Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Téma: Absencia žiaka na vyučovaní

Dátum: Rubrika: Upozorňujeme

Ponúkame odpovede na dve otázky k téme absencia žiaka na vyučovaní. Prvá sa týka podmienok percentuálnej účasti žiaka na vyučovaní v školskom poriadku a druhá rieši absenciu žiaka ako podmienky jeho vylúčenia zo školy.

Podmienka percentuálnej účasti žiaka na vyučovaní v školskom poriadku

Je v rozpore s platnou legislatívou, keď ako škola uvedieme do školského poriadku podmienku klasifikácie 80 % účasti na vyučovaní? Dochádzka žiakov na vyučovanie je veľmi slabá. Dochádza k zneužívaniu ospravedlňovania absencie rodičmi. Môže komisionálne skúšky nariadiť riaditeľ školy aj na vlastnú žiadosť?

Hodnotenie žiakov a opatrenia vo výchove v základných a stredných školách upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) vo svojich ustanoveniach § 55 a následne. Podmienky komisionálneho preskúšania upravuje § 57, ktorý presne vymenúva, za akých podmienok možno povoliť/nariadiť komisionálne preskúšanie. Ide o taxatívny výpočet možnosti preskúšania.

Opatrenia vo výchove podľa § 58 školského zákona vám umožňujú za previnenie sa voči školskému poriadku uložiť žiakovi napomenutie, pokarhanie, podmienečne vylúčenie alebo vylúčiť žiaka zo školy. Vylúčiť zo školy ani podmienečne však nemožno žiaka, ktorý si plní povinnú školskú dochádzku. S plnením povinnej dochádzky zákon spája povinnosť zákonných zástupcov dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas a dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

Ustanovenie § 144 ods. 9 určuje zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka povinnosť oznámiť škole/školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa/žiaka sa uznáva najmä choroba, príp. lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa/žiaka na súťažiach. Neprítomnosť neplnoletého dieťaťa/žiaka, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje zákonný zástupca/zástupca zariadenia. Dôvod uvedie zákonný zástupca v ospra

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály