Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Podporné opatrenia

Prehľad subjektov poskytujúcich podporné opatrenia N

Autor/i: -

Usmernenie k podporným opatreniam a k jednotnému postupu pri aplikácii § 145a a 145b zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo svojej prílohovej časti ob...

Podporné opatrenia – Krízová intervencia v škole N

Autor/i: -

Krízová udalosť je akákoľvek udalosť, sekvencia udalostí, ktorá prekoná bežné zvládacie mechanizmy jednotlivca. Charakter špecifickej krízovej situácii majú udalosti s obzvlášť závažným dopadom na školskú komunitu a spoločnosť, s potenciálom polar...

Školský psychológ - kompetenčný profil N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

V zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) je definované, že psychologické poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl ...

Skupinová dynamika a jej významom pre sociálne skupiny N

Autor/i: Mgr. Michal Šafránek

Sociálne skupiny majú nesmierne dôležitý význam pre život každého človeka, a to nielen z pohľadu sociálneho aspektu, ale aj emocionálneho a psychologického. Malú sociálnu skupinu tvoria minimálne dvaja účastníci a najviac 30 až 45. Najbežnejším pr...

Výchovný poradca N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Výchovný poradca je kariérová pozícia, v ktorej vykonáva špecializované činnosti pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec.

Pedagogický asistent N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Učiteľ, majster odbornej výchovy, vychovávateľ sú pedagogickými zamestnancami zodpovednými za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu, výchovného programu, poskytovanie výchovy a vzdelávania v zariadeniach sociálnej pomoci. Pedagogický asi...

Kvalifikácia pre uvádzajúceho zamestnanca školskej psychologičky N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Matulová Juríková

Na základnej škole pôsobí školská špeciálna pedagogička. Druhý rok je zaradená ako pedagogický zamestnanec. Dva roky pôsobila ako školský psychológ s adekvátnym vzdelaním. Minulý školský rok pôsobila ako uvádzajúci zamestnanec pre pedagogického as...

VOĽBY - Odborní zamestnanci - sociálny pedagóg N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Pri voľbe do rady školy za pedagogických zamestnancov – je voličom za zástupcov pedagogických zamestnancov  aj odborný zamestnanec - sociálny pedagóg?

Pedagogický asistent N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagogický asistent je pedagogickým zamestnancom, ktorý sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu v zariadeniach sociálnej pomoci.

Národný projekt pre podporu pomáhajúcich profesií - implementačný manuál N

Autor/i: -

Národný inštitút vzdelávania a mládeže ako prijímateľ národného projektu Podpora pomáhajúcich profesií 3 aktuálne vydal implementačný manuál k projektu. Je záväzným dokumentom a nevyhnutnou podmienkou jeho realizácie.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ