Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 3/2021

3/2021

Skúsenosť škôl s prítomnosťou školských podporných tímov (2.)

doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. Mgr. Robert Sabo, PhD. Zo seriálu: Skúsenosť škôl s prítomnosťou školských podporných tímov

V reakcii na nedávny prísľub ministra školstva posilniť inklúziu v školách prostredníctvom podporných tímov, sme v predchádzajúcom čísle časopisu predstavili čitateľom výsledky výskumu, ktoré indik...

Konflikty medzi žiakmi a ich riešenia z pohľadu vedenia školy

Mgr. Dana Švecová Zo seriálu: Mediácia v školskom prostredí

Problémy a konflikty vo vzťahoch medzi ľuďmi sú nevyhnutné a predstavujú súčasť každého z nás. Patria k nášmu životu. Vyplývajú z faktu, že ľudia nie sú rovnakí, že ich cesty, spôsoby konania a vní...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, email: office@wolterskluwer.sk.
Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: Klara.Glosikova@wolterskluwer.com.
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com.
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk.
Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. EV 2265/08. Ročné predplatné 80 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený. Periodicita vydávania: mesačník. Zadané do tlače: 10. 3. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021. ISSN 1336-9849

Editoriál

Charakter človeka určuje jeho osud

„Prišiel som v nádeji, že som sa zmýlil v Sedgewickovi Bellovi ... toto je však príbeh bez prekvapenia. Sedgewicka som nič nenaučil. Ale cena života sa neurčuje podľa jedného neúspechu... to ma naučili ostatní študenti. I keď sú niekedy naše kroky vratké, údelom učiteľa je dúfať, že s učením sa charakter môže meniť a s ním aj jeho osud.“ Kevin Kline vo filme Klub vyvolených (2002)

Úvodné myšlienky profesora Williama Hunderta (Kevin Kline) vo filme Klub vyvolených nám ponúkajú životnú lekciu o tom, že nie všetko musí byť ideálne, že ani pri najlepšej vôli sa nevyhneme sklamaniam, zlyhaniam a neúspechu.

Dvojnásobne to platí, ak manažujeme tím, triedu, skupinu. Neúspech, ktorý z času na čas zažívame, by nemal byť meradlom kvality, ale motorom hľadanie nových ciest, príležitosťou zmeny a výzvou ako vnímať javy okolo seba vo svojej prirodzenosti. Témy, ktoré súvisia s formovaním charakteru človeka, ponúkame aj v 3. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Základom riešenia každého konfliktu, či už vznikol medzi žiakmi alebo v pedagogickom tíme, je dohoda. Dana Švecová v príspevku Konflikty medzi žiakmi a ich riešenia z pohľadu vedenia školy ponúka nielen teoretické východiská, ktoré sa zameriavajú na vysvetlenie podstaty konfliktu, ale aj na návrhy pre realizáciu opatrení z pohľadu vedúceho pedagogického zamestnanca. 

Pokračovanie....

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk