Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PaedDr. Jana Kmeťová

odborník na predprimárne vzdelávanie riaditeľka Materskej školy, Bullova Bratislava Publikácia: Diagnostika pripravenosti dieťaťa na školské vzdelávanie  

Počet článkov autora: 9


Zápis do 1. ročníka základnej školy

Jedným z významných období v živote každého dieťaťa je jeho vstup do základnej školy. Pre dieťa ide o prechod z obdobia hier do obdobia povinností, pre zákonných zástupcov žiaka je toto obdobie obdobím zvýšenej záťaže.

Pripravenosť detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. ročníka ZŠ (3.)

V poslednom čase je zo strany učiteliek často kritizovaná kontinuita medzi predškolskou a školskou edukáciou. Pritom školská pripravenosť je jednou z dominantných tém, ktoré sa týkajú budúcej úspešnosti žiaka v školskom prostredí. Úlohou každej ma...

Pripravenosť detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. roč. ZŠ (2.)

V poslednom čase je zo strany učiteliek často kritizovaná kontinuita medzi predškolskou a školskou edukáciou. Pritom školská pripravenosť je jednou z dominantných tém, ktoré sa týkajú budúcej úspešnosti žiaka v školskom prostredí. Úlohou každej ma...

Pripravenosť detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. ročníka ZŠ (1.)

V poslednom čase je zo strany učiteliek často kritizovaná kontinuita medzi predškolskou a školskou edukáciou. Pritom školská pripravenosť je jednou z dominantných tém, ktoré sa týkajú budúcejúspešnosti žiaka v školskom prostredí. Úlohou každej mat...

Efektívne vzdelávanie si žiada partnerstvo škôl s rodičmi

Žijeme v informačnej spoločnosti, ktorá mení pohľad na poslanie školy. Škola sa v súčasnej dobe považuje za verejnú službu, ktorej výsledkom je vzdelaný človek. V oblasti vzdelávania patria rodine a škole komplementárne role. Líšia sa od seba v pr...

Dopravná výchova v materskej škole - súbor aktivít

Najvyšším kurikulárnym dokumentom predprimárneho vzdelávania je štátny vzdelávací program. Téma dopravnej výchovy by sa mala prelínať celým školským vzdelávacím programom a mala by byť zaradená do každodenných činností detí. V príspevku ponúkame v...

Dopravná výchova v materskej škole (1.)

Najvyšším kurikulárnym dokumentom predprimárneho vzdelávania je Štátny vzdelávací program. Téma dopravnej výchovy by sa mala prelínať celým školským vzdelávacím programom a mala by byť zaradená do každodenných činností detí.

Spolupráca základnej školy a rodiny - efektívne vzdelávanie si žiada partnerstvo

Vstupom dieťaťa do školy sa začína nové obdobie jeho socializácie. Pre žiaka predstavuje toto obdobie predovšetkým razantný nástup jeho druhej socializácie, pretože je iniciované do nových sektorov objektívneho sveta. V príspevku si opíšeme základ...

Spolupráca materskej školy s rodinkou

Prvou sociálnou skupinou a prostredím pre dieťa je rodina, ktorá zostáva pre väčšinu detí najdôležitejšou skupinou po celé detstvo. Rodina je prostredím, v ktorom dieťa trávi väčšinu svojho života. V nej sa vytvára hodnotová orientácia človeka, v ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály