Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 5/2023

5/2023

Pracovný čas pedagogických zamestnancov

JUDr. Matej Drotár

V príspevku sa venujeme téme pracovného času pedagogických zamestnancov. Pracovný čas pedagogických zamestnancov má svoje osobitosti v porovnaní s pracovným časom odborných zamestnancov, príp. osta...

Syndróm vyhorenia a pracovný stres

prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Súčasná spoločenská, politická a ekonomická situácia vo svete je plná rýchlych zmien, ktoré prinášajú strach a neistotu. Globálne problémy sa dotýkajú aj školstva. Vysoké nároky a požiadavky na výk...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 89 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 7,42 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 10. 5. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1336-9849

Editoriál

Rozhodnutie v neistote ako výzva

„Niektoré z najväčších rozhodnutí, ktoré urobíme v živote,
sa opierajú o neistotu.“ Robert Kiyosaki

Výraznou charakteristikou mnohých rozhodnutí riaditeľov škôl v súčasne rýchlo sa meniacej dobe je neistota. Riaditelia sa praxou naučia pohybovať na hrane svojho presvedčenia, konfrontovať osobné stanoviská s tými profesionálnymi. Potrebujú byť odvážni, nebáť sa riskovať a hľadať nové možnosti. Musia byť flexibilní a schopní adaptácie na meniace sa podmienky, musia byť dôveryhodní a transparentní, mať vysoké morálne a etické normy a musia byť pripravení prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Taktiež musia mať schopnosť komunikovať a spolupracovať s ostatnými kolegami, pretože rozhodovanie v neistote zvyčajne vyžaduje spoluprácu a podporu viacerých ľudí. V Manažmente školy v praxi č. 5 ponúkame inšpiráciu, ako v rozhodnutiach hľadať istotu.

Matej Drotár vo svojom príspevku analyzuje pracovný čas pedagogických zamestnancov, ktorý sa vyznačuje svojimi špecifikami v porovnaní s ostatnými zamestnancami v školstve. Venuje sa téme týždenného pracovného času, úväzkom učiteľov, nadčasovej práci, práci na zmeny.

Mária Stanislavová nadväzuje na 1. časť príspevku uverejnenú v Manažmente školy v praxi č. 4 a pokračuje v téme výberového konania ako dôležitej kompetencie rady školy. Opisuje ukončenie prijímania prihlášok, otváranie obálok, oznámenie výsledkov uchádzačom, ako aj procesy výberového konania pre rôzne typy zriaďovateľov škôl a školských zariadení.


Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk