Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Seriál Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole

Adaptačné vzdelávanie v podmienkach školy (2.)

Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje ako jednoduchý program adaptačného vzdelávania, ktorý je uceleným programom určovania, dosahovania a overovania: cieľov, obsahu, metód a foriem vzdelávania, jeho hodnotenia, organizácie a riadenia. Program adap...

Adaptačné vzdelávanie v podmienkach školy (1.)

Zmeny v školstve a legislatíva definujú smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. Ich profesijný rozvoj je zabezpečený vzdelávaním, ktoré je súčasťou celoživotného vzdelávania zamestnancov. Pozícia učiteľa v etape vstupu do praxe je označovaná ...

Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole (2.)

V prvej časti príspevku sme uviedli teoretické a legislatívne východiská adaptácie začínajúceho zamestnanca a tiež začínajúceho pedagogického zamestnanca, ktorý je v tomto článku reprezentovaný učiteľom základnej školy (ďalej „ZŠ“). V aktuálnom pr...

Adaptácia začínajúceho učiteľa ako súčasť personálnej práce v škole (1.)

V Slovenskej republike je adaptácia začínajúceho pedagogického zamestnanca riadená právnymi predpismi a od roku 2009 je adaptačné vzdelávanie povinnou súčasťou prvého roku praxe v škole alebo v školskom zariadení. Od schválenia zákona uplynulo už ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály