Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo základná škola


Asistent učiteľa - upresnenie pracovnej náplne N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V škole sú zamestnané 2 pedagogické asistentky, 1 špeciálny pedagóg (projekt: V základnej škole úspešnejší) a 2 asistentky učiteľa (ministerstvo školstva). Všetky asistentky majú 23 hodinový úväzok (sú v triedach s učiteľmi), pomáhajú nám pri dozo...

COVID-19 Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ a školských zariadeniach od 22. 6. N

Autor/i: -

Všetky ustanovenia tohto dokumentu, okrem tých, ktoré sú uvedené v rozhodnutí ministra, majú odporúčací charakter. Zriaďovateľ spoločne so základnou školou ich bude realizovať podľa svojich možností a o všetkých skutočnostiach bude informovať záko...

COVID-19 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ (MŠVVaŠ + ŠPÚ) N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydalo 28. 4. 2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Súčasťou usmernenia je aj materiál ŠPÚ s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ poč...

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci (zákon č. 138/2019 Z.z.) N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade učiť učite...

Diagnostikovanie školskej pripravenosti dieťaťa zo strany základnej školy N

Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová

Vstupnou bránou do prvého ročníka základnej školy je pre dieťa zápis. Zápis do školy je legislatívnym aktom. Zákonný zástupca dieťaťa si tak plní svoju zákonom danú povinnosť prihlásiť dieťa na povinnú školskú dochádzku. Musí tak urobiť každý záko...

Dokončenie nižšieho stredného vzdelania N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

17 ročný chlapec si chce dokončiť základnú školu formou komisionálnej skúšky na získanie nižšieho stredného vzdelania a pokračovať na strednej skole. Problém je v tom, ze nemá dokončený 1. stupeň bežnej ZS (prepadol z 2 predmetov) a kvôli nediscip...

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihláš...

Doplatenie kreditového príplatku N

Autor/i: Mgr. Slávka Adamove

Školská psychologička je zamestnaná v plnoorganizovanej ZŠ od 26. 9. 2016, do práce nastúpila bez odbornej praxe. Za inovačné a aktualizačné vzdelávania (potrebné pre vykonávanie jej odbornej činnosti) získala 30 kreditov k 22. 8. 2017 a 31 kredit...

Doplnenie úväzku učiteľa ZŠ v špeciálnej triede N

Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Otázka: Môže si učiteľ základnej školy II. stupňa doplniť úväzok vyučovania svojho aprobačného predmetu vyučovaním tohto predmetu v špeciálnej triede, aby spĺňal kvalifikačnú požiadavku (vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu minimálne 11 ho...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk