Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Didaktika 1/2023

1/2023

Pracovný zošit ako súčasť hodnotiaceho portfólia žiaka

RNDr. Mária Nogová, PhD.

Cieľom príspevku je ukázať, že máme k dispozícii aj iné nástroje, ako je ústne skúšanie alebo test k tomu, aby sme mohli žiaka hodnotiť buď formatívne alebo pri stanovení objektívnych kritérií ho h...

Vizuálna gramotnosť vo výtvarnej výchove v primárnom vzdelávaní

Mgr. Beáta Pošteková

S vizuálnou gramotnosťou sa stretávame všade okolo nás. V školskom prostredí je nevyhnutné spájať gramotnosti v medzipredmetových vzťahoch nielen pri čítaní alebo v matematike, ale aj vo výtvarnej ...

Obsah vydania

Jednoduché otázky

Zo seriálu: Editorial

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e.mail: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Odborný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Odborný garant: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Grafická úprava: Forma, s. r. o., Bratislava.
Tlač: SO Š polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISS N 1339-925X.
Ročné predplatné 65,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 10,83 € vrátane DPH , poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
EV 5869/19.
Periodicita vydávania: dvojmesačník
Zadané do tlače: 23. 1. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1338-2845

Seriály v tomto čísle

Editoriál

Jednoduché otázky

„Je väčšia zábava rozprávať sa s niekým, kto nepoužíva dlhé komplikované slová. Namiesto toho používa krátke a jednoduché, napríklad: Čo si dáme na obed?“ z rozprávky Medvedík Pú

Nadviazať kontakt s človekom, ktorého ako metodici usmerňujeme, nie je vôbec jednoduché. Množstvo didaktických tém, ktoré sa stanú súčasťou našich diskusií, si pýta poznať osobnosť toho, koho sprevádzame. Čo má rád, čo mu je blízke, ako trávi čas. To, ako vie zladiť pracovný čas s tým osobným, otvára priestor na sieťovanie vzťahov v našom tíme a začať možno v novom roku aj pri dobrom obede – bez stresu a ponáhľania sa. Debatu na odbornejšie témy si môžeme dovoliť aj pri šálke kávy. Zaujímavé témy ponúkame aj v 1. čísle časopisu Didaktika, ktorého garantom je profesor Erich Petlák.

Legislatívne zmeny neprikazujú zriadenie školských podporných tímov, ale vytvárajú možnosti pre ich zriadenie. Môžu tak prispievať k väčšej spolupráci, píše v príspevku o školských podporných tímoch Zdenka Matulová Juríková.

Cieľom príspevku Márie Nogovej s názvom „Pracovný zošit ako súčasť hodnotiaceho portfólia“ je ukázať, že máme k dispozícii aj iné nástroje ako ústne skúšanie alebo test, aby sme mohli žiaka hodnotiť buď formatívne alebo pri stanovení objektívnych kritérií ho hodnotiť aj sumatívne.

Vizuálna gramotnosť vyžaduje schopnosť orientovať sa vo svete vizuálnych znakov a tiež schopnosť ich používať. Prostredníctvom návrhu vyučovacej hodiny nám Beáta Pošteková vysvetlí, ako môže vizuálna gramotnosť podporiť kreatívnosť, zručnosť, vnímavosť, výtvarnú komunikáciu na rozvíjanie ich vlastných nápadov.

Téma „Konflikt – možnosti a spôsoby riešenia v školskom prostredí“ bola zvolená priamo pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, preto aj vzdelávanie v tejto téme bolo pripravené tak, aby čo najviac naplnilo ich očakávania. Skúsenosti s témou opíše v príspevku Ivana Gerdová. Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk