Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 7-8/2020

7-8/2020

Participatívne riadenie školy a zmien v školskom prostredí

Mgr. Silvia Oleníková

Základným princípom systémového prístupu myslenia v riadení zmeny pre efektívne učenie v kontexte rozvíjania inovácii pri vytváraní bezpečného, podporujúceho, reflexívneho prostredia je participatí...

Zkušenosti ze zavádění formativního hodnocení

Mgr. Saša Dobrovolná

Článkem chceme vedoucí pracovníky inspirovat k tomu, jak o zavádění formativního hodnocení přemýšlet, jak se na ni připravit, jaká opatření ve škole udělat, jak učitelům svým přístupem k nim format...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO : 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SO Š polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
EV 2265/08
Ročné predplatné 80 EU R vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 11. 8. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
ISSN 1336-9849

Editoriál

Individuálna múdrosť v nás

Parafrázujúc myšlienky Františka Koukolíka, keby sme individuálnu múdrosť prirovnali k stavebnici, mala by niekoľko súčastí.

Prvou je prosociálne správanie. Z múdrych ľudí ide nefalšovaná vrelosť. Ďalej sú to znalosti. Múdri ľudia nie sú chodiace encyklopédie, ale vedia ako, kedy, kde fakty správne používať. Ich myslenie je jasné, presné, vecné, určité, dostatočne široké, dostatočne hlboké a logické.

Múdri ľudia dokážu kriticky myslieť. Kritické myslenie je starostlivá úvaha o tom, ktorý výrok ako pravdivý prijmeme, ktorý odmietneme a kde sa nevyjadríme. Kriticky mysliaci ľudia dlho čakajú, zvažujú dôkazy.

Múdri ľudia sú citovo vyrovnaní. Zvládnu i oprávnený hnev. Nenávisť zložkou múdrosti nie je. Dôležitou súčasťou výbavy múdreho človeka je aj sebapoznanie.

Múdry človek kladie jednoduché otázky, rozmýšľa, ako sa na rôzne problémy pozerá dieťa, dospelý, dospievajúci človek, človek starý, ako sa na tieto otázky pozerá muž, žena, Ind, Arab, kresťan, moslim a pod.1

Otázky si možno klásť aj pri témach, ktorým sa venujeme v letnom čísle Manažmentu školy v praxi.

Ingrid Konečná Veverková vo svojom príspevku objasňuje problematiku financovania regionálneho školstva aj zo zdrojov finančných príspevkov od rodičov, a to najmä so zreteľom na mimoriadne prerušenie vyučovania počas núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Oľga Pivarníkováa Lucia Pivarníková sa v pokračovaní príspevku Povinné predprimárne vzdelávanie venujú aj téme opakovania predprimárneho vzdelávania v materskej škole, plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ako aj podmienkam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

„Žiadna zmena nie je možná tam, kde nie sú vytvorené podmienky pre dobrú klímu školy. S tým súvisí aj inovatívny prístup k manažovaniu školy,“ píše v príspevku o význame participatívneho riadenia školy Silvia Oleníková.

Saša Dobrovolná sa venuje téme formatívneho hodnotenia overeného v bohatej praxi škôl z Českej republiky. Píše: „Pro učitele, kteří formativně hodnotí, není podstatné srovnávání žáků mezi sebou, ale to, aby každý žák dosáhl svého osobního maxima. Tomu přizpůsobují postupy, které ve své výuce volí, které reflektují a případně i mění na základě zpětné vazby od žáků.“

 Pokračovanie....

 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk