Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Ročník 2019 Vydanie 3/2019

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Rubrika: Upozorňujeme

Jedným z významných období v živote každého dieťaťa je jeho vstup do základnej školy. Pre dieťa ide o prechod z obdobia hier do obdobia povinností, pre zákonných zástupcov žiaka je toto obdobie obdobím zvýšenej záťaže.

Kritérium pre vstup dieťaťa do základnej školy

Hlavným kritériom pre vstup dieťaťa do základnej školy je jeho vek. V našom školskom systéme má dlhoročnú tradíciu dosiahnutie šiesteho roku veku dieťaťa. Podľa § 19 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „školský zákon“) „povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Povinnosťou každého riaditeľa základnej školy je podľa § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole zabezpečiť každý rok organizáciu a priebeh zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. Podľa § 20 ods. 5 školského zákona „Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.“

Školská spôsobilosť a odklad povinnej školskej dochádzky

Keďže od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť, na zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa musí dostaviť každé školopovinné dieťa, t. j. dieťa, ktoré:

 • dovŕšilo šiesty rok a
 • dosiahlo školskú spôsobilosť.

Ak dieťa nedovŕšilo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy má právo rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok, alebo o jeho zaradení do nultého ročníka základnej školy. Takéto rozhodnutie môže vydať vždy len na žiadosť zákonného zástupcu, ktorý k žiadosti priloží odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Je na rozhodnutí zákonného zástupcu, či dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.

Nultý ročník

Nultý ročník základnej školy je podľa § 20 ods. 6 školského zákona určený pre deti, ktoré k 1. septembru:

 • dosiahli fyzický vek šesť rokov,
 • nedosiahli školskú spôsobilosť,
 • pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a
 • vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

Do nultého ročníka môže byť podľa § 29 ods. 7 školského zákona zaradené dieťa iba s informovaným súhlasom zákonného zástupcu a v nultom ročníku začína takéto dieťa plniť povinnú školskú dochádzku.

Testy školskej zrelosti

Detskí psychológovia a špeciálni pedagógovia sa čoraz viac sústreďujú na psychickú a sociálnu pripravenosť detí ešte pred nástupom do základnej školy. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s materskými školami realizujú testy školskej zrelosti, ktoré sú podmienené dosiahnutím telesnej, rozumovej, sociálnej, citovej a pracovno-motivačnej spôsobilosti dieťaťa. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok svojho veku.

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o plnenie povinnej školskej dochádzky, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dátum, miesto a čas zápisu a vyžadované doklady

Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje podľa § 11 ods. 6 písm. a) prvého až šiesteho bodu a písm. b). (6) Školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a spracúvať osobné údaje 

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu

 • 1. meno a priezvisko,
 • 2. dátum a miesto narodenia,
 • 3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
 • 4. rodné číslo,
 • 5. štátna príslušnosť,
 • 6. národnosť,
 • 7. fyzického zdravia a duševného zdravia,
 • 8. mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,

b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka v rozsahu:

 • 1. meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
 • 2. adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.

O tom, čo si treba so sebou priniesť na zápis, informuje škola, alebo informácia je súčasťou všeobecne záväzného nariadenia, zvyčajne je to:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
 • rodný list dieťaťa,
 • vyplnená prihláška,
 • a v prípade dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Posúdenie školskej spôsobilosti 

Zápis dieťaťa do základnej školy nie je len o administratívnych záležitostiach. Na väčšine škôl počas zápisu pedagóg hravou formou pracuje s dieťaťom.

Ide o orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu, pri ktorom zisťuje úroveň:

 • komunikačných spôsobilostí (napr. recitovanie básne, opis nakresleného obrázku),
 • matematických spôsobilostí (rozoznanie farieb, geometrických tvarov, množstvo, veľkosť),
 • grafomotorických zručností (kreslenie postavy, obrázku) a podobne.

Organizáciu a priebeh zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky zabezpečí podľa § 10 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole riaditeľ školy. Spôsob, formy a obsah overenia školskej spôsobilosti určí riaditeľ po prerokovaní v metodickom združení prvého stupňa a na základe odporúčaní zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Dátum vydania rozhodnutia riaditeľa

Podľa § 60 ods. 2 školského zákona rozhodne riaditeľ školy o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom má základné vzdelávanie začať.

PaedDr. Jana Kmeťová, odborník na predprimárne vzdelávanie

Autor/i:

Podobné články

Súvisiace pracovné situácie

 • Prijatie detí do 1. ročníka po termíne zápisu

  Publikované: Aktualizované: Autor/i: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

  Otázka:  Ako máme postupovať pri zápise detí do 1. ročníka. Zápis máme zriaďovateľom stanovený na 1. až 15. apríla. V tomto termíne sme naplnili zriaďovateľom povolený počet tried. Po termíne zápisu k nám však prišli zapísať dieťa, ktoré máme v spádovej oblasti. Ako máme postupovať? Máme takéto deti zapísať, aj keď neprišli v termíne zápisu a v meste ešte sú školy s voľnými miestami? V tom prípade musíme odmietnuť deti síce nie z našej spádovej oblasti, ale zapísané v termíne zápisu. A čo v prípade, keby sme  deťom zapísaným v riadnom termíne už vydali rozhodnutie o prijatí, keďže zápis sa skončil? A čo s rodičmi, ktorí prídu zapísať dieťa napr. v júni? 

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk