Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 10/2020

10/2020

Preukazovanie bezúhonnosti u pedagogických a odborných zamestnancov

JUDr. Matej Drotár

Predmetom článku je úprava bezúhonnosti, ako aj následky nesplnenia podmienky bezúhonnosti zo strany pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov. Priblížili sme niektoré situácie, ktoré...

Důsledky karantény na školní výkon během pandemie

doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Nedávno plošně vyhlášený nouzový stav přinesl do života společnosti zásadní změny. Život se v některých oblastech naprosto zastavil, v jiných se podařilo najít náhradní řešení vzniklého stavu. Všic...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08.

Ročné predplatné 80 EU R vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 5. 10. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
ISSN 1336-9849

Editoriál

Kritické myslenie ako naliehavosť doby

Na ceste k samostatnosti vyslovenia názoru, jeho prehodnotenia a pod silou racionálnych argumentov aj jeho možnej zmeny, zohrávajú vzdelávacie inštitúcie veľmi dôležitú úlohu. Formovanie kritického myslenia sa ukazuje ako naliehavé. Množstvo zdrojov a informácií dáva tušiť, že proces zmeny nemusí byť vždy jednoduchý. V príspevkoch časopisu Manažment školy v praxi Vám ponúkame spoľahlivé informácie z overených zdrojov.

Akí sme? Máme dobre nastavený smer, ciele školy? Vieme, čo chceme? Ak budeme plniť naše ciele, dostaneme sa k tomu, aby naša škola bola taká, akú ju chceme mať? Téme Autoevalvácie školy sa venuje Mária Nogová. V príspevku ukáže, že nad autoevalváciou sa možno zamýšľať s celým tímom a proces autoevalvácie možno viesť ako teambuilding.

Zdenka Matulová Juríková v príspevku Adaptačné vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení sa venuje adaptačnému vzdelávaniu z pohľadu platných právnych predpisov. Pozornosť zameriava na  začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca, ale aj uvádzajúceho pedagogického alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca.

Téme Predpokladu bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov v školách a školských zaroadeniachako aj následkom nesplnenia podmienky bezúhonnosti sa venuje Matej Drotár.

Morálna integrita a zodpovedné občianstvo chápané iba ako dobré srdce, sú samy osebe náchylné na manipuláciu propagandou“, píše v príspevku o Integrácii charakterového vzdelávania a kritického myslenia Martina Kosturková. Upozorňuje, že náš svet je čoraz ťažšie predvídať a riadiť. Naša budúcnosť čiastočne závisí od našich hodnôt.

Důsledky karantény na školní výkon během pandemie COVID-19 rozoberá v aktuálnom článku Markéta Švamberk Šauerová. Upozorňuje, že tam, kde sociálny tlak pôsobí ako zdroj vnútornej motivácie, aby človek podával primeraný pracovný výkon, viedla karanténa k opaku.

Pokračovanie ...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk