Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Katolícka univerzita v RužomberkuPedagogická fakulta, Katedra pedagogikyHrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok Publikácie vo WK: Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia

Počet článkov autora: 19


Sociálne a emocionálne učenie - stratégie

Príspevok obsahovo dopĺňa článok uverejnený v časopise DIDAKTIKA č. 4/2022, ktorý bol zameraný na výber možných stratégií a metód uplatňovania sociálno-emocionálneho učenia. V článku sa venujeme implementácii a stratégii sociálno-emocionálneho uče...

Sociálne a emocionálne učenie - jeho podstata a prínos pre život

V ostatných číslach odborného časopisu Didaktika a Manažmentu školy v praxi sme sa zaoberali hĺbkovým vyučovaním, príspevkom zameraným na sociálne a emocionálne učenie nadväzujeme na skutočne inovatívne trendy v edukácii. Nazdávame sa, že pre prís...

Hĺbkové učenie a vyučovanie

Hovoriť alebo písať o tom, že v edukácii sa neustále hľadajú prístupy, ktoré by zabezpečili kvalitnejšie edukačné výsledky a tvorivejšie pripravovali mladých ľudí na zaradenie sa do pracovného a spoločenského života, nám môže pripadať ako „nosenie...

Význam kvalitnej prípravy učiteľa na vyučovanie

Cieľom príspevku nie je opisovanie významu prípravy učiteľa na vyučovanie, príspevkom nesledujeme ani vstupovanie do svedomia učiteľov, ani poúčanie o význame prípravy. Ide nám predovšetkým o zamyslenie sa nad významom plánovanej činnosti v edukác...

Recenzia knihy Niny Kozárovej - Metóda pojmového mapovania ako prostriedok hodnotenia v edukačnom procese

Recenzent: Prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta, Ružomberok Nina Kozárová: Metóda pojmového mapovania ako prostriedok hodnotenia v edukačnom procese. Pedagogická fakulta UKF, Nitra, 175 st...

Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa

Článkom Metódy sebareflexie v pedagogicko-didaktickej práci učiteľa nadväzujeme na článok Sebareflexia v práci učiteľa publikovaný v Manažmente školy č. 5/2021, v ktorom sme zdôraznili podstatu a význam sebareflexie. Sebareflexia je jedným z predp...

Kvalita metodického orgánu školy a osobnosť učiteľa je cestou ku kvalite edukácie

V týchto dňoch je tomu rok, čo pandémia a mimoriadne opatrenia s ňou súvisiace spôsobili zmeny nielen v spoločnosti, ale aj v edukácii. Zatvorili sa školy, začalo sa využívať dištančné vzdelávanie. Nechceme písať o tom, že dištančné vzdelávanie ne...

Tradičné a inovatívne vyučovanie - podstata inovácií

V príspevku prinášame zamyslenie sa nad aktuálnymi aspektami edukácie z hľadiska tzv. klasických a inovatívnych, či moderných prístupov k jej realizácii. Edukácia je v ostatných rokoch predmetom sústredenej pozornosti celej spoločnosti. Sme svedka...

Didaktická kooperácia a diferencované vyučovanie ako aktualita súčasnosti

Školský rok 2020/2021 bude v porovnaní s desiatkami predchádzajúcich rokov zásadne iný. Žiaci zasadnú do školských lavíc po polročnej prestávke Napriek tomu, že vyučovanie sa realizovalo online, situácie významne poznačí vedomosti žiakov a v niekt...

Klasické a inovatívne v edukácii

Skvalitňovanie, zefektívňovanie, modernizácia, inovácia a pod., sú pojmy, ktoré denne počúvame vo vzťahu k edukačnému procesu v našich školách. Na jednej strane hovoríme o tom, čo všetko v našich školách potrebujeme zmeniť, aby boli skutočne inova...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk