Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Pedagóg, právnik, mediátor.

Pôsobí ako mediátor a konzultant v Centre mimosúdnych dohôd Žilina s.r.o.

Delenie žiakov na skupiny

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Trieda má 18 žiakov. Z tohto počtu sa jeden žiak vzdeláva individuálne v zahraničí. Treba triedu deliť na skupiny pri vyučovaní cudzieho jazyka, informatiky, ak maximálny povolený počet žiakov v skupine je 17?

Kvalifikácia - ASISTENT UČITEĽA

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Žiadateľ o prijatie do zamestnania na pozíciu asistenta učiteľa má ukončené úplné stredné vzdelanie (nepedagogické) a absolvoval kvalifikačné vzdelávanie podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od...

Náhradné voľno pri zmene pozície – učiteľ - riaditeľ

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Chcel by som sa opýtať ako je to s čerpaním náhradného voľna, keď od 1.7. 2019 som nastúpil do funkcie riaditeľa školy (štatutárny orgán) a náhradné voľno mi vzniklo ešte pred nástupom do funkcie v pozícii učiteľa (na tej istej škole). Kon...

Priama vyučovacia činnosť a konzultačné hodiny

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka:  Od septembra 2019 budeme na SOŠ vyučovať aj v triedach externého diaľkového štúdia. Študenti majú konzultačné hodiny raz v týždni v popoludňajších hodinách. Môžu sa tieto hodiny započítať do základného úväzku učiteľov, alebo sa majú rieši...

Určenie platu vychovávateľke ŠKD N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Ako mám zaradiť vychovávateľku v ŠKD 1.- 4. ročník, ktorá v 12/2018 ukončila magisterské štúdium na Vysokej škole DTI v Dubnici nad Váhom, študijný odbor "Učiteľstvo ekonomických predmetov” a bakalárske štúdium "Učiteľstvo praktickej prípr...

Úväzok zástupkyne pre 1. stupeň ZŠ

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Otázka: Chcem sa opýtať na úväzok zástupkyne pre I. stupeň ZŠ. Na I. stupni máme 9 tried + 4 oddelenia ŠKD s počtom žiakov 100. V škole nemáme vedúcu vychovávateľku, za činnosť ŠKD je zodpovedná zástupkyňa pre I. stupeň, aký bude v tomto prípade j...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk