Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality - 2021

Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.ak

MŠVVaŠ SR vydáva usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021.

COVID-19 Slovenské národné stredisko pre ľudské práva a odborné stanovisko k riešeniu problémov na školách

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku veľmi negatívne vníma situáciu týkajúcu sa podmienok otvorenia škôl, ktoré sú podľa ich názoru určené diskriminačne nielen vo vzťahu k zamestnancom škôl, ale aj vo vzťahu k žiakom a ich rodičo...

VÚDPaP - Dopady aktuálnej situácie na psychiku deti – nové formy pomoci pre rodičov

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie zriadil telefonické aj mejlové linky pomoci. Rodičia sa počas pracovných dní môžu bezplatne poradiť so psychológom, ale aj špeciálnym pedagógom.

Nový register mimovládok od 1. januára 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minv.sk

Ministerstvo vnútra SR spustilo 1. januára 2021 register mimovládnych neziskových organizácií na základe ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 346/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií.

Edukační projekt - Time-manažment a autokoučink

Kategória: Aktuality Autor/i: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Vyberáme z archívu Didaktiky Při realizaci edukačního projektu je velmi důležité, aby pedagog dobře žákům vysvětlil smysl a cíl projektu a věnoval pečlivou pozornost průběžnému poskytování reflexe žáků ve skupině i vlastní sebereflexi každého z ni...

COVID-19 Usmernenie k hodnoteniu v školskom roku 2020/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo usmernenia k priebežnému a celkovému hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov základných škôl a žiakov stredných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a ...

Žiaci so zdravotným znevýhodnením a Testovanie 9/2021

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v spolupráci so špeciálnymi pedagógmi pripravil podcast: Žiaci so zdravotným znevýhodnením a testovanie, ktorý sprístupňuje dôležité informácie o testovaní žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ), c...

Príspevok na špecifiká - digitalizácia 1. stupeň ZŠ a špeciálne základné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR poskytlo školám finančné prostriedky na príspevok na digitálne technológie pre 1. stupeň základných škôl a pre špeciálne základné školy bez škôl pri zdravotníckych zariadeniach na základe nasledovnej ...

V prekúrených miestnostiach sa ľahšie šíria virózy

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Výskyt viróz sa častokrát mylne pripisuje iba chladnému počasiu, avšak ich šíreniu sa darí aj v príliš prekúrených miestnostiach. Ochorieť možno ľahko aj pri vystavení sa prudkým zmenám teplôt, ktoré pôsobia na organizmus pri prechode z exteriéru ...

Rozhodnutia ministra - 4. 1., 5. 1., 8. 1. a informácia zo 14. 1. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnut...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk