Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 11/2020

11/2020

Nonverbálna komunikácia v čase pandémie (1.)

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. Zo seriálu: Nonverbálna komunikácia v čase pandémie

Komunikácia v období pandémie nadobúda nový rozmer. Vo verbálnej aj v nonverbálnej rovine zisťujeme, že treba flexibilnejšie a efektívnejšie využívať nástroje komunikačných systémov, ktoré boli dot...

Mediácia zo zákona - fázy mediácie

Ing. Bronislava Švehláková Zo seriálu: Nonverbálna komunikácia v čase pandémie

Mediácia je v posledných rokoch jedna z najčastejšie využívaných odborných metód na riešenie konfliktov. Má veľmi široký záber, dá sa využiť prakticky v každej oblasti bežného života. Výnimkou nemu...

Obsah vydania

Zhlboka dýchať ...

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame.

Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08.

Ročné predplatné 80 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník.

Zadané do tlače: 9. 11. 2020.

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020.

ISSN 1336-9849.

Editoriál

Zhlboka dýchať...

 „Viem, čo musím urobiť teraz. Musím aj naďalej zhlboka dýchať, pretože zajtra opäť vyjde slnko. Kto vie, čo môže príliv priniesť?!“ 

Tom Hanks vo filme Stroskotanec

Zvládnuť dynamiku rozdielnych názorov a nájsť prijateľné riešenie pre všetky sporné strany, si pýta nielen odvahu, ale aj trpezlivosť, skúsenosť a rešpekt. 

Vedúci pedagogickí zamestnanci, vedúci odborní zamestnanci sa často ocitajú v úlohe mediátora dvoch protirečiacich si strán, z ktorých každá trvá na svojej pravde a každá očakáva jasne prejavenú podporu. Témy, ktorých sa spory v školskom prostredí najčastejšie týkajú, rozoberáme aj v časopise Manažment školy v praxi č. 11.

„Nesprávne, resp. nezákonné ustanovenie vedúceho zamestnanca do funkcie, môže mať závažné dôsledky aj v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou“, píše v príspevku o legislatívno-právnom postavení vedúcich zamestnancov v školstve Matej Drotár.

Pandémia súvisiaca s ochorením COVID-19 odkryla kritický rozmer a aspekty nekultivovanej komunikácie a následne dosť rýchlym tempom má nedostatočná úroveň komunikácie infekčný charakter. Tatiana Soroková sa venuje nonverbálnej komunikácii v čase pandémie.

Prvá vlna šírenia nového koronavírusu donútila školy zo dňa na deň presunúť vyučovanie a komunikáciu do online priestoru. Nevyhli sme sa ani komunikácii, ktorá je zraňujúca. Téme argumentačných faulov sa venuje Štefan Bojnák. Predstaví nástroje, akými sa dá vyhnúť tomu, aby sme sa dostali do argumentačnej núdze.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk