Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Výzva - Poskytnutie dotácie v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou (30. 4.)

Kategória: Výzvy

MŠVVaM SR vyhlasuje výzvu na dotáciu pre žiadateľov v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou. Dátum uzatvorenia výzvy: 30. 4. 2024.

Cieľ výzvy:

 • Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov v tematickej oblasti Aktuálne priority v práci s mládežou.

Oprávnení žiadatelia: 

 • subjekty pôsobiace v oblasti práce s mládežou uvedené § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce s mládežou. Subjekt nepôsobí v kultúre, telovýchove a športe a/alebo nevykonáva činnosť iba podľa osobitného predpisu, ktorým je Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Cieľová skupina:

 • mladí ľudia do 30 rokov, prioritne vo veku 13 až 18 rokov, mládež s nedostatkom príležitostí, mládež so znevýhodnením a zo znevýhodňujúceho prostredia, neorganizovaná mládež,
 • mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a koordinátori práce s mládežou,
 • zástupcovia subjektov aktívne zapojených do tvorby a implementácie mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni,
 • široká verejnosť – účastníci informačných aktivít.

Témy výzvy:

 • Podpora inklúzie mladých ľudí a prevencia sociálno-patologických javov
 • Podpora nadanej a talentovanej mládeže s vysokým intelektovým a rozvojovým potenciálom
 • Podpora medzinárodného dobrovoľníctva
 • Podpora participácie a dobrovoľníctva mládeže v škole, komunite a spoločnosti

Oprávnené aktivity:

 • advokačné, vzdelávacie a projektové aktivity zamerané na napĺňanie špecifických cieľov výzvy,
 • aktivity zabezpečujúce klubovú činnosť a možnosť stretávania sa mladých ľudí v bezpečnom priestore, 
 • implementácia nástrojov a programov pre konkrétne skupiny mládeže,
 • aktivity neformálneho vzdelávania podporujúce nadobúdanie kľúčových kompetencií v súlade s cieľmi tieto výzvy,
 • školenia, workshopy, simulácie, kampane, informačné dni, diskusie, semináre,
 • letné tábory a pobytové podujatia pre mládež na území Slovenskej republiky, avšak zmyslom celého projektu nemôže byť len zabezpečenie letného tábora či pobytovej aktivity – takéto aktivity musia byť zasadené do širšieho konceptu projektu a aktivít práce s mládežou a ich neformálneho vzdelávania,
 • vzdelávacie aktivity pre osoby pracujúce s mládežou v špecifických oblastiach výzvy,
 • a iné aktivity v súlade s cieľmi tejto výzvy.

Výzva

Konzultácie k výzve poskytuje: Narodný inštitút vzdelávania a mládeže Oddelenie podpory práce s mládežou Hálova 6, 851 01 Bratislava Ing. Michaela Vrbenská e-mail: dotacie@nivam.sk tel.: +421 917 402 523

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/files/12390_vyzva-na-poskytnutie-dotacie-pre-ziadatelov-v-tematickej-oblasti-aktualne-priorirty-v-praci-s-mladezou-eud.pdf

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív výziev