Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Pracovný zošit ako súčasť hodnotiaceho portfólia žiaka

Dátum: Rubrika: Hodnotenie

Cieľom príspevku je ukázať, že máme k dispozícii aj iné nástroje, ako je ústne skúšanie alebo test k tomu, aby sme mohli žiaka hodnotiť buď formatívne alebo pri stanovení objektívnych kritérií ho hodnotiť aj sumatívne. Okrem učebníc možno používať aj pracovné zošity buď k učebniciam alebo aj samostatne. Skúsme preto využiť pracovný zošit ako nástroj, ktorý môže slúžiť na hodnotenie a klasifikáciu žiakov formatívne alebo aj sumatívne.

V praxi sa často stretávame s predstavou učiteľov, že hodnotiť žiaka a klasifikovať jeho vedomosti a zručnosti možno len klasickým ústnym skúšaním alebo testom. Často počujeme sťažnosti: „Kedy mám získať dostatok známok, keď predmet má dotáciu len jednu hodina týždenne?“ Alebo: „Chcú odo mňa inovatívne učiť, a kedy budem skúšať?“ Pri prezentácii učebníc, ktoré nie sú klasicky napísané a vyžadujú si tvorivosť, argumentáciu, diskusiu žiakov a kde v závere kapitoly nie sú zhrnutia typu „vymenuj“, je často učiteľmi položená otázka: „A čo mám skúšať?“ V príspevku sa pozrieme na možnosť využitia pracovného zošita pre objektívne hodnotenie a prípadnú klasifikáciu.

Učitelia sa často sťažujú, že nemajú čas na získanie potrebného množstva známok, ktoré im objektívne pomôžu zhodnotiť žiakov výkon za určité obdobie. To je niekedy aj dôvod, prečo učitelia nezahŕňajú do procesu vyučovania rôzne inovatívne metódy, keďže tie si vyžadujú viac času a potom je menší priestor na klasické hodnotenie a klasifikovanie. Hodnotiť a klasifikovať pri inovatívnom spôsobe vyučovania je kompetencia, ktorú učitelia získajú skúsenosťami.

Pracovný zošit nebýva vždy efektívne využívaný po celý školský rok. Väčšinou už posledné strany nebývajú vyplnené, alebo je pracovný zošit náhradou poznámkového zošita, v horšom prípade žiaci okrem pracovného zošita majú ešte aj poznámkový zošit. Ak však žiaci nevidia, že pracovný zošit bude slúžiť na hodnotenie, nevidia dôvod, prečo sa zamýšľať nad úlohami.

Pracovný zošit môže pomôcť žiakom viesť ich k zodpovednosti za jeho vedenie. Riešením úloh môže žiak rozvíjať mnohé kompetencie.

? Ako môže pomôcť pracovný zošit žiakovi aj učiteľovi?

Ak vieme o problémoch, ktoré sú spojené s objektívnym hodnotením a klasifikáciou, môže byť pracovný zošit nástrojom na hodnotenie žiaka, ako aj nástrojom prostredníctvom ktorého žiaci nielen pracujú na úlohách, ale nad úlohami aj rozmýšľajú, ak vedia, že vypracované riešenia úloh budú súčasťou prezentácie ich práce. Možností ako vyžiť pracovný zošit tak, aby učitelia získali podklady na hodnotenie a zároveň získali skúsenosti ako objektívne hodnotiť prácu žiakov, môže byť viac. Uvádzame jeden z príkladov ako inšpiráciu.

Cieľom pracovného zošita je dať žiakom materiál, s ktorým môžu pracovať, upevňovať si vedomosti, získavať ďalšie informácie, pozerať sa na obsah učiva z iného uhla pohľadu. Učiteľom môže dať pracovný zošit námet na formulovanie úlohy. Existencia rôznych pracovných zošitov pre predmety na trhu je výhoda, učiteľ si môže vybrať podľa toho, akých má žiakov. Jednou z možností riešenia problému s nedostatkom času na vyučovacích hodinách, ktorý sme uviedli v úvode, je efektívne využiť všetky ponúkané možnosti. Počet hodín do rámcového učebného plánu sa nezvýši, preto treba efektívne narábať s možnosťami, ktoré má učiteľ k dispozícii.

Portfólio ako súčasť hodnotenia žiaka

Používanie portfólií žiackych prác sa stáva čoraz populárnejším nástrojom hodnotenia pre výučbu a v školskom prostredí sa používa od 90-tych rokov 20. storočia. Vo svojej najjednoduchšej forme je portfólio zbierkou prác žiaka s kľúčovými časťami, ktoré zahŕňajú cestu učenia sa. 

Existuje mnoho rôznych typov žiackych portfólií, ale všetky efektívne portfóliá majú spoločné znaky. Port­fólio:

  • je súbor prác žiaka zozbieraných za určité časové obdobie učenia sa žiaka, ktoré poskytuje rôzne informácie o skúsenostiach a jeho pracovných výsledkoch;
  • uchováva rôzne informácie o vývoji a pokroku práce žiaka, učiteľ pomocou neho môže sledovať a hodnotiť proces jeho učenia sa nielen vedomostí, ale aj zručností a celkové kompetencie žiaka;
  • môže slúžiť na ocenenie žiakovho pokroku a úsilia, čím ho vedie k posudzovaniu vlastného rozvoja, vedie žiaka k zamýšľaniu sa nad jeho vlastnou prácou a ponúka mu možnosť sebahodnotenia.

Ak je portfólio súbor rôznych prác žiaka, tak prečo nevyužiť pracovný zošit ako jeden z podkladov do súboru prác. Záleží na učiteľovi, či ho bude využívať ako pracovné, hodnotiace alebo prezentačné portfólio. V každom z týchto prípadov však pôjde o systematickosť práce, a takto to treba aj prezentovať žiakom, aby k vypracovávaniu pristupovali zodpovedne.

Je na učiteľovi, či sa rozhodne použiť pracovný zošit ako:

  • pracovné portfólio, ktorého funkcia je informačná,
  • diagnostické/hodnotiace portfólio, ktoré by malo obsahovať žiacke práce, materiály ukazujúce proces učenia, sebahodnotenie žiaka, hodnotenie učiteľom, záznamy rodičov,
  • reprezentačné, čo je súbor vybraného množstva prác, ktoré vzniklo s cieľom predstaviť to najlepšie z prác žiaka.

Výhody a nevýhody žiackeho portfólia

Výhodami portfólia možno označiť možnosť posudzovať žiacke vedomosti a zručnosti komplexne a dlhodobo, spájať formatívne a sumatívne hodnotenie, vytvoriť obraz o žiakových silných a slabých stránkach. Portfólio podporuje zodpovednosť žiaka za vlastné vzdelávanie a zvyšuje motiváciu k učeniu. Nevýhodami portfólia sú časová náročnosť, veľký rozsah materiálov, riziko formálnosti hodnotenia, chýbajúce zručnosti učiteľa získať potrebné kvalitné informácie, ktoré prevážia nad kvantitou. Uvedomujeme si, že nevýhody portfólia nie sú zanedbateľné a ako elimináciu týchto nedostatkov ukážeme možnosť jednoduchšieho a efektívneho získavania komplexných informácií o procese učenia sa žiaka, prostredníctvom ktorého učiteľ získa potrebné informácie a zároveň získa aj zručnosti v implementácii portfólia do svojej práce.

Princípy efektívneho žia

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk