Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Sociálne a emocionálne učenie - stratégie

Dátum: Rubrika: Koncepcie

Príspevok obsahovo dopĺňa článok uverejnený v časopise DIDAKTIKA č. 4/2022, ktorý bol zameraný na výber možných stratégií a metód uplatňovania sociálno-emocionálneho učenia. V článku sa venujeme implementácii a stratégii sociálno-emocionálneho učenia do vyučovania, významu sociálno-emocionálneho učenia. V úvode pripomenieme aj kľúčové aspekty tohto učenia a vyučovania. V príspevku nebudeme taxatívne vymenúvať stratégie a metódy. Zdôrazníme však mimoriadnu tvorivosť učiteľa a jeho úprimný záujem na tom, aby vyučovanie bolo emocionálne a sociálne. V texte uvádzame niektoré vybrané možnosti, o ktorých sa nazdávame, že sa dajú využívať a sú prínosom pre neformálnu inováciu v zmysle požiadaviek SEL.

Sociálno-emocionálne učenie (ďalej len „SEL“) je súčasťou edukácie, v ktorej sa žiaci postupne učia zvládať vlastné správanie a učia sa vychádzať so svojimi spolužiakmi. Podstatou SEL je, aby sa žiaci učili rozumieť vlastným pocitom, vedeli sa vcítiť do pocitov druhých, vytvárali zdravé harmonické vzťahy a boli vedení k zodpovedným rozhodnutiam a pod. Pre takéto vyučovanie nejestvuje samostatný učebný plán ani vyučovacia metóda, je to systém práce s akcentom na realizáciu vyššie uvedeného a ďalších aspektov.

SEL pomáha žiakom pochopiť ich myšlienky a emócie a súčasne pochopiť aj to, ako tieto emócie vyjadriť a cítiť. To prispieva k zvyšovaniu ich sebauvedomenia, vedie ich k tomu, aby vedeli prejaviť viac empatie voči ostatným a pod.

Zmysel SEL spočíva aj v tom, že prispieva k zlepšeniu postoja žiaka ku škole a k iným osobám, vedie k zníženiu depresie a stresu, čo v konečnom dôsledku prispieva k zvyšovaniu sebaúcty a k zvyšovaniu výkonu v škole.

Implementácia stratégie SEL do vyučovania

Ak hovoríme o stratégiách alebo o metódach SEL, čitateľ zrejme očakáva ich počet. To však nie je ani nutné a ani potrebné. R. Čapek (2015) vo svojej publikácii opisuje približne 500 vyučovacích metód, a to isté možno vzťahovať aj na metódy a stratégie SEL, avšak s tým rozdielom, že kým pri vyučovacej metóde ide o istý a neraz aj prísne vedecký postup, napr. v matematike, v biológii a pod., v SEL ide o emocionalitu a istú pocitovú stránku edukácie. Samozrejme, tým nechceme povedať, že pôsobenie učiteľa nemá byť zodpovedne premyslené, adekvátne uplatňované atď. Skôr naopak, vyžaduje si každodennú tvorivú prácu so žiakmi. V zmysle uvedeného nemáme v úmysle taxatívne vymenúvanie stratégií a metód. Ide o mimoriadnu tvorivosť učiteľa a jeho úprimný záujem na tom, aby vyučovanie bolo emocionálne a sociálne. V texte uvádzame niektoré vybrané možnosti, o ktorých sa nazdávame, že sa dajú využívať a sú prínosom pre neformálnu inováciu v zmysle požiadaviek SEL.

Filozofia prístupov k edukácii a intervenčné zásahy v edukácii

Základnou požiadavkou využívania SEL je, aby učiteľ bol schopný opustiť zaužívané prístupy k žiakom, ktoré sú neraz akoby istým rezíduom už prekonaného vyučovania – príkazy, nariadenia, správanie sa žiakov len podľa predstáv učiteľa a pod. Uvedenou poznámkou nemáme na mysli voluntaristické správanie sa žiakov, ale predovšetkým to, aby prípadné nežiaduce prejavy žiakov a požiadavky na nich učiteľ dosahoval predovšetkým rôznymi premyslenými pedagogickými a psychologickými intervenčnými zásahmi. V ďalšom texte sú uvedené aspoň niektoré. Podstata SEL spočíva predovšetkým na pozitívnom prístupe učiteľa k žiakom a vzájomnom pozitívnom prístupe žiakov medzi sebou.

Učiteľ by mal sledovať správanie a konanie žiakov a pozitívne hodnotiť aj ich drobnejšie prejavy – pomoc spolužiakovi, dobré správanie a pod.

V procese edukácie by sústredenie pozornosti učiteľa malo smerovať nielen na výsledok, ale predovšetkým na procesy vedúce k žiaducemu výsledku. Starostlivé všímanie si činností žiaka učiteľom a jeho usmerňovanie je žiakmi mimoriadne cenené a má aj motivačný účinok.

Pre realizáciu SEL je dôležité čo najviac a v rôznych obmenách využívať spoločnú prácu žiakov, napr.:

  • párové vyučovanie,
  • skupinové vyučovanie,
  • spoluprácu celej triedy na projekte a pod.

V spolupráci žiakov je priestor pre všetko, čo sa spája so SEL – spolupráca, komunikácia, vzájomné rešpektovanie sa žiakov, vzájomná pomoc, socializácia a rad ďalších aspektov, ktoré sa nevyskytujú z hľadiska organizácie práce pri tradičnom vyučovaní. Významne sa zdôrazňujú emócie a poc

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk