Vyhľadávanie vo výzvach

Projekty

Hlavná stránka Archív výziev 2017  

Zoradiť podľa:

Výzvy - Máj 2017

Celé Slovensko číta deťom

Kategória: Výzvy

Tretí týždeň čítania deťom v Slovenskej republike sa uskutoční v dňoch 5.-9.júna 2017. Záštitu nad podujatím prevzal Andrej Kiska, prezident SR. Celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Celý program bude akcentovať myšlienku „Čítajme deťom 20 minút každý deň!“(celeslovenskocitadetom.sk).

Grantový program „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Kategória: Výzvy

Nadácia Tesco vyhlasuje tretiu edíciu grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online na portáli partnerskej organizácie, Nadácie Pontis. Uzávierka je v termíne 26.6.2017 (nadaciapontis.sk).

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo na rok 2017

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR z rozpočtu kapitoly na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na podporné opatrenia pre skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva. Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického formulára. Konečný termín na odoslanie elektronických žiadostí ako aj na doručenie požadovanej listinnej dokumentácie je 12. jún 2017 (minedu.sk).

Hospitačný pobyt v Bavorsku - ponuka 2017

Kategória: Výzvy

Učitelia nemeckého jazyka na ZŠ alebo SŠ môžu požiadať o dvojtýždňové štipendium na nemeckej škole v Bavorsku. Termín hospitačného pobytu je po dohode s nemeckou stranou plánovaný na september - november 2017. Prihlášky je potrebné poslať do 25. mája 2017.

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov - Zdravie a bezpečnosť v školách 2017

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR oznamuje, že z rozpočtovej kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH  2017. Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 12. júna 2017.

Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravil nové workshopy

Kategória: Výzvy

Národný ústav celoživotného vzdelávania v rámci Európskeho programu vzdelávania dospelých pripravuje regionálne workshopy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií, podnikateľských kompetencií a využívanie dostupných diagnostických nástrojov kariérového poradenstva. Workshopy sa budú konať dňa 15.6.2017 v Banskej Bystrici16.6.2017 v Trnave (nuczv.sk).

Letná akadémia 2017 - Demokratické prostredie pre všetkých

Kategória: Výzvy

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – pripravuje druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Letná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých sa uskutoční 10. – 14. júla 2017 v Bratislave a je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku. Prihlášky môžu školské tímy zasielať v elektronickej podobe do 26. mája 2017 (www.statpedu.sk).

Školenie – „Projektový manažment v práci s mládežou – modul I.“

Kategória: Výzvy

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže organizuje školenie z cyklu neformálneho vzdelávania v oblasti mládeže – Projektový manažment v práci s mládežou - modul I. Cieľom školenia je príprava na samostatné riadenie projektov v práci s mládežou. Uskutoční sa v termíne 26. – 28. mája 2017. Na školenie je potrebné sa prihlásiť do 22. 5. 2017 (iuventa.sk).

Projekty ako súčasť edukačného procesu v ZŠ s MŠ Rabčice

Kategória: Výzvy Autor: Ing. Beáta Ľubová

Realizácia projektovej výučby môže prebiehať vo formálnom, ale aj v neformálnom edukačnom prostredí. Hlavným pedagogickým cieľom projektu je zvýšenie úrovne kľúčových kompetencií žiaka (samostatnosť, kritické myslenie, flexibilita, schopnosť prispievať k práci skupiny a spoločnosti, prejavovať solidaritu, riešiť konflikty, zúčastniť sa diskusie a vyjadriť vlastný názor a iné).

Súťažná prehliadka knižničných podujatí pre deti - 8. ročník

Kategória: Výzvy

Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove srdečne pozýva knihovníkov pracujúcich s deťmi na Celoslovenskú súťažnú prehliadku knižničných podujatí pre deti, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. septembra 2017 v priestoroch detskej knižnice Slniečko v Prešove (kniznica-poh.sk).

Nadácia Orange - Spojme sa pre dobrú vec

Kategória: Výzvy

Nadácia Orange vyhlasuje 13. ročník programu Spojme sa pre dobrú vec 2017. Uzávierka prijímania projektov je 22. mája 2017. Motivovať chce začínajúce, ale aj fungujúce neformálne skupiny ľudí a mimovládne organizácie k angažovanosti - prioritne v rámci svojej komunity, k dobrovoľníctvu, k zdieľaniu záujmu o dianie v komunite, k aktivitám vedúcich k súdržnosti ľudí, k posilňovaniu spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi (mladez.sk).

Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých!

Kategória: Výzvy

CVTI SR vyhlasuje témy dvoch súťaží, ktoré sa uskutočnia v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017. Súťažné diela môžete prihlasovať do 11. októbra 2017 (tyzdenvedy.sk).

Vydavatelia pedagogickej a detskej tlače môžu žiadať opäť o dotácie z MŠVVaŠ SR

Kategória: Výzvy

MŠVVaŠ SR zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na podporu vydávania odborných časopisov pre zamestnancov škôl a školských zariadení a časopisov pre deti, žiakov a poslucháčov škôl a školských zariadenína rok 2017. Konečný termín predloženia žiadostí 27. máj 2017. 

Súťaž mladých tvorcov videa – „RECfruit 2017“

Kategória: Výzvy

RECfruit je nový ambiciózny projekt organizovaný content marketingovou agentúrou ContentFruiter. Cieľom súťaže je podporiť začínajúce talenty v oblasti videotvorby a otvoriť im cestu do sveta. Súťaž je určená pre všetky začínajúce talenty, ktoré sa venujú videotvorbe a sú vo veku od 15 do 26 rokov. Ukončenie  registrácie videí 8. 5. 2017.  Súťaž bude prebiehať od 8.3.2017 do 31.5.2017 (recruit.sk).

Letná „Discover akadémia“

Kategória: Výzvy

Letná akadémia Discover je letné podujatie, ktoré každoročne umožňuje stredoškolákom na týždeň zažiť atmosféru najlepších univerzít a snaží sa im sprostredkovať hodnoty poznania, občianstva a rozmanitosti. Medzinárodný turnus určený pre študentov z celého sveta sa uskutoční v termíne 23. – 30. júla 2017 v Svatom Jane pod Skalou (discover.sk).

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka v základných školách

Kategória: Výzvy

ŠPÚ pozýva na workshop Deutsch in der Grundschule zum wirklichen Mitmachen, ktorý sa bude konať v Bratislave, dňa 10. 05. 2017, v čase od 11.30 hod. do 14.00 hod. Jens Krüger vo svojom workshope predstaví rôzne aktivity, rôzne piesne a hry, ktoré vedú  žiakov k zlepšeniu komunikatívnych zručností (statpedu.sk). 

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka na stredných školách

Kategória: Výzvy

ŠPÚ pozýva na workshop Passt schon! - ein passendes Motto für Deutsch in der Mittelschule, ktorý sa bude konať v Bratislave, dňa 10. 05. 2017, v čase od 11. 30 hod. do 14. 00 hod. Jens Krüger  a Vladimíra Kolocová  vo svojom workshope predstavia  rôzne aktivity, ktoré vedú  žiakov k zlepšeniu komunikatívnych zručností a zároveň  motivujú  nielen žiakov ale aj učiteľov (statpedu.sk).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk