Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Manažment školy v praxi 12/2023

12/2023

Aplikácia GDPR pri činnosti rady školy

JUDr. Matej Drotár

V príspevku sa zaoberáme otázkou, ako sa uplatňuje GDPR v prostredí rady školy ako orgánu školskej samosprávy. Rada školy nespĺňa podmienky na to, aby mohla byť prevádzkovateľom v zmysle GDPR. V pr...

Kompetencie orgánov školskej samosprávy (2.)

Mgr. Mária Stanislavová Zo seriálu: Kompetencie orgánov školskej samosprávy

V príspevku pokračujeme v téme kompetencií orgánov školskej samosprávy, ktorej sme sa venovali aj v Manažmente školy v praxi č. 11/2023. Zodpovieme otázky: Čo by členovia rady školy nemali pri svoj...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk
Zodpovedný redaktor: Mgr. Dušana Bieleszová, tel.: (02) 58 10 20 27, e-mail: dusana.bieleszova@wolterskluwer.com
Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk
Inzercia, predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Časopis je aj na direktor.sk. ISSN 1339-925X
EV 2265/08
Ročné predplatné 99 EUR vrátane DPH, poštovného a balného. Cena jedného výtlačku 8,25 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v novembri písomne zrušený.
Periodicita vydávania: mesačník
Zadané do tlače: 7. 12. 2023
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023
ISSN 1336-9849

Editoriál

Synergia pokory a odvahy ako kľúč k úspechu

Kedy je potrebná odvaha meniť zaužívané? Kedy nám pokora pomáha udržať si hranice vlastnej dôležitosti? Prečo práve synergia oboch môže byť kľúčom k úspechu?

Pokora a odvaha sú dve kvality, ktoré môžu byť navzájom prepojené a môžu sa vzájomne dopĺňať. V kontexte zmien a inovácií v školskom prostredí môžu byť obe dôležitými vlastnosťami, ktoré nám pomôžu prispôsobiť sa novým situáciám, ale aj prijať nové výzvy. Odvaha je potrebná v situáciách, keď zaužívané spôsoby už nie sú účinné a meniť ich, môže byť veľmi náročné. Zároveň pokora nás chráni pred prehnaným egom v situáciách, kedy to nie je na mieste. Kombinácia oboch nám umožňuje prekonávať prekážky, ale aj vytvárať zdravé pracovné prostredie, kde sa zamestnanci cítia podporovaní, povzbudzovaní a motivovaní, aby prekročili svoje hranice a pridali svoj diel šikovnosti aj zodpovednosti do mozaiky úspechu školy. 

Svoj diel pridávame spolu s našimi autormi aj my, a to prostredníctvom článkov v poslednom čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Matej Drotár sa v článku zaoberá otázkou, ako sa uplatňuje GDPR v prostredí rady školy ako orgánu školskej samosprávy.  Pokračovanie...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk