu, že vyučovanie sa realizovalo online, situácie významne poznačí vedomosti žiakov a v niekt...

Klasické a inovatívne v edukácii

Skvalitňovanie, zefektívňovanie, modernizácia, inovácia a pod., sú pojmy, ktoré denne počúvame vo vzťahu k edukačnému procesu v našich školách. Na jednej strane hovoríme o tom, čo všetko v našich školách potrebujeme zmeniť, aby boli skutočne inova...

Koronavírus a online vyučovanie

Koronavírus, ktorý výrazne zasiahol do mnohých oblastí života na celom svete, výrazne zasiahol aj edukáciu. Zrejme nikto nepredpokladal, že život škôl prestane pulzovať, že sa z nich, doslovne povedané, vytratí život. Ba mnohí sme nepredpokladali,...

Motivovať žiaka počas prerušenia školy z dôvodu koronavírusu je dôležité

V súčasnosti sme vplyvom korona vírusu COVID 19 aj v školách svedkami situácie, ktorá je pre nás nová. Pamätáme si tzv. chrípkové prázdniny, ktoré však netrvali nikdy toľko dní. Starší si možno spomínajú aj na tzv. uhľové prázdniny. Situácia je o ...

Vyučovacie zásady, ich inovácia a uplatňovanie v edukačnom procese

V príspevku sa venujeme didaktickým zásadám a ich uplatňovaniu v edukačnom procese. Analyzujeme klasické vyučovacie zásady, ale aj zásady novšie, modernejšie. Cieľom príspevku je upriamiť pozornosť na to, ako do edukačného procesu vnášať novšie pr...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk