Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Upozorňujeme

Návrh odmeny riaditeľovi s právnou subjektivitou a GDPR

Kto navrhuje odmenu riaditeľovi školy s právnou subjektivitou? Môžu vidieť jej výšku členovia obecného zastupiteľstva?

Záverečná správa NKÚ SR - VÚC - tvorcovia verejných politík

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v roku 2018 spracoval predbežnú štúdiu zameranú na tvorbu a realizáciu verejných politík samosprávnymi krajmi. Na základe jej výsledkov a v nej identifikovaných rizík rozhodol o realizácii výkonnostnej ...

Strategická analýza Generálneho tajomníka OSN k problematike dopadu pandémie COVID-19 na deti

Generálny tajomník Organizácie spojených národov zverejnil stratégiu o dopade COVID-19 na deti. Najviac problematickými oblasťami sú vzdelanie (prerušenie riadnej výučby), potrava (takmer polovica detí sveta sa stravuje v škole), bezpečnosť (náras...

Povinné predprimárne vzdelávanie (1.)

Novela školského zákona č. 209/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2021 predstavuje legislatívny rámec zmien v podmienkach predprimárneho vzdelávania päťročných detí v nadväznosti na ďalšie legislatívne predpisy regionálneho školstva Slovenskej ...

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. bol vytvorený Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce ...

Chráňme deti pred násilím (1.)

Ak nahliadneme do slovenských škôl a diskusií pedagógov, uvidíme množstvo tém, ktorými školy žijú na pozadí výchovno-vzdelávacieho procesu. Popri témach inklúzie, sociálno-patologických javov, rizikového správania sa, je to aj téma násilia na deťo...

Navýšenie dovolenky zamestnancom do dovŕšenia 33 rokov trvalo sa starajúcich o dieťa a zamestnancom pôsobiacim v rezorte školstva

Parlament schválil novelu zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“), ktorou sa v ustanoveniach § 103 ods. 2 a 3 upravujú podrobnosti týkajúce sa dovolenky pre zamestnancov do dovŕšenia 33 ro...

Odpis registra trestov – nová povinnosť v školstve

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) nadobudol účinnosť 1. 9. 2019 a ešte pred účinnosťou bol nov...

Téma – Uznávanie kreditov k vyplácaniu kreditového príplatku

1. septembra 2019 vstupuje do platnosti zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“), ktorý nahradí zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály