Vyhľadávanie v online časopise

Online časopis

Hlavná stránka Manažment školy v praxi Autor/i

Zoradiť podľa:

PaedDr. Jana Kmeťová

odborník na predprimárne vzdelávanie, Bratislava

Počet článkov autora: 9

Zápis do 1. ročníka základnej školy

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Rubrika: Upozorňujeme Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Jedným z významných období v živote každého dieťaťa je jeho vstup do základnej školy. Pre dieťa ide o prechod z obdobia hier do obdobia povinností, pre zákonných zástupcov žiaka je toto obdobie obdobím zvýšenej záťaže.

Príspevky v diskusii: 0

Pripravenosť detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. ročníka ZŠ (3.)

V poslednom čase je zo strany učiteliek často kritizovaná kontinuita medzi predškolskou a školskou edukáciou. Pritom školská pripravenosť je jednou z dominantných tém, ktoré sa týkajú budúcej úspešnosti žiaka v školskom prostredí. Úlohou každej materskej školy je pripraviť deti do základnej školy tak, aby čo najlepšie zvládali školské povinnosti. Cieľom výskumu bolo zistiť pohľad učiteliek prvých ročníkov základnej školy na pripravenosť žiakov na podmienky školskej dochádzky a porovnať zistenia z pohľadu pôsobenia učiteliek v mestách a na dedinách.

Príspevky v diskusii: 0

Pripravenosť detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. roč. ZŠ (2.)

V poslednom čase je zo strany učiteliek často kritizovaná kontinuita medzi predškolskou a školskou edukáciou. Pritom školská pripravenosť je jednou z dominantných tém, ktoré sa týkajú budúcej úspešnosti žiaka v školskom prostredí. Úlohou každej materskej školy je pripraviť deti do základnej školy tak, aby čo najlepšie zvládali školské povinnosti. Cieľom výskumu bolo zistiť pohľad učiteliek prvých ročníkov základnej školy na pripravenosť žiakov prvých ročníkov na podmienky školskej dochádzky a porovnať zistenia z pohľadu pôsobenia učiteliek v mestách a na dedinách.

Príspevky v diskusii: 0

Pripravenosť detí na školské vzdelávanie z pohľadu učiteliek 1. ročníka ZŠ (1.)

V poslednom čase je zo strany učiteliek často kritizovaná kontinuita medzi predškolskou a školskou edukáciou. Pritom školská pripravenosť je jednou z dominantných tém, ktoré sa týkajú budúcejúspešnosti žiaka v školskom prostredí. Úlohou každej materskej školy je pripraviť deti do základnej školy tak, aby čo najlepšie zvládali školské povinnosti. Cieľom výskumu bolo zistiť pohľad učiteliek prvých ročníkov základnej školy na pripravenosť žiakov prvých ročníkov na podmienky školskej dochádzky a porovnať zistenia z pohľadu pôsobenia učiteliek v mestách a na dedinách.

Príspevky v diskusii: 0

Efektívne vzdelávanie si žiada partnerstvo škôl s rodičmi

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Rubrika: Editorial Zo seriálu: Editorial Vydanie: 4/2017 Ročník: 2017

Žijeme v informačnej spoločnosti, ktorá mení pohľad na poslanie školy. Škola sa v súčasnej dobe považuje za verejnú službu, ktorej výsledkom je vzdelaný človek. V oblasti vzdelávania patria rodine a škole komplementárne role. Líšia sa od seba v prioritách, požiadavkách, očakávaniach, v organizácii času a priestoru, vo vzťahu k deťom, v miere formálnosti a v rade ďalších aspektov. Majú však spoločný cieľ, a to zaistiť optimálny vývoj detí.

Príspevky v diskusii: 0

Dopravná výchova v materskej škole - súbor aktivít

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Rubrika: Vzdelávanie Zo seriálu: Dopravná výchova v materskej škole Vydanie: 11/2015 Ročník: 2015

Najvyšším kurikulárnym dokumentom predprimárneho vzdelávania je štátny vzdelávací program. Téma dopravnej výchovy by sa mala prelínať celým školským vzdelávacím programom a mala by byť zaradená do každodenných činností detí. V príspevku ponúkame vzor vstupnej diagnostiky detí k téme a vybrané aktivity k témam dopravnej výchovy. 

Príspevky v diskusii: 0

Dopravná výchova v materskej škole (1.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Rubrika: Vzdelávanie Vydanie: 10/2015 Ročník: 2015

Najvyšším kurikulárnym dokumentom predprimárneho vzdelávania je Štátny vzdelávací program. Téma dopravnej výchovy by sa mala prelínať celým školským vzdelávacím programom a mala by byť zaradená do každodenných činností detí.

Príspevky v diskusii: 0

Spolupráca základnej školy a rodiny - efektívne vzdelávanie si žiada partnerstvo

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Rubrika: Škola a rodina Vydanie: 1/2014 Ročník: 2014

Vstupom dieťaťa do školy sa začína nové obdobie jeho socializácie. Pre žiaka predstavuje toto obdobie predovšetkým razantný nástup jeho druhej socializácie, pretože je iniciované do nových sektorov objektívneho sveta. V príspevku si opíšeme základné práva a povinnosti rodičov v zmysle platnej legislatívy. Načrtneme faktory úspešnej komunikácie s rodičmi, nové formy možnej spolupráce a návrhy programov zapojenia rodičov do diania školy.

Príspevky v diskusii: 0

Spolupráca materskej školy s rodinkou

Dátum: Autor/i: PaedDr. Jana Kmeťová Rubrika: Škola a rodina Zo seriálu: Riadenie a financovanie materských škôl Vydanie: 12/2013 Ročník: 2013

Prvou sociálnou skupinou a prostredím pre dieťa je rodina, ktorá zostáva pre väčšinu detí najdôležitejšou skupinou po celé detstvo. Rodina je prostredím, v ktorom dieťa trávi väčšinu svojho života. V nej sa vytvára hodnotová orientácia človeka, v nej dieťa získava základné poznatky, v nej sa pripravuje na školu, v nej sa formujú vzťahy k iným ľuďom. V rodinnom prostredí sa formujú charaktery ľudí, ich postoje k ostatným ľuďom, k práci a k spoločnosti. 

Príspevky v diskusii: 0

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk