Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Rubriky

Zoradiť podľa:

Upozorňujeme

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce

Dátum: Autor/i: redakcia Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. bol vytvorený Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce (ďalej len „Zoznam odborov nad rozsah potrieb trhu práce“) a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu (ďalej len „Zoznam s nedostatočným počtom absolventov“). Zoznamy schválilo MŠVVaŠ SR 31. 1. 2020 začínajúc prvým ročníkom.

Príspevky v diskusii: 0

Chráňme deti pred násilím (1.)

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Zo seriálu: Chráňme deti pred násilím Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Ak nahliadneme do slovenských škôl a diskusií pedagógov, uvidíme množstvo tém, ktorými školy žijú na pozadí výchovno-vzdelávacieho procesu. Popri témach inklúzie, sociálno-patologických javov, rizikového správania sa, je to aj téma násilia na deťoch, ktorá sa týka podľa niektorých prieskumov až 70 % detí.

Príspevky v diskusii: 0

Navýšenie dovolenky zamestnancom do dovŕšenia 33 rokov trvalo sa starajúcich o dieťa a zamestnancom pôsobiacim v rezorte školstva

Dátum: Autor/i: JUDr. Tomáš Buzinger Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Parlament schválil novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorou sa v ustanoveniach § 103 ods. 2 a 3 upravujú podrobnosti týkajúce sa dovolenky pre zamestnancov do dovŕšenia 33 rokov, ktorí sa trvalo starajú o dieťa a pre zamestnancov pôsobiacich v rezorte školstva s účinnosťou od 1. januára 2020.

Príspevky v diskusii: 0

Odpis registra trestov – nová povinnosť v školstve

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) nadobudol účinnosť 1. 9. 2019 a ešte pred účinnosťou bol novelizovaný. Novela nadobudla účinnosť 1. 10. 2019 a súvisí s vymedzením povinnosti zamestnanca preukazovať bezúhonnosť zamestnávateľovi odpisom registra trestov.

Príspevky v diskusii: 0

Téma – Uznávanie kreditov k vyplácaniu kreditového príplatku

Dátum: Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

1. septembra 2019 vstupuje do platnosti zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“), ktorý nahradí zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“). Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019 ustanovuje podľa § 32g zákona č. 138/2019 Z. z., že kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026. Do 31. augusta 2019 sa postupuje podľa zákona č. 317/2009 Z. z.

Príspevky v diskusii: 0

Téma – Šikanovanie učiteľa žiakom

Dátum: Autor/i: Mgr. Peter Lengyel, PhD. Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Ako má postupovať riaditeľ základnej školy v prípade šikanovania učiteľa zo strany žiaka?

Príspevky v diskusii: 0

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Jedným z významných období v živote každého dieťaťa je jeho vstup do základnej školy. Pre dieťa ide o prechod z obdobia hier do obdobia povinností, pre zákonných zástupcov žiaka je toto obdobie obdobím zvýšenej záťaže.

Príspevky v diskusii: 0

Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy

Dátum: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

Zákonč. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) deklaratórne stanovuje nutnosť odlíšiť procesu samotného výberu kandidátov na funkciu riaditeľa školy podľa § 4 ods. 2 od uznesenia rady školy podľa § 24 ods. 12vo veci vymenovania riaditeľa školy.

Príspevky v diskusii: 0

Individuálne vzdelávanie alebo individuálny učebný plán

Dátum: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

Analýza pedagogickej situácie

Príspevky v diskusii: 0

Vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa platnej legislatívy

Dátum: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Príspevky v diskusii: 0

Téma - Nadčasová práca (prípadová štúdia)

Dátum: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová Vydanie: 5/2017 Ročník: 2017

Poskytovanie náhradného voľna za prácu nadčas a poskytovanie pracovného voľna pri prekážkach v práci

V súčasnosti je u nás v škole aktuálnou témou poskytovanie náhradného voľna za prácu načas. Pri úprave pracovného času zamestnancov riešime spôsob vzniku nadčasovej práce, jej administráciu a spôsob poskytovania náhradného voľna. Dokument zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej „MŠVVaŠ“), ktorý upravuje postup pri poskytovaní náhradného voľna za prácu nadčas, sme konzultovali s Inšpektorátom práce, s Odborom pracovných vzťahov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na základe týchto konzultácií si myslíme, že odporúčania MŠVVaŠ SR nemajú oporu v legislatíve.

Príspevky v diskusii: 0

Novely zákonov podpísané prezidentom

Dátum: Autor/i: redakcia Vydanie: 3/2017 Ročník: 2017

Śkolský zákon a zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Prezident podpísal novely školského zákona a novelu zákona o pedagogických zamestnancoch, ktoré do parlamentu predložila poslankyňa NR SR Eva Smolíková. 

Príspevky v diskusii: 0

Téma: Zaradenie nepedagogických zamestnancov do platových tried

Dátum: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová Vydanie: 12/2016 Ročník: 2016

Nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení sa zaraďujú do platovej triedy v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.

Príspevky v diskusii: 0

Novelizácia zákona č. 216/2016 Z. z.

Dátum: Autor/i: Mgr. Zdenko Krajčír , JUDr. Jana Mlsnová Vydanie: 10/2016 Ročník: 2016

Novelizácia zákona č. 216/2016 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Príspevky v diskusii: 0

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017

Dátum: Autor/i: redakcia Vydanie: 7-8/2016 Ročník: 2016

Výber pre materské školy, základné školy, stredné školy a školské zariadenia výchovného poradenstva

Príspevky v diskusii: 0

Výber z Pedagogicko-organizačných pokynov v školskom roku 2015/2016

Dátum: Autor/i: redakcia Vydanie: 7-8/2015 Ročník: 2015

MŠVVaŠ SR zverejnilo nové POP. V odporúčaniach pre MŠ sú informácie o inovovanom ŠVP, o podrobnostiach školského poriadku. Na ZŠ sa posilňuje vzdelávanie prírodovedných predmetov, pracovného vyučovania, techniky. Žiakom na 1. stupni pribudne prvouka a povinným cudzím jazykom zostáva angličtina. V pokynoch pre  sú informácie o  duálnom vzdelávaní, aj ďalšie odporúčania k výchovno-vzdelávaciemu procesu.

Príspevky v diskusii: 0

Kyberšikana

Dátum: Autor/i: Mgr. Mária Tothová Šimčáková Zo seriálu: Šikanovanie a kyberšikanovanie Vydanie: 10/2013 Ročník: 2013

Moderné technológie sú výborní pomocníci, no často sa stretávame s ich nevhodným využívaním. Odvrátenou tvárou moderných technológií je aj kyberšikana. Práve tejto oblasti sa vo svojej ďalšej fáze celoročnej informačno-osvetovej kampane e-deti venuje aj Orange. Prostredníctvom rôznych aktivít bude aj naďalej jednoducho a jasne informovať nielen deti, ale aj rodičov a pedagógov o nástrahách, ktoré sú spojené s nevhodným používaním mobilov, internetu či televízie.

Príspevky v diskusii: 0

Internet a hrozba anonymity

Dátum: Autor/i: Mgr. Mária Tothová Šimčáková Vydanie: 5/2013 Ročník: 2013

S nástupom masívneho využívania moderných technológií sa začínajú meniť aj naše komunikačné možnosti. Nie je ničím výnimočným spojiť sa s priateľom na druhej strane zemegule a bezplatne s ním chatovať celé hodiny. Atraktivita virtuálneho sveta priťahuje rovnako dospelých, ako aj deti. Konfrontácia s rizikami a rizikovým správaním, s ktorým sa na “webe” môžeme stretnúť, je preto nevyhnutná. Najmä, ak hovoríme o nových fenoménoch, ktoré moderné technológie so sebou prinášajú.

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk